δίς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • again, twice, once and again, doubly
  • twice as many, twice as much
δίσκος
δίσκος
δίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • discus (athletic throwing device, not the fish)
  • disc, quoit
  • gong (metal disk used make a loud noise)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδίσκοςδίσκοι
GENδίσκουδίσκων
DATδίσκῳδίσκοις
ACCδίσκονδίσκους
VOCδίσκεδίσκοι
δίσκου
δισμυριάδες
δισμυριάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: double myriad, twenty thousand
 • Concord: Rev. 9:16
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδισμυριάςδισμυριάδες
GENδισμυριάδοςδισμυριάδων
DATδισμυριάδιδισμυριάσι
ACCδισμυριάδαδισμυριάδας
δισμύριοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: twenty thousand
 • Forms:
  • δισμυρίους Adj: Acc Plur Masc
  • δισμυρίων Adj: Gen Plur Fem
δισμυρίους
δισμυρίων
δισσά
δισσάς
δισσῇ
δισσήν
δισσοί
δισσόν
δισσός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • double, both, two, twofold, twice as much
  • forming a pair
  • fig. divided
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMδισσόςδισσήδισσόν
GENδισσοῦδισσῆςδισσοῦ
DATδισσῷδισσῇδισσῷ
ACCδισσόνδισσήνδισσόν
Plural
 MascFemNeut
NOMδισσοίδισσαίδισσά
GENδισσῶνδισσῶνδισσῶν
DATδισσοῖςδισσαῖςδισσοῖς
ACCδισσούςδισσάςδισσά
δισσῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • doubly, twice as much
  • in two ways
δισταγμόν
δισταγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: doubt
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδισταγμόςδισταγμοί
GENδισταγμοῦδισταγμῶν
DATδισταγμῷδισταγμοῖς
ACCδισταγμόνδισταγμούς
VOCδισταγμέδισταγμοί
δισταγμῷ
διστάζοντες
διστάζουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act ind 3rd plur
 • Root: διστάζω
διστάζουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act ind 3rd plur
 • Root: διστάζω
διστάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to doubt
  • to hesitate, waver (in opinion)
  • to duplicate, i.e., (mentally)
 • Forms:
  • διστάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • διστάζουσι(ν)
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act ind 3rd plur
  • διστάζουσι
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act ind 3rd plur
  • διστάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • διστάσεις
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • διστάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐδίστασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐδίστασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
διστάζων
διστάσεις
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: διστάζω
διστάσῃς
δίστομοι
δίστομον
δίστομος
διστόμου
δισχίλια
δισχιλίᾳ
δισχίλιαι
δισχιλίαν
δισχιλίας
δισχίλιος
δισχιλίοις
δισχίλιοι
Singular
 MascFemNeut
NOMδισχίλιοςδισχιλίαδισχίλιον
GENδισχιλίουδισχιλίαςδισχιλίου
DATδισχιλίῳδισχιλίᾳδισχιλίῳ
ACCδισχίλιονδισχιλίανδισχίλιον
Plural
 MascFemNeut
NOMδισχίλιοιδισχίλιαιδισχίλια
GENδισχιλίων
DATδισχιλίοιςδισχιλίαιςδισχιλίοις
ACCδισχιλίουςδισχιλίαςδισχίλια
δισχιλιοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: two thousandth
δισχιλίους
δισχιλίων