διαναβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to toss up, throw upward
 • Note: Like ἀναβάλλω
διαναπαύσει
διαναπαύω
διαναστᾶσα
διανεμηθῇ
διανέμω
διανενησμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: διανήθω
διανενησμένου
διανενησμένῳ
διανενόημαι
διανεύοντες
διανεύω
διανεύων
διανήθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spin (in order to manufacture fabric)
 • Cognates:

  νήθω

 • Forms:
  • διανενησμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • διανενησμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • διανενησμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Neut
  • διανενησμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
διανθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to adorn with flowers
 • Forms:
  • διηνθισμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
διανιστάμενος
διανισταμένους
διανίστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to awaken, arouse, rouse, arise
  • to awaken and get out of bed
 • Forms:
  • διαναστᾶσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • διανιστάμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • διανισταμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
διανοεῖσθαι
διανοεῖται
διανοέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to devise, intend, purpose, design
  • to ponder, think out, consider, think through, think over, think about, be minded, reflect on, ruminate, deliberate
  • to comprehend
 • Cognates:

  ἀπονοέομαι

 • Forms:
Present
 • διανοεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • διανοεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διανοῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • διανοῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • διανοούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διανοούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διανοουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • διανοουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • διανοουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • διανοοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
 • διενοεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διενοούμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
Future
 • διανοηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • διανοηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • διανοηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • διανοηθείς Part: 1Aor Pass Nom Sing Masc
 • διανοηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • διανοήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • διανοηθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • διενοήθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • διενοήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • διενοήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • διενοήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • διανενόημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
διανοῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: διανοέομαι
διανοηθείς
διανοηθῆναι
διανοηθήσεται
διανοηθήσῃ
διανοηθήσονται
διανοήθητι
διανοηθῶσι
διανόημα
Neuter
 SingularPlural
NOMδιανόημαδιανοήματα
GENδιανοήματοςδιανοημάτων
DATδιανοήματιδιανοήμασι(ν)
ACCδιανόημαδιανοήματα
διανοήματα
διανοήματος
διανοημάτων
διανόησιν
διανόησις
Feminine
 SingularPlural
NOMδιανόησιςδιανοήσεις
GENδιανοήεωςδιανοήσεων
DATδιανοήσειδιανοήσεσι(ν)
ACCδιανόησινδιανοήσεις
διάνοια
Feminine
 SingularPlural
NOMδιάνοιαδιάνοιαι
GENδιανοίαςδιανοιῶν
DATδιανοίᾳδιανοίαις
ACCδιάνοιανδιανοίας
διανοίᾳ
διάνοιαι
διανοίαις
διάνοιαν
διανοίας
διανοίγειν
διανοιγόμενος
διανοῖγον
διανοίγοντος
διανοιγόντων
διανοίγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to lay open
   • to open wide
   • Figurative: to open (the ears, eyes, mind) to make understanding
   • to explain, interpret, expound
  • Middle:
   • to open to connect
   • to spread
 • Cognates:

  ἀνοίγω, διανοίγω, ἐξανοίγω

 • Forms:
Present
 • διανοιγόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διανοίγειν Verb: Pres Act Infin
 • διανοῖγον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • διανοίγοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • διανοιγόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • διανοίγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • διήνοιγε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • διανοιχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • διανοιχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • διανοίξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • διανοίξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • διανοίξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • διανοίχθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • διανοῖξαι Verb: Aor Act Infin
 • διάνοιξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διηνοίχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • διήνοιξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • διήνοιξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • διήνοιξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διήνοιξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • διηνοιγμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • διήνοικται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
διανοίγων
διανοῖξαι
διανοίξαι
διανοίξεις
διάνοιξον
διανοίξουσι(ν)
διανοίξω
διανοιχθήσεται
διανοιχθήσονται
διανοίχθητι
διανοιῶν
διανοοῦ
διανοούμενοι
διανοούμενος
διανοουμένου
διανοουμένους
διανοουμένων
διανύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: διανύω
διανυκτερεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pass the night, sit up the whole night, continue all night, spend the night
 • Cognates:

  διανυκτερεύω, νυκτερεύω

 • Forms:
  • διανυκτερεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
διανυκτερεύων
διανύουσιν
διανύσαντες
διανύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to arrive at, travel to
  • to complete, accomplish thoroughly, finish
 • Cognates:

  ἀνύω, διανύω, κατανύω

 • Forms:
  • διανύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διανύει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • διανύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διανύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • διήνυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur