διδακτικόν
διδακτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: skillful in teaching, instructive, apt to teach, lit.: didactic
 • Forms:
  • διδακτικόν Adj: Acc Sing Masc
διδακτοί
διδακτοῖς
διδακτός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: instructed, taught, imparted
 • Forms:
  • διδακτοί Adj: Nom Plur Masc
  • διδακτοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • διδακτούς Adj: Acc Plur Masc
διδακτούς
διδάξαι
διδάξαντες
διδάξας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: διδάσκω
διδάξατε
διδάξει
διδάξεις
διδάξετε
διδάξῃ
top
διδάξῃς
δίδαξον
διδάξουσιν
διδάξω
διδάξωμεν
διδάξωσιν
διδάσκαλε
διδασκαλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the act of instruction, teaching
  • what is taught (e.g., doctrine, teaching)
 • Cognates: διδασκαλία, κακοδιδασκαλία, ψευδοδιδασκαλία
 • Forms:
  • διδασκαλίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • διδασκαλίαις Noun: Dat Plur Fem
  • διδασκαλίαν Noun: Acc Sing Fem
  • διδασκαλίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
διδασκαλίᾳ
διδασκαλίαις
διδασκαλίαν
διδασκαλίας
διδάσκαλοι
διδάσκαλον
top
διδάσκαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: teacher, instructor, professor, doctor, master
 • Forms:
  • διδασκάλου Noun: Gen Sing Masc
  • διδάσκαλε Noun: Voc Sing Masc
  • διδάσκαλοι Noun: Nom Plur Masc
  • διδάσκαλον Noun: Acc Sing Masc
  • διδασκάλους Noun: Acc Plur Masc
  • διδασκάλῳ Noun: Dat Sing Masc
  • διδασκάλων Noun: Gen Plur Masc
διδασκάλου
διδασκάλους
διδασκάλῳ
διδασκάλων
δίδασκε
διδάσκει
διδάσκειν
διδάσκεις
διδάσκῃ
διδάσκοντα
διδάσκοντας
διδάσκοντες
διδάσκοντι
top
διδάσκοντος
διδάσκουσα
διδάσκουσι
διδάσκουσιν
διδάσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to teach
   • to instruct
   • to communicate skills
  • Passive:
   • to be taught
   • to learn
 • Cognates: ἐκδιδάσκω
 • Forms:
  • δεδιδάγμεθα Verb: Perf/PluPerf Mid/Pass ind 1st plur
  • δεδίδαχεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • δεδιδαγμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • δεδιδαγμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • διδάξωμεν Verb: Aor Act subj 1st plur
  • διδάξας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • διδάξαντες Verb: Aor Act Part Nom plur masc
  • διδάξαι Verb: Aor Act Infin
  • διδάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • διδάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διδάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • διδάξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • διδάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διδάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • δίδαξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • διδάξουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • διδάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • διδάξωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • δίδασκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • διδάσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διδάσκειν Verb: Pres Act Infin
  • διδάσκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • διδάσκῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διδάσκοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • διδάσκοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • διδάσκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • διδάσκοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • διδάσκοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • διδάσκουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • διδάσκουσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • διδάσκουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διδάσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • διδαχθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • διδαχθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • διδαχθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • διδαχθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐδίδαξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐδίδαξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐδίδαξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐδιδάξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐδίδαξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐδίδαξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐδίδασκε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐδίδασκεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐδιδάσκετε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • ἐδίδασκον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐδιδάχθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐδιδάχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐδιδάχθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
διδάσκων
διδαχαῖς
διδαχάς
 • Parse:
  • Noun: Gen sing fem
  • Noun: Acc plur fem
 • Root: διδαχή
top
διδαχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Active: teaching as an activity, instruction
  • Passive: what is taught (e.g., doctrine, teaching)
 • Forms:
  • διδαχάς
   • Noun: Gen sing fem
   • Noun: Acc plur fem
  • διδαχαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • διδαχῇ Noun: Dat Sing Fem
  • διδαχήν Noun: Acc Sing Fem
  • διδαχῆς Noun: Gen Sing Fem
διδαχῇ
διδαχήν
διδαχῆς
διδαχθείς
διδαχθέντες
διδαχθήσεσθε
διδαχθῶσιν
διδείς
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δίδημι
δίδημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bind, fetter
 • Forms:
  • διδείς
   • Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
διδόασιν
διδοῖ
διδοῖς
top
διδόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: δίδωμι
διδομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: δίδωμι
διδομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: δίδωμι
διδόμενον
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: δίδωμι
διδομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen sing Masc/Neut
 • Root: δίδωμι
διδόναι
διδόντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: δίδωμι
διδόντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc plur masc
 • Root: δίδωμι
διδόντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: δίδωμι
διδόντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: δίδωμι
διδόντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: δίδωμι
διδόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: δίδωμι
δίδοσθαι
διδόσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: δίδωμι
δίδοται
top
δίδοτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: δίδωμι
δίδου
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: δίδωμι
διδούς
 • Parse:
  • Verb: Pres Act ind 2nd sing
  • Verb: imp act ind 2nd sing
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: δίδωμι
δίδραγμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: double weight, weight of two
δίδραχμα
δίδραχμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a double drachma coin, half-shekel, tribute
 • Forms:
  • δίδραχμα Noun: Acc Plur Neut
  • διδράχμου Noun: Gen Sing Neut
  • διδράχμων Noun: Gen Plur Neut
διδράχμου
διδράχμων
δίδυμα
διδυμεύουσαι
διδυμεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bear twins
 • Forms:
  • διδυμεύουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
δίδυμοι
δίδυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • double, twofold
  • Substantival:
   • twin
   • dual branch, forked (tree)
   • the testicles (Deut. 25:11)
   • Didymus
 • Forms:
  • δίδυμα Adj: Nom Plur Neut
  • δίδυμοι Adj: Nom Plur Masc
  • διδύμου Adj: Gen Sing Neut
  • διδύμων Adj: Gen Plur Masc
top
διδύμου
διδύμων
δίδω
δίδωμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to give (something) to (someone)
  • to grant, bestow, impart
  • to give, give out, hand over, pay out
  • to entrust (something) to (someone)
  • to put, place
  • to give up, sacrifice
  • to make (see Obadiah 3)
 • Cognates: ἀναδίδωμι, ἀνταποδίδωμι, ἀντιδίδωμι, ἀπεκδίδωμι, ἀποδίδωμι, διαδίδωμι, δίδωμι, ἐκδίδωμι, ἐνδίδωμι, ἐπιδίδωμι, καταπροδίδωμι, μεταδίδωμι, μεταπαραδίδωμι, παραδίδωμι, προδίδωμι, προσδίδωμι
 • Forms:
  • δεδομένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • δεδομέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
  • δεδομένας Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem; Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
  • δεδομένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • δεδομένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • δεδομένης Verb: Perf Pass Part Gen Sing Fem
  • δεδομένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • δεδομένον Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
  • δεδομένος Verb: Perf Mid/Pass part Nom Sing Masc
  • δεδομένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • δεδομένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • δέδονται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • δεδόσθαι Verb: Perf Mid Infin
  • δέδοται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • δέδωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • δεδώκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • δέδωκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • δεδώκασιν Verb: act ind 3rd plur
  • δεδώκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • δεδώκει Verb: Pluperfect act Ind 3rd Sing
  • δεδώκειν Verb: Perf Act Infin
  • δεδώκεισαν Verb: Pluperfect act Ind 3rd Plur
  • δέδωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • δέδωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • δεδωκέναι Verb: act infin
  • δεδωκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • δεδωκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • δεδωκότι Verb: Perf Act Part Dat Sing Masc
  • δεδωκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • διδόασιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διδοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διδοῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • διδόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • διδομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • διδομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • διδόμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • διδομένου Verb: Pres Mid/Pass part Gen sing Masc/Neut
  • διδόναι Verb: Pres Act Infin
  • διδόντα
   • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • διδόντας Verb: Pres Act Part Acc plur masc
  • διδόντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • διδόντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • διδόντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • διδόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • δίδοσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • διδόσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • δίδοται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • δίδοτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • δίδου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • διδούς
   • Verb: Pres Act ind 2nd sing
   • Verb: imp act ind 2nd sing
   • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • δίδω Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • δίδως Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • δίδωσι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δίδωσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δοθείη Verb: Aor Pass optative 3rd Sing
  • δοθείς Verb: Aor Pass part Nom Sing Masc
  • δοθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • δοθεῖσαν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
  • δοθείσας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Fem
  • δοθείσῃ Verb: Aor Pass Part Dat Sing Fem
  • δοθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • δοθέν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
  • δοθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
  • δοθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • δοθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • δοθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • δοθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • δοθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • δοθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • δοῖ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • δόντα Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
  • δόντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • δόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • δόντι Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Masc
  • δόντος Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
  • δός Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • δότε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • δότω Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
  • δότωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • δοῦναι Verb: 2Aor Act Infin
  • δούς, δοῦς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • δοῦσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • δῶ
   • Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • δῷ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • δῴη Verb: 2 aorist act optative 3rd Sing
  • δώῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • δῴης Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
  • δῶμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
  • δῷς Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
  • δώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δώσειν Verb: Fut Act Infin
  • δώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • δώσετέ Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • δώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • δῶσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • δῶσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • δώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • δώσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • δώσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • δώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • δωσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • δῶτε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐδέδοτο Verb: Pluperf Mid Ind 3rd Plur
  • ἐδίδετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐδίδοσαν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐδίδοτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐδίδου Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐδίδουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐδίδους Verb: Imp Mid Ind 2nd Sing
  • ἐδόθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐδόθην
   • Verb: Aor Pass ind 3rd plur
   • Verb: Aor Pass ind 1st sing
  • ἐδόθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἔδωκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐδώκαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔδωκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔδωκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐδώκατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἔδωκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔδωκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
top
δίδως
δίδωσι
δίδωσιν