διαναπαύσει
διαναπαύω
διαναστᾶσα
διανεμηθῇ
διανέμω
διανενησμένον
διανενησμένου
διανενησμένῳ
διανενόημαι
διανεύοντες
διανεύω
διανεύων
διανήθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spin (in order to manufacture fabric)
 • Cognates: νήθω
 • Forms:
  • διανενησμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • διανενησμένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Neut
  • διανενησμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat sing Neut
διανθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to adorn with flowers
 • Forms:
  • διηνθισμέναι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Fem
διανιστάμενος
διανισταμένους
διανίστημι
διανοεῖσθαι
διανοεῖται
διανοέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to devise, intend, purpose, design
  • to ponder, think out, consider, think through, think over, think about, be minded, reflect on, ruminate, deliberate
  • to comprehend
 • Cognates: ἀπονοέομαι
 • Forms:
  • διανενόημαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • διανοεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • διανοεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διανοῇ
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • διανοηθείς Verb: 1Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • διανοηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • διανοηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διανοηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • διανοηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • διανοήθητι Verb: Aor Pass Imp 2nd Sing
  • διανοηθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • διανοοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • διανοούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • διανοούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • διανοουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • διανοουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • διανοουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • διενοεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • διενοήθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • διενοήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • διενοήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • διενοήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • διενοούμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
διανοῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: διανοέομαι
διανοηθείς
διανοηθῆναι
διανοηθήσεται
διανοηθήσῃ
διανοηθήσονται
διανοήθητι
διανοηθῶσι
διανόημα
Neuter
 SingularPlural
NOMδιανόημαδιανοήματα
GENδιανοήματοςδιανοημάτων
DATδιανοήματιδιανοήμασι(ν)
ACCδιανόημαδιανοήματα
διανοήματα
διανοήματος
διανοημάτων
διανόησιν
διανόησις
Feminine
 SingularPlural
NOMδιανόησιςδιανοήσεις
GENδιανοήεωςδιανοήσεων
DATδιανοήσειδιανοήσεσι(ν)
ACCδιανόησινδιανοήσεις
διάνοια
Feminine
 SingularPlural
NOMδιάνοιαδιάνοιαι
GENδιανοίαςδιανοιῶν
DATδιανοίᾳδιανοίαις
ACCδιάνοιανδιανοίας
διανοίᾳ
διάνοιαι
διανοίαις
διάνοιαν
διανοίας
διανοίγειν
διανοιγόμενος
διανοῖγον
διανοίγοντος
διανοιγόντων
διανοίγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to lay open
   • to open wide
   • Figurative: to open (the ears, eyes, mind) to make understanding
   • to explain, interpret, expound
  • Middle:
   • to open to connect
   • to spread
 • Cognates: ἀνοίγω, διανοίγω, ἐξανοίγω
 • Forms:
  • διανοιχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διανοιχθήσονται Verb: Fut pas Ind 3rd Plur
  • διανοίχθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • διανοίγειν Verb: Pres Act Infin
  • διανοιγόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • διανοῖγον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • διανοίγοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • διανοιγόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • διανοίγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • διανοῖξαι Verb: Aor Act Infin
  • διανοίξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • διάνοιξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • διανοίξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • διανοίξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • διηνοίχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • διήνοιγεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • διηνοιγμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • διήνοικται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • διήνοιξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • διήνοιξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • διήνοιξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διήνοιξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διανοίγων
διανοῖξαι
διανοίξαι
διανοίξεις
διάνοιξον
διανοίξουσι
διανοίξουσιν
διανοίξω
διανοιῶν
διανοιχθήσεται
διανοιχθήσονται
διανοίχθητι
διανοοῦ
διανοούμενοι
διανοούμενος
διανοουμένου
διανοουμένους
διανοουμένων
διανύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd sing
  • Verb: Pres Act ind 3rd Sing
 • Root: διανύω
διανυκτερεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pass the night, sit up the whole night, continue all night, spend the night
 • Cognates: διανυκτερεύω, νυκτερεύω
 • Forms:
  • διανυκτερεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
διανυκτερεύων
διανύουσιν
διανύσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: διανύω
διανύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to arrive at, travel to
  • to complete, accomplish thoroughly, finish
 • Cognates: ἀνύω, διανύω, κατανύω
 • Forms:
  • διανύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διανύει
   • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd sing
   • Verb: Pres Act ind 3rd Sing
  • διανύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • διήνυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur