δικάζειν
δικάζεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: δικάζω
δικαζέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: δικάζω
δικάζηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: δικάζω
δικαζόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: δικάζω
δικάζονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δικάζω
δικάζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: δικάζω
δικάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to judge, rule
   • to pass judgment on, condemn
   • to sit in judgment and consider a case of
   • to pronounce judgment, mete out justice to
   • to decide
   • to uphold a just cause
  • Middle:
   • to plead one's cause
   • to contend in a court
   • to go to law
 • Cognates: δικάζω, ἐκδικάζω, καταδικάζω
 • Forms:
  • δικάζειν Verb: Pres Act Infin
  • δικάζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • δικαζέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • δικάζηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • δικαζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • δικάζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • δικάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • δικάζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • δικάσαι
   • Verb: Aor Mid opt 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Infin
  • δικάσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • δικασάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • δικάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δικάσηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • δικασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • δίκασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • δικάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐδίκαζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐδίκασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
δικάζωσιν
δίκαια
δικαία
δικαίᾳ
δίκαιαι
δικαίαν
δικαίας
δίκαιε
δίκαιοι
δικαιοῖ
δικαίοις
δικαιοκρισία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: righteous judgment; a just sentence
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδικαιοκρισία 
GENδικαιοκρισίας 
DAT  
ACC δικαιοκρισίας
δικαιοκρισίας
δικαιοκρίτης
Masculine
 SingularPlural
NOMδικαιοκρίτης 
GENδικαιοκρίτου 
DAT  
ACC  
δικαιοκρίτου
δικαιολογία
Feminine
 SingularPlural
NOMδικαιολογία 
GEN  
DAT  
ACCδικαιολογίαν 
δικαιολογίαν
δίκαιον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: δίκαιος
δικαιοπραγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: righteous action
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδικαιοπραγία 
GENδικαιοπραγίας 
DAT  
ACC δικαιοπραγίας
δικαιοπραγίας
δίκαιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • just, right, righteous
  • meet, fitting, equitable (in character or act)
  • by implication, innocent, holy (absolutely or relatively)
  • even, well-balanced, regular, exact, rigid
  • conforming with standards
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδίκαιοςδικαίαδίκαιον
GENδικαίουδικαίαςδικαίου
DATδικαίῳδικαίᾳδικαίῳ
ACCδίκαιονδικαίανδίκαιον
VOCδίκαιεδικαίαδίκαιον
Plural
 MascFemNeut
NOMδίκαιοιδίκαιαιδίκαια
GENδικαίων
DATδικαίοιςδικαίαιςδικαίοις
ACCδικαίουςδικαίαςδίκαια
VOCδίκαιοιδίκαιαιδίκαια
 • Forms:
  • δικαιότατοι Adj: Nom plur masc superl
  • δικαιοτάτοις Adj: Dat Plur masc superl
  • δικαιότερον Adj: Acc Sing Masc compar
 • δικαιοσύναι
  δικαιοσύναις
  δικαιοσύνας
  δικαιοσύνη
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • divine justice, justification
   • conformity to the dictates of the religion of Israel
   • uprightness and righteousness
   • rightful entitlement
   • proper conduct, equity of character or act
   • fairness and conformity to moral and ethical codes
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMδικαιοσύνηδικαιοσύναι
  GENδικαιοσύνηςδικαιοσυνῶν
  DATδικαιοσύνῃδικαιοσύναις
  ACCδικαιοσύνηνδικαιοσύνας
  VOCδικαιοσύνηδικαιοσύναι
  δικαιοσύνῃ
  δικαιοσύνην
  δικαιοσύνης
  δικαιοσυνῶν
  δικαιότατοι
  δικαιοτάτοις
  δικαιότερον
  δικαίου
  δικαιοῦ
  δικαιούμεθα
  δικαιούμενοι
  δικαιούμενος
  δικαίουν
  δικαιοῦντα
  δικαιοῦνται
  δικαιοῦντες
  δικαίους
  δικαιοῦσθαι
  δικαιοῦσθε
  δικαιοῦται
  δικαιόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to show justice, do justice, give justice
   • to justify, vindicate, treat as just
   • to declare just and righteous
   • to pronounce as having acted correctly
   • to consider just and correct
   • to keep in irreproachable state
   • to be made righteous
   • to take up the cause of someone as judge
   • to make free, set free, make pure
   • to prove to be right, be just, be guiltless
   • to consider in court and pronounce judgment
  • Forms:
   • δεδικαίωμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
   • δεδικαιωμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
   • δεδικαιωμένοι Verb: perf Mid/Pass part Nom plur masc
   • δεδικαιωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
   • δεδικαίωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
   • δίκαιοι
    • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
    • Adj: Nom Plur Masc
   • δικαιοῦ Verb: Imp Mid/Pass Imperative 2nd Sing
   • δικαιούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
   • δικαιούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
   • δικαιούμενος Verb: Pres Mid/Pass part Nom Sing Masc
   • δικαίουν Verb: Pres Act Infin
   • δικαιοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • δικαιοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
   • δικαιοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
   • δικαιοῦσθαι Verb: Pres Pass Infin
   • δικαιοῦσθε Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
   • δικαιοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
   • δικαιωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
   • δικαιωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
   • δικαιωθηναι Verb: Aor Pass Infin
   • δικαιωθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
   • δικαιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
   • δικαιωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
   • δικαιωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
   • δικαιωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
   • δικαιωθήτωσαν Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
   • δικαιωθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
   • δικαιωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
   • δικαιωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
   • δικαίων
    • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur/1st Sing
    • Adj: Nom Plur Masc Also see δικαίων just, righteous
   • δικαιῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
   • δικαιώσῃ Verb: Aor Act subj 3rd Sing
   • δικαιῶσαι Verb: Aor Act Infin
   • δικαιώσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
   • δικαιώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • δικαιώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
   • δικαιώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing Also see δικαιώσει justification
   • δικαιώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • δικαιώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
   • δικαιώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • δικαιώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
   • ἐδικαιώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
   • ἐδικαιώθησαν Verb: Aor Pass ind 3rd plur
   • ἐδικαιώθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
   • ἐδικαίωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
   • ἐδικαιώσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Sing
   • ἐδικαίωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • ἐδικαίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • ἐδικαίωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἐδικαίωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  δικαίῳ
  δικαιωθέντες
  δικαιωθῇ
  δικαιωθηναι
  δικαιωθῇς
  δικαιωθήσεται
  δικαιωθήσῃ
  δικαιωθήσονται
  δικαιωθῆτε
  δικαιωθήτω
  δικαιωθήτωσαν
  δικαιωθῶμεν
  δικαιωθῶσιν
  δικαίωμα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • regulation, requirement, commandment, ordinance, decree
   • righteous deed, legal reason why something is done
   • judgment, justification, righteousness
   • innocence, state of being not guilty
   • fair and righteous action
   • rightful entitlement
  • Forms:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMδικαίωμαδικαιώματα
  GENδικαιώματοςδικαιωμάτων
  DATδικαιώματιδικαιώμασι(ν)
  ACCδικαίωμαδικαιώματα
  δικαιώμασι
  δικαιώμασιν
  δικαιώματα
  δικαιώματος
  δικαιωμάτων
  δικαίων
  δικαιῶν
  δικαίως
  • Parse: Adverb
  • Meaning:
   • justly, righteously, equitably
   • for good reason, rightly
  • Note: Opposite to ἀδίκως
  δικαιῶσαι
  δικαιώσαισαν
  δικαιώσας
  δικαιώσατε
  δικαιώσει
  δικαιώσει
  δικαιώσεις
  δικαιώσῃ
  δικαίωσιν
  δικαίωσις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • justification, vindication, acquittal
   • administration of justice
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMδικαίωσιςδικαιώσεις
  GENδικαιώσεωςδικαιώσεων
  DATδικαιώσειδικαιώσεσι(ν)
  ACCδικαίωσι(ν)δικαιώσεις
  δικαιώσουσι
  δικαιώσουσιν
  δικαιώσω
  δικαιώσωσι
  δικαιώσωσιν
  δίκας
  • Parse: Noun: Acc Plur Fem
  • Root: δίκη
  δικάσαι
  • Parse:
   • Verb: Aor Mid opt 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Infin
  • Root: δικάζω
  δικάσαντας
  • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • Root: δικάζω
  δικασάσθω
  • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • Root: δικάζω
  δικάσει
  δικάσηται
  δικασθήσονται
  δίκασον
  • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Root: δικάζω
  δικασταί
  δικαστάς
  δικαστήν
  δικαστήριον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • court of justice
   • court house
   • tribunal
  δικαστής
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: judge
  • Forms:
  Masculine
   SingularPlural
  NOMδικαστήςδικασταί
  GENδικαστοῦ 
  DAT  
  ACCδικαστήνδικαστάς
  δικαστοῦ
  δικάσω
  δίκη
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • sentence, verdict
   • justice
   • lawsuit
   • penalty, punishment
   • vengeance
   • right (as self-evident), i.e., justice (the principle, a decision, or its execution)
   • δίκη + Gen = after the manner of something
  • Cognates: δίκη, καταδίκη
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMδίκηδίκαι
  GENδίκηςδικῶν
  DATδίκῃδίκαις
  ACCδίκηνδίκας
  VOCδίκηδίκαι
  δίκῃ
  • Parse: Noun: Dat Sing Fem
  • Root: δίκη
  δίκην
  • Parse: Noun: Acc Sing Fem
  • Root: δίκη
  δίκης
  • Parse: Noun: Gen Sing Fem
  • Root: δίκη
  δίκτυα
  δικτύοις
  δίκτυον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • net (for hunting)
   • a seine (for fishing)
   • lattice, lattice work
  • Forms:
   • δίκτυα Noun: Nom/Acc Plur Neut
   • δικτύοις Noun: Dat Plur Neut
   • δικτύου Noun: Gen Sing Neut
   • δικτύῳ Noun: Dat Sing Neut
   • δικτύων Noun: Gen Plur Neut
  δικτυόομαι
  δικτύου
  δικτυόω
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to work into a network
    • to be caught in a net
   • Passive:
    • to be formed into a network
  • Forms:
   • δικτυόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
   • δεδικτυωμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  δικτύῳ
  δικτύων
  δικτυωταί
  δικτυωτῆς
  δικτυωτόν
  δικτυωτός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • Adjectival:
    • latticed, net-like
   • Substantival:
    • lattice, grille, made in net fashion, made like a net
  • Forms:
   • δικτυωταί Adj: Nom Plur Fem
   • δικτυωτῆς Adj: Gen Sing Fem
   • δικτυωτόν Adj: Acc Sing Neut
   • δικτυωτοῦ Adj: Gen Sing Masc
   • δικτυωτῷ Adj: Dat Sing Neut
  δικτυωτοῦ
  δικτυωτῷ