δικάζειν
δικάζεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: δικάζω
δικαζέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: δικάζω
δικάζηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: δικάζω
δικαζόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: δικάζω
δικάζονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δικάζω
δικάζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: δικάζω
δικάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to judge, rule
   • to pass judgment on, condemn
   • to sit in judgment and consider a case of
   • to pronounce judgment, mete out justice to
   • to decide
   • to uphold a just cause
  • Middle:
   • to plead one's cause
   • to contend in a court
   • to go to law
 • Cognates: δικάζω, ἐκδικάζω, καταδικάζω
 • Forms:
 • Present
 • δικάζειν Verb: Pres Act Infin
 • δικάζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • δικαζέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • δικάζηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • δικαζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • δικάζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • δικάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • δικάζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐδίκαζεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • δικάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • δικασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • δικάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • δικάσαι
  • Verb: Aor Mid Opt 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • δικάσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • δικασάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • δικάσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • δίκασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐδίκασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Perfect
δικάζωσιν
δίκαια
δικαία
δικαίᾳ
δίκαιαι
δικαίαν
δικαίας
δίκαιε
δίκαιοι
δικαιοῖ
δικαίοις
δικαιοκρισία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: righteous judgment; a just sentence
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδικαιοκρισίαδικαιοκρισίαι
GENδικαιοκρισίαςδικαιοκρισιῶν
DATδικαιοκρισίᾳδικαιοκρισίαις
ACCδικαιοκρισίανδικαιοκρισίας
δικαιοκρισίας
δικαιοκρίτης
Masculine
 SingularPlural
NOMδικαιοκρίτηςδικαιοκρίται
GENδικαιοκρίτουδικαιοκριτῶν
DATδικαιοκρίτῃδικαιοκρίταις
ACCδικαιοκρίτηνδικαιοκρίτας
δικαιοκρίτου
δικαιολογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • presentation of legal case
  • plea in justification
  • speech in defence of someone, speech in a law court
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδικαιολογίαδικαιολογίαι
GENδικαιολογίαςδικαιολογιῶν
DATδικαιολογίᾳδικαιολογίαις
ACCδικαιολογίανδικαιολογίας
δικαιολογίαν
δίκαιον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: δίκαιος
δικαιοπραγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: righteous action
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδικαιοπραγίαδικαιοπραγίαι
GENδικαιοπραγίαςδικαιοπραγιῶν
DATδικαιοπραγίᾳδικαιοπραγίαις
ACCδικαιοπραγίανδικαιοπραγίας
δικαιοπραγίας
δίκαιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • just, right, righteous
  • meet, fitting, equitable (in character or act)
  • by implication, innocent, holy (absolutely or relatively)
  • even, well-balanced, regular, exact, rigid
  • conforming with standards
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδίκαιοςδικαίαδίκαιον
GENδικαίουδικαίαςδικαίου
DATδικαίῳδικαίᾳδικαίῳ
ACCδίκαιονδικαίανδίκαιον
VOCδίκαιεδικαίαδίκαιον
Plural
 MascFemNeut
NOMδίκαιοιδίκαιαιδίκαια
GENδικαίων
DATδικαίοιςδικαίαιςδικαίοις
ACCδικαίουςδικαίαςδίκαια
VOCδίκαιοιδίκαιαιδίκαια
 • Comparatives & Superlatives
 • δικαιότατοι Adj: Nom plur Masc superl
 • δικαιοτάτοις Adj: Dat Plur Masc superl
 • δικαιότερον Adj: Acc Sing Masc Comparative
δικαιοσύναι
δικαιοσύναις
δικαιοσύνας
δικαιοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • divine justice, justification
  • conformity to the dictates of the religion of Israel
  • uprightness and righteousness
  • rightful entitlement
  • proper conduct, equity of character or act
  • fairness and conformity to moral and ethical codes
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδικαιοσύνηδικαιοσύναι
GENδικαιοσύνηςδικαιοσυνῶν
DATδικαιοσύνῃδικαιοσύναις
ACCδικαιοσύνηνδικαιοσύνας
VOCδικαιοσύνηδικαιοσύναι
δικαιοσύνῃ
δικαιοσύνην
δικαιοσύνης
δικαιοσυνῶν
δικαιότατοι
δικαιοτάτοις
δικαιότερον
δικαίου
δικαιοῦ
δικαιούμεθα
δικαιούμενοι
δικαιούμενος
δικαίουν
δικαιοῦντα
δικαιοῦνται
δικαιοῦντες
δικαίους
δικαιοῦσθαι
δικαιοῦσθε
δικαιοῦται
δικαιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to show justice, do justice, give justice
  • to justify, vindicate, treat as just
  • to declare just and righteous
  • to pronounce as having acted correctly
  • to consider just and correct
  • to keep in irreproachable state
  • to be made righteous
  • to take up the cause of someone as judge
  • to make free, set free, make pure
  • to prove to be right, be just, be guiltless
  • to consider in court and pronounce judgment
 • Note: Also see δικαίων = just, righteous
 • Forms:
 • Present
 • δικαιούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • δικαιούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • δικαιούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • δικαίουν Verb: Pres Act Infin
 • δικαιοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • δικαιοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • δικαιοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • δικαιοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • δικαιοῦσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • δικαιοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • δικαιῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • δίκαιοι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • δικαιοῦ Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • δικαίωνVerb: Imperfect Act Ind 3rd Plur/1st Sing
 • Future
 • δικαιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • δικαιωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • δικαιωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • δικαιώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing Also see δικαιώσει justification
 • δικαιώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • δικαιώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • δικαιώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • δικαιωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • δικαιωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • δικαιωθηναι Verb: Aor Pass Infin
 • δικαιωθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • δικαιωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • δικαιωθήτωσαν Verb: Aor Pass imperative 3rd Plur
 • δικαιωθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • δικαιωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • δικαιωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • δικαιώσῃ Verb: Aor Act subj 3rd Sing
 • δικαιῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • δικαιώσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • δικαιώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • δικαιώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • δικαιώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐδικαιώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδικαιώθησαν Verb: Aor Pass ind 3rd plur
 • ἐδικαιώθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἐδικαίωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐδικαιώσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐδικαίωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐδικαίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐδικαίωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδικαίωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • δεδικαίωμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • δεδικαιωμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • δεδικαιωμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom plur Masc
 • δεδικαιωμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • δεδικαίωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
δικαίῳ
δικαιωθέντες
δικαιωθῇ
δικαιωθηναι
δικαιωθῇς
δικαιωθήσεται
δικαιωθήσῃ
δικαιωθήσονται
δικαιωθῆτε
δικαιωθήτω
δικαιωθήτωσαν
δικαιωθῶμεν
δικαιωθῶσιν
δικαίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • regulation, requirement, commandment, ordinance, decree
  • legal procedure, protocol
  • righteous deed, legal reason why something is done
  • judgment, justification, righteousness
  • innocence, state of being not guilty
  • fair and righteous action
  • rightful entitlement
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδικαίωμαδικαιώματα
GENδικαιώματοςδικαιωμάτων
DATδικαιώματιδικαιώμασι(ν)
ACCδικαίωμαδικαιώματα
δικαιώμασι(ν)
δικαιώματα
δικαιώματος
δικαιωμάτων
δικαίων
δικαιῶν
δικαίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • justly, righteously, equitably
  • for good reason, rightly
 • Note: Opposite to ἀδίκως
δικαιῶσαι
δικαιώσαισαν
δικαιώσας
δικαιώσατε
δικαιώσει
δικαιώσει
δικαιώσεις
δικαιώσῃ
δικαίωσιν
δικαίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • justification, vindication, acquittal
  • administration of justice
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδικαίωσιςδικαιώσεις
GENδικαιώσεωςδικαιώσεων
DATδικαιώσειδικαιώσεσι(ν)
ACCδικαίωσι(ν)δικαιώσεις
δικαιώσουσι(ν)
δικαιώσω
δικαιώσωσι(ν)
δίκας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: δίκη
δικάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Opt 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: δικάζω
δικάσαντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: δικάζω
δικασάσθω
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • Root: δικάζω
δικάσει
δικάσηται
δικασθήσονται
δίκασον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: δικάζω
δικασταί
δικαστάς
δικαστήν
δικαστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • court of justice
  • court house
  • tribunal
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδικαστήριονδικαστήρια
GENδικαστηρίουδικαστηρίων
DATδικαστηρίῳδικαστηρίοις
ACCδικαστήριονδικαστήρια
δικαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: judge
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδικαστήςδικασταί
GENδικαστοῦδικαστῶν
DATδικαστῇδικασταῖς
ACCδικαστήνδικαστάς
δικαστοῦ
δικάσω
δίκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sentence, verdict
  • justice
  • lawsuit, case, cause, claim
  • penalty, punishment
  • vengeance
  • right (as self-evident), i.e., justice (the principle, a decision, or its execution)
  • δίκη + Gen = after the manner of something
 • Cognates: δίκη, καταδίκη
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδίκηδίκαι
GENδίκηςδικῶν
DATδίκῃδίκαις
ACCδίκηνδίκας
VOCδίκηδίκαι
δίκῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: δίκη
δίκην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: δίκη
δίκης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: δίκη
δίκτυα
δικτύοις
δίκτυον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • net (for hunting)
  • a seine (for fishing)
  • lattice, lattice work
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδίκτυονδίκτυα
GENδικτύουδικτύων
DATδικτύῳδικτύοις
ACCδίκτυονδίκτυα
δικτυόομαι
δικτύου
δικτυόω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to work into a network
   • to be caught in a net
  • Passive:
   • to be formed into a network
 • Forms:
  • δικτυόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • δεδικτυωμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
δικτύῳ
δικτύων
δικτυωταί
δικτυωτῆς
δικτυωτόν
δικτυωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • latticed, net-like
  • Substantival:
   • lattice, grille, made in net fashion, made like a net
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδικτυωτόςδικτυωτήδικτυωτόν
GENδικτυωτοῦδικτυωτῆςδικτυωτοῦ
DATδικτυωτῷδικτυωτῇδικτυωτῷ
ACCδικτυωτόνδικτυωτήνδικτυωτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMδικτυωτοίδικτυωταίδικτυωτά
GENδικτυωτῶνδικτυωτῶνδικτυωτῶν
DATδικτυωτοῖςδικτυωταῖςδικτυωτοῖς
ACCδικτυωτούςδικτυωτάςδικτυωτά
δικτυωτοῦ
δικτυωτῷ