δικάζειν
δικάζεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: δικάζω
δικαζέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: δικάζω
δικάζηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: δικάζω
δικαζόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: δικάζω
δικάζονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δικάζω
δικάζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: δικάζω
δικάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to judge, rule
   • to pass judgment on, condemn
   • to sit in judgment and consider a case of
   • to pronounce judgment, mete out justice to
   • to decide
   • to uphold a just cause
  • Middle:
   • to plead one's cause
   • to contend in a court
   • to go to law
 • Cognates: δικάζω, ἐκδικάζω, καταδικάζω
 • Forms:
  • δικάζειν Verb: Pres Act Infin
  • δικάζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • δικαζέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • δικάζηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • δικαζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • δικάζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • δικάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • δικάζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • δικάσαι
   • Verb: Aor Mid opt 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Infin
  • δικάσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • δικασάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • δικάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δικάσηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • δικασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • δίκασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • δικάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐδίκαζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐδίκασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
δικάζωσιν
δίκαια 
δικαία 
δικαίᾳ 
δίκαιαι
δικαίαν
δικαίας
δίκαιε
δίκαιοι 
δικαιοῖ
δικαίοις
δικαιοκρισία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: righteous judgment; a just sentence
 • Forms:
  • δικαιοκρισίας Noun: Gen Sing Fem
δικαιοκρισίας
δικαιοκρίτης
δικαιοκρίτου
δικαιολογία
δικαιολογίαν
δίκαιον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: δίκαιος
δικαιοπραγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: righteous action
 • Forms:
  • δικαιοπραγίας
   • Noun: Gen sing fem
   • Noun: Acc plur fem
δικαιοπραγίας
δίκαιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • just, right, righteous
  • meet, fitting, equitable (in character or act)
  • by implication, innocent, holy (absolutely or relatively)
  • even, well-balanced, regular, exact, rigid
  • conforming with standards
 • Pattern:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMδίκαιοςδικαίαδίκαιον
  GENδικαίουδικαίαςδικαίου
  DATδικαίῳδικαίᾳδικαίῳ
  ACCδίκαιονδικαίανδίκαιον
  VOCδίκαιεδικαίαδίκαιον
  Plural
   MascFemNeut
  NOMδίκαιοιδίκαιαιδίκαια
  GENδικαίων
  DATδικαίοιςδικαίαιςδικαίοις
  ACCδικαίουςδικαίαςδίκαια
  VOCδίκαιοιδίκαιαιδίκαια
 • Forms:
  • δικαιότατοι Adj: Nom plur masc superl
  • δικαιοτάτοις Adj: Dat Plur masc superl
  • δικαιότερον Adj: Acc Sing Masc compar
δικαιοσύναι
δικαιοσύναις
δικαιοσύνας
δικαιοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • divine justice, justification
  • conformity to the dictates of the religion of Israel
  • uprightness and righteousness
  • rightful entitlement
  • proper conduct, equity of character or act
  • fairness and conformity to moral and ethical codes
 • Forms:
  • δικαιοσύναι Noun: Nom Plur Fem
  • δικαιοσύναις Noun: Dat Plur Fem
  • δικαιοσύνας Noun: Acc Plur Fem
  • δικαιοσύνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • δικαιοσύνην Noun: Acc Sing Fem
  • δικαιοσύνης Noun: Gen Sing Fem
  • δικαιοσυνῶν Noun: Gen Plur Fem
δικαιοσύνῃ
δικαιοσύνην
δικαιοσύνης
δικαιοσυνῶν
δικαιότατοι
δικαιοτάτοις
δικαιότερον
δικαίου
δικαιοῦ
δικαιούμεθα
δικαιούμενοι
δικαιούμενος
δικαίουν
δικαιοῦντα
δικαιοῦνται
δικαιοῦντες
δικαίους
δικαιοῦσθαι
δικαιοῦσθε
δικαιοῦται
δικαιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to show justice, do justice, give justice
  • to justify, vindicate, treat as just
  • to declare just and righteous
  • to pronounce as having acted correctly
  • to consider just and correct
  • to keep in irreproachable state
  • to be made righteous
  • to take up the cause of someone as judge
  • to make free, set free, make pure
  • to prove to be right, be just, be guiltless
  • to consider in court and pronounce judgment
 • Forms:
  • δεδικαίωμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
  • δεδικαιωμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • δεδικαιωμένοι Verb: perf Mid/Pass part Nom plur masc
  • δεδικαιωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • δεδικαίωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • δίκαιοι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Adj: Nom Plur Masc
  • δικαιοῦ Verb: Imp Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • δικαιούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • δικαιούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • δικαιούμενος Verb: Pres Mid/Pass part Nom Sing Masc
  • δικαίουν Verb: Pres Act Infin
  • δικαιοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • δικαιοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • δικαιοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • δικαιοῦσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • δικαιοῦσθε Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
  • δικαιοῦται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • δικαιωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • δικαιωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • δικαιωθηναι Verb: Aor Pass Infin
  • δικαιωθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • δικαιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • δικαιωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • δικαιωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • δικαιωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • δικαιωθήτωσαν Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
  • δικαιωθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • δικαιωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • δικαιωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • δικαίων
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur/1st Sing
   • Adj: Nom Plur Masc Also see δικαίων just, righteous
  • δικαιῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • δικαιώσῃ Verb: Aor Act subj 3rd Sing
  • δικαιῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • δικαιώσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • δικαιώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • δικαιώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • δικαιώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing Also see δικαιώσει justification
  • δικαιώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • δικαιώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • δικαιώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • δικαιώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐδικαιώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐδικαιώθησαν Verb: Aor Pass ind 3rd plur
  • ἐδικαιώθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἐδικαίωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐδικαιώσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐδικαίωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐδικαίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐδικαίωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐδικαίωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δικαίῳ
δικαιωθέντες
δικαιωθῇ
δικαιωθηναι
δικαιωθῇς
δικαιωθήσεται
δικαιωθήσῃ
δικαιωθήσονται
δικαιωθῆτε
δικαιωθήτω
δικαιωθήτωσαν
δικαιωθῶμεν
δικαιωθῶσιν
δικαίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • regulation, requirement, commandment, ordinance, decree
  • righteous deed, legal reason why something is done
  • judgment, justification, righteousness
  • innocence, state of being not guilty
  • fair and righteous action
  • rightful entitlement
 • Forms:
  • δικαιώμασι Noun: Dat Plur Neut
  • δικαιώμασι(ν) Noun: Dat Plur Neut
  • δικαιώματα
   • Noun: Nom/Acc Plur Neut
   • Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • δικαιώματος Noun: Gen Sing Neut
  • δικαιωμάτων Noun: Gen Plur Neut
δικαιώμασι
δικαιώμασιν
δικαιώματα
δικαιώματος
δικαιωμάτων
δικαίων 
δικαιῶν 
δικαίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • justly, righteously, equitably
  • for good reason, rightly
 • Note: Opposite to ἀδίκως
δικαιῶσαι
δικαιώσαισαν
δικαιώσας
δικαιώσατε
δικαιώσει
δικαιώσει
δικαιώσεις
δικαιώσῃ
δικαίωσιν
δικαίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • justification, vindication, acquittal
  • administration of justice
 • Forms:
  • δικαιώσει Noun: Dat Sing Fem Also see δικαιώσει to justify, be righteous
  • δικαίωσι(ν) Noun: Acc Sing Fem
δικαιώσουσι
δικαιώσουσιν
δικαιώσω
δικαιώσωσι
δικαιώσωσιν
δίκας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: δίκη
δικάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid opt 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: δικάζω
δικάσαντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: δικάζω
δικασάσθω
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • Root: δικάζω
δικάσει
δικάσηται
δικασθήσονται
δίκασον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: δικάζω
δικασταί
δικαστάς
δικαστήν
δικαστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • court of justice
  • court house
  • tribunal
δικαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: judge
 • Forms:
  • δικασταί Noun: Nom Plur Masc
  • δικαστάς Noun: Acc Plur Masc
  • δικαστήν Noun: Acc Sing Fem
  • δικαστοῦ Noun: Gen Sing Masc
δικαστοῦ
δικάσω
δίκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sentence, verdict
  • justice
  • lawsuit
  • penalty, punishment
  • vengeance
  • right (as self-evident), i.e., justice (the principle, a decision, or its execution)
  • δίκη + Gen = after the manner of something
 • Cognates: δίκη, καταδίκη
 • Forms:
  • δίκας Noun: Acc Plur Fem
  • δίκῃ Noun: Dat Sing Fem
  • δίκην Noun: Acc Sing Fem
  • δίκης Noun: Gen Sing Fem
δίκῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: δίκη
δίκην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: δίκη
δίκης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: δίκη
δίκτυα
δικτύοις
δίκτυον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • net (for hunting)
  • a seine (for fishing)
  • lattice, lattice work
 • Forms:
  • δίκτυα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • δικτύοις Noun: Dat Plur Neut
  • δικτύου Noun: Gen Sing Neut
  • δικτύῳ Noun: Dat Sing Neut
  • δικτύων Noun: Gen Plur Neut
δικτυόομαι
δικτύου
δικτυόω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to work into a network
   • to be caught in a net
  • Passive:
   • to be formed into a network
 • Forms:
  • δικτυόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • δεδικτυωμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
δικτύῳ
δικτύων
δικτυωταί
δικτυωτῆς
δικτυωτόν
δικτυωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • latticed, net-like
  • Substantival:
   • lattice, grille, made in net fashion, made like a net
 • Forms:
  • δικτυωταί Adj: Nom Plur Fem
  • δικτυωτῆς Adj: Gen Sing Fem
  • δικτυωτόν Adj: Acc Sing Neut
  • δικτυωτοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • δικτυωτῷ Adj: Dat Sing Neut
δικτυωτοῦ
δικτυωτῷ