ἐγεγόνει
ἐγεγόνειν
ἐγέγραπτο
 • Parse: Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
ἐγεῖραι
ἔγειραι
ἐγείραντα
ἐγείραντες
ἐγείραντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐγείρω
ἐγείρας
ἐγείρατε
ἔγειρε
ἐγείρει
ἐγείρειν
ἐγείρεσθαι
ἐγείρεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐγείρω
ἐγείρεται
ἐγείρετε
ἐγείρηται
ἐγείρητε
ἐγείρομαι
ἐγειρόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐγείρω
ἐγειρομένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: ἐγείρω
ἔγειρον
ἐγείρονται
ἐγείροντες
ἐγείροντι
ἐγείρου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐγείρω
ἐγείρουσιν
ἐγείρω
 • Present
 • ἔγειρε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐγείρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐγείρειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐγείρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐγείρεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐγείρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγείρετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐγείρηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • ἐγείρομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐγειρόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐγειρομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • ἐγείρονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐγείροντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐγείροντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • ἐγείρου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐγείρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐγείρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἤγειρε(ν)Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἐγερεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐγερεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐγερθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγερθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐγερθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐγεροῦσι Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐγερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐγεῖραι
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • ἐγείραντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • ἐγείραντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐγείραντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • ἐγείρας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐγείρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐγείρητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἔγειρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐγερθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • ἐγερθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐγερθέντι Verb: Aor Pass Part Dat Sing Masc
 • ἐγερθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐγερθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐγέρθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐγέρθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐγερθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἤγειρα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἤγειραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠγέρθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠγέρθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἤγειρε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐγηγερμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἐγήγερται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγρήγορα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
ἐγείρων
ἐγέλασα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: γελάω
ἐγέλασαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: γελάω
ἐγέλασας
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: γελάω
ἐγέλασε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: γελάω
ἐγέλασεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: γελάω
ἔγεμεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: γέμω
ἐγέμισαν
ἐγέμισεν
ἐγεμίσθη
ἔγεμον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: γέμω
ἐγενεαλογήθη
ἐγένεσθε
ἐγένετο
ἐγενήθη
ἐγενήθημεν
ἐγενήθην
ἐγενήθης
ἐγενήθησαν
ἐγενήθητε
ἐγεννήθη
ἐγεννήθημεν
ἐγεννήθην
ἐγεννήθης
ἐγεννήθησαν
ἐγέννησα
ἐγεννήσαμεν
ἐγέννησαν
ἐγέννησας
ἐγέννησε
ἐγέννησεν
ἐγεννῶσαν
ἐγενόμεθα
ἐγενόμην
ἐγένοντο
ἐγένου
ἐγερεῖ
ἐγερεῖς
ἐγερθείς
ἐγερθέντι
ἐγερθῇ
ἐγερθῆναι
ἐγερθήσεται
ἐγερθήσῃ
ἐγερθήσονται
ἐγέρθητε
ἐγέρθητι
ἐγερθῶμεν
ἐγερθῶσι
ἐγεροῦσι
ἐγέρσει
ἔγερσιν
ἔγερσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἔγερσιςἐγέρσεις
GENἐγέρσεωςἐγέρσεων
DATἐγέρσειἐγέρσεσι(ν)
ACCἔγερσι(ν)ἐγέρσεις
ἐγερῶ
ἐγευσάμην
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • Root: γεύω
ἐγεύσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • Root: γεύω
ἐγεύσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: γεύω