διαναπαύσει
διαναπαύω
διαναστᾶσα
διανεμηθῇ
διανέμω
διανενησμένον
διανενησμένου
διανενησμένῳ
διανενόημαι
διανεύοντες
διανεύω
διανεύων
διανήθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spin (in order to manufacture fabric)
 • Cognates: νήθω
 • Forms:
  • διανενησμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • διανενησμένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Neut
  • διανενησμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat sing Neut
διανθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to adorn with flowers
 • Forms:
  • διηνθισμέναι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Fem
διανιστάμενος
διανισταμένους
διανίστημι
διανοεῖσθαι
διανοεῖται
διανοέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to devise, intend, purpose, design
  • to ponder, think out, consider, think through, think over, think about, be minded, reflect on, ruminate, deliberate
  • to comprehend
 • Cognates: ἀπονοέομαι
 • Forms:
  • διανενόημαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • διανοεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • διανοεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διανοῇ
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • διανοηθείς Verb: 1Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • διανοηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • διανοηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διανοηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • διανοηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • διανοήθητι Verb: Aor Pass Imp 2nd Sing
  • διανοηθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • διανοοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • διανοούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • διανοούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • διανοουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • διανοουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • διανοουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • διενοεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • διενοήθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • διενοήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • διενοήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • διενοήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • διενοούμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
διανοῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: διανοέομαι
διανοηθείς
διανοηθῆναι
διανοηθήσεται
διανοηθήσῃ
διανοηθήσονται
διανοήθητι
διανοηθῶσι
διανόημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • intention, design
  • thought, sentiment, notion, something thought through, considered, given consideration
 • Cognates: ἀγνόημα, διανόημα, ἐννόημα, νόημα, ὑπονόημα
 • Forms:
  • διανοήματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • διανοήματος Noun: Gen Sing Neut
  • διανοημάτων Noun: Gen Plur Neut
διανοήματα
διανοήματος
διανοημάτων
διανόησιν
διανόησις
διάνοια
διανοίᾳ
διάνοιαι
διανοίαις
διάνοιαν
διανοίας
διανοίγειν
διανοιγόμενος
διανοῖγον
διανοίγοντος
διανοιγόντων
διανοίγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to lay open
   • to open wide
   • Figurative: to open (the ears, eyes, mind) to make understanding
   • to explain, interpret, expound
  • Middle:
   • to open to connect
   • to spread
 • Cognates: ἀνοίγω, διανοίγω, ἐξανοίγω
 • Forms:
  • διανοιχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διανοιχθήσονται Verb: Fut pas Ind 3rd Plur
  • διανοίχθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • διανοίγειν Verb: Pres Act Infin
  • διανοιγόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • διανοῖγον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • διανοίγοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • διανοιγόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • διανοίγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • διανοῖξαι Verb: Aor Act Infin
  • διανοίξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • διάνοιξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • διανοίξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • διανοίξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • διηνοίχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • διήνοιγεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • διηνοιγμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • διήνοικται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • διήνοιξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • διήνοιξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • διήνοιξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διήνοιξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διανοίγων
διανοῖξαι 
διανοίξαι
διανοίξεις
διάνοιξον
διανοίξουσι
διανοίξουσιν
διανοίξω
διανοιῶν
διανοιχθήσεται
διανοιχθήσονται
διανοίχθητι
διανοοῦ
διανοούμενοι
διανοούμενος
διανοουμένου
διανοουμένους
διανοουμένων
διανύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd sing
  • Verb: Pres Act ind 3rd Sing
 • Root: διανύω
διανυκτερεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pass the night, sit up the whole night, continue all night, spend the night
 • Cognates: διανυκτερεύω, νυκτερεύω
 • Forms:
  • διανυκτερεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
διανυκτερεύων
διανύουσιν
διανύσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: διανύω
διανύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to arrive at, travel to
  • to complete, accomplish thoroughly, finish
 • Cognates: ἀνύω, διανύω, κατανύω
 • Forms:
  • διανύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διανύει
   • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd sing
   • Verb: Pres Act ind 3rd Sing
  • διανύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • διήνυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur