διαναπαύω
διαναστᾶσα
διανεμηθῇ
διανέμω
διανενησμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: διανήθω
διανενησμένου
διανενησμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: διανήθω
διανενόημαι
διανεύοντες
διανεύω
διανεύων
διανήθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spin (in order to manufacture fabric)
 • Cognates: νήθω
 • Forms:
  • διανενησμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • διανενησμένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Neut
  • διανενησμένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
διανθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to adorn with flowers
 • Forms:
  • διηνθισμέναι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Fem
διανιστάμενος
διανισταμένους
διανίστημι
διανοεῖσθαι
διανοεῖται
διανοέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to devise, intend, purpose, design
  • to ponder, think out, consider, think through, think over, think about, be minded, reflect on, ruminate, deliberate
  • to comprehend
 • Cognates: ἀπονοέομαι
 • Forms:
 • Present
 • διανοεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • διανοεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διανοῇ
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • διανοούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • διανοούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • διανοουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • διανοουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • διανοουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • διανοοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Imperfect
 • διενοεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διενοούμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Future
 • διανοηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • διανοηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • διανοηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • διανοηθείς Verb: 1Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • διανοηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • διανοήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • διανοηθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • διενοήθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • διενοήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • διενοήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • διενοήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • διανενόημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
διανοῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: διανοέομαι
διανοηθείς
διανοηθῆναι
διανοηθήσεται
διανοηθήσῃ
διανοηθήσονται
διανοήθητι
διανοηθῶσι
διανόημα
Neuter
 SingularPlural
NOMδιανόημαδιανοήματα
GENδιανοήματοςδιανοημάτων
DATδιανοήματιδιανοήμασι(ν)
ACCδιανόημαδιανοήματα
διανοήματα
διανοήματος
διανοημάτων
διανόησιν
διανόησις
Feminine
 SingularPlural
NOMδιανόησιςδιανοήσεις
GENδιανοήεωςδιανοήσεων
DATδιανοήσειδιανοήσεσι(ν)
ACCδιανόησινδιανοήσεις
διάνοια
Feminine
 SingularPlural
NOMδιάνοιαδιάνοιαι
GENδιανοίαςδιανοιῶν
DATδιανοίᾳδιανοίαις
ACCδιάνοιανδιανοίας
διανοίᾳ
διάνοιαι
διανοίαις
διάνοιαν
διανοίας
διανοίγειν
διανοιγόμενος
διανοῖγον
διανοίγοντος
διανοιγόντων
διανοίγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to lay open
   • to open wide
   • Figurative: to open (the ears, eyes, mind) to make understanding
   • to explain, interpret, expound
  • Middle:
   • to open to connect
   • to spread
 • Cognates: ἀνοίγω, διανοίγω, ἐξανοίγω
 • Forms:
 • Present
 • διανοιγόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • διανοίγειν Verb: Pres Act Infin
 • διανοῖγον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • διανοίγοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • διανοιγόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • διανοίγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • διήνοιγεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • διανοιχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • διανοιχθήσονται Verb: Fut pas Ind 3rd Plur
 • διανοίξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • διανοίξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • διανοίξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • διανοίχθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • διανοῖξαι Verb: Aor Act Infin
 • διάνοιξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διηνοίχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • διήνοιξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • διήνοιξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • διήνοιξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διήνοιξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • διηνοιγμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • διήνοικται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
διανοίγων
διανοῖξαι
διανοίξαι
διανοίξεις
διάνοιξον
διανοίξουσι(ν)
διανοίξω
διανοιῶν
διανοιχθήσεται
διανοιχθήσονται
διανοίχθητι
διανοοῦ
διανοούμενοι
διανοούμενος
διανοουμένου
διανοουμένους
διανοουμένων
διανύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act ind 3rd Sing
 • Root: διανύω
διανυκτερεύω
διανύουσιν
διανύσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: διανύω
διανύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to arrive at, travel to
  • to complete, accomplish thoroughly, finish
 • Cognates: ἀνύω, διανύω, κατανύω
 • Forms:
  • διανύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διανύει
   • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act ind 3rd Sing
  • διανύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • διήνυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur