ἐγεγόνει
ἐγεγόνειν
ἐγέγραπτο
 • Parse: Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
ἐγεῖραι
ἔγειραι
ἐγείραντα
ἐγείραντες
ἐγείραντος
ἐγείρας
ἐγείρατε
ἔγειρε
ἐγείρει
ἐγείρειν
ἐγείρεσθαι
ἐγείρεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐγείρω
ἐγείρεται
ἐγείρετε
ἐγείρηται
ἐγείρητε
ἐγείρομαι
ἐγειρόμενοι
ἐγειρομένῳ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἐγείρω
ἔγειρον
ἐγείρονται
ἐγείροντες
ἐγείροντι
ἐγείρου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐγείρω
ἐγείρουσιν
ἐγείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to awake, wake up, awaken, arouse, rouse
   • to raise, help to rise
   • to lift up (something), push aside (something)
   • to raise up, erect, restore (building)
   • to raise up, bring into being
   • to rise (in arms)
   • to appear (e.g., a prophet has risen)
   • to stir, set in motion
   • to bring into existence
   • to give effect to
  • Middle:
   • to rise
 • Forms:
Present
 • ἔγειρε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐγείρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐγείρειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐγείρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐγείρεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐγείρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγείρετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐγείρηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • ἐγείρομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐγειρόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐγειρομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • ἐγείρονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐγείροντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐγείροντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ἐγείρου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐγείρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐγείρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐγείρητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
Imperfect
 • ἤγειρε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ἐγερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐγερεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐγερεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐγεροῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐγερθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐγερθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγερθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐγεῖραι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐγεῖραι Verb: Aor Act Infin
 • ἐγείραντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • ἐγείραντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐγείραντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐγείρας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐγείρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐγείρητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἔγειρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐγερθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • ἐγερθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἐγερθέντι Part: Aor Pass Dat Sing Masc
 • ἐγερθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐγερθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐγέρθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἐγέρθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐγερθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἤγειρα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἤγειραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠγέρθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠγέρθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἤγειρε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐγηγερμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐγηγερμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐγήγερται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγρήγορα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
ἐγείρων
ἐγέλασα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: γελάω
ἐγέλασαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: γελάω
ἐγέλασας
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: γελάω
ἐγέλασε(ν)
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: γελάω
ἔγεμε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: γέμω
ἐγέμισαν
ἐγέμισε(ν)
ἐγεμίσθη
ἔγεμον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: γέμω
ἐγενεαλογήθη
ἐγένεσθε
ἐγένετο
ἐγενήθη
ἐγενήθημεν
ἐγενήθην
ἐγενήθης
ἐγενήθησαν
ἐγενήθητε
ἐγεννήθη
ἐγεννήθημεν
ἐγεννήθην
ἐγεννήθης
ἐγεννήθησαν
ἐγέννησα
ἐγεννήσαμεν
ἐγέννησαν
ἐγέννησας
ἐγέννησε(ν)
ἐγεννῶσαν
ἐγενόμεθα
ἐγενόμην
ἐγένοντο
ἐγένου
ἐγερεῖ
ἐγερεῖς
ἐγερθείς
ἐγερθέντι
ἐγερθῇ
ἐγερθῆναι
ἐγερθήσεται
ἐγερθήσῃ
ἐγερθήσονται
ἐγέρθητε
ἐγέρθητι
ἐγερθῶμεν
ἐγερθῶσι
ἐγεροῦσι
ἐγέρσει
ἔγερσιν
ἔγερσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of arising
  • awaking, raising, resurrection
  • completion of building
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔγερσιςἐγέρσεις
GENἐγέρσεωςἐγέρσεων
DATἐγέρσειἐγέρσεσι(ν)
ACCἔγερσι(ν)ἐγέρσεις
ἐγερῶ
ἐγευσάμην
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • Root: γεύω
ἐγεύσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • Root: γεύω
ἐγεύσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: γεύω