διαφαίνω
διαφανεῖς
διαφανῆ
διαφανής
διαφαύσῃ
διαφαύσκω
διαφέρει
διαφέρειν
διαφέρετε
διαφερόμενον
διαφερομένων
διαφέροντα
διαφέροντας
διαφέρω
διαφεύγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to escape, flee through, get away from
 • Cognates: ἀποφεύγω, διαφεύγω, ἐκφεύγω, καταφεύγω, προσφεύγω, συμφεύγω, φεύγω
 • Forms:
  • διαπεφεύγασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • διαπεφευγότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • διαπεφευγώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • διαφεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • διαφεύξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • διαφυγεῖν Verb: Aor Act Infin
  • διαφύγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • διαφύγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • διαφύγοι Verb: 2 aorist act optative 3rd Sing
  • διαφυγόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • διέφυγεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διαφεύξεται
διαφεύξῃ
διαφημίζειν
διαφημίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to disseminate, spread (news, fame) widely, blaze abroad, commonly report, spread abroad
 • Cognates: διαφημίζω, ἐπιφημίζω, φημίζω
 • Forms:
  • διαφημίζειν Verb: Pres Act Infin
  • διεφήμισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • διεφημίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
διαφθαρῇ
διαφθαρῆναι
διαφθαρήσεται
διαφθαρήσονται
διαφθεῖραι
διαφθείρατε
διαφθείρει
διαφθείρειν
διαφθείρεται
διαφθείρῃ
διαφθείρῃς
διάφθειρον
διαφθεῖρον
διαφθείροντα
διαφθείροντας
διαφθείροντες
διαφθείροντι
διαφθείροντος
διαφθειρόντων
διαφθείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • Physically:
    • to ruin, destroy utterly
    • to kill, do away with
    • to spoil, rot (of meat, vegetation, garment)
    • to rust (of iron)
   • Morally & Religiously:
    • to corrupt
    • to ruin morally
    • to break (a covenant), renege on (a promise)
    • to degenerate morally
  • Passive:
   • to be spoiled, be desiccated
   • to be consumed
   • to perish
   • to be corrupted
 • Cognates: διαφθείρω, καταφθείρω, φθείρω
 • Forms:
  • διεφθείρετο Verb: imperf Mid/Pass ind 3rd Sing
  • διεφθαρμένος Verb: perf Mid/Pass part Nom Sing Masc
  • διαφθαρήσονται Verb: Fut Pass ind 3rd plur
  • διαφθαρῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • διαφθαρῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • διαφθαρήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διαφθεῖραι Verb: Aor Act Infin
  • διαφθείρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • διαφθείρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διαφθείρειν Verb: Pres Act Infin
  • διαφθείρεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • διαφθείρῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • διαφθείρῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • διάφθειρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • διαφθεῖρον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • διαφθείροντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • διαφθείροντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • διαφθείροντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • διαφθείροντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • διαφθείροντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
  • διαφθειρόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • διαφθείρωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • διαφθείρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • διαφθερεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διαφθερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • διεφθάρη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • διεφθάρησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
  • διεφθάρητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • διεφθαρμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • διεφθαρμέναις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Fem
  • διεφθαρμένας Verb: Perf Mid Part Acc Plur Fem
  • διεφθαρμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • διεφθαρμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • διεφθαρμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • διέφθαρται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • διέφθαρτο Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Sing
  • διέφθειραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • διέφθειρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • διεφθείρατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • διέφθειρε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • διέφθειρεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • διέφθειρον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • διεφθείροντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
διαφθείρωμεν
διαφθείρων
διαφθερεῖ
διαφθερῶ
διαφθονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to envy
 • Cognates: φθονέω
 • Forms:
  • διεφθόνουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
διαφθορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • corruption, decay, destruction
 • instrument of ruin
 • abode of the dead
 • Meaning:
 • Cognates: διαφθορά, φθορά, καταφθορά
 • Forms:
  • διαφθορᾷ Noun: Dat Sing Fem
  • διαφθοραῖς Noun: Dat Plur Fem
  • διαφθοράν Noun: Acc Sing Fem
  • διαφθορᾶς Noun: Gen Sing Fem
  • διαφθορῶν Noun: Gen Plur Fem
διαφθορᾷ
διαφθοραῖς
διαφθοράν
διαφθορᾶς
διαφθορῶν
διαφλέγω
διαφλέξει
διαφορά 
διάφορα 
διαφοράν
διαφοράς
διαφορέω
διαφόρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • (something) torn to pieces, prey
  • something that has been scattered all around
  • thing thrown to and fro
  • the game of ball, ball game
 • Cognates: διαφόρημα, φόρημα
διαφόροις
διάφορον
διάφορος
διαφόρου
διαφοροῦντες
διαφόρῳ
διαφόρων
διαφόρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: differently
διαφορωτέρας
διαφορώτερον
διαφυγεῖν
διαφύγῃ
διαφύγῃς
διαφύγοι
διαφυγόντες
διαφυλάξαι
διαφυλάξας
διαφυλάξει
διαφυλάξῃ
διαφυλάξῃς
διαφύλαξον
διαφυλάσσειν
διαφυλάσσοντας
διαφυλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to watch closely, guard carefully, protect, keep, spare
  • to preserve from loss or disappearance
  • to value highly and engage oneself eagerly in
 • Cognates: διαφυλάσσω, προφυλάσσω, φυλάσσω
 • Forms:
  • διαπεφυλαγμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • διαφυλάξαι Verb: Aor Act Infin
  • διαφυλάξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • διαφυλάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διαφυλάξῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
  • διαφυλάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • διαφύλαξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • διαφυλάσσειν Verb: Pres Act Infin
  • διαφυλάσσοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • διαφυλάσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • διαφυλαχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διαφυλάττειν Verb: Pres Act Infin
  • διεφύλαξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • διεφύλαξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διεφύλαττεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • διεφύλαττον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • διεφυλάχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
διαφυλάσσων
διαφυλάττειν
διαφυλαχθήσεται
διαφωνέω
διαφωνήσει
διαφῶσαι
διαφώσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dawn
  • to show light through
 • Cognates: διαφώσκω, ἐπιφώσκω
 • Forms:
  • διαφῶσαι Verb: Aor Act Infin
διαφωτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dawn
  • to rise (e.g., the sun rose this morning)
  • to grow light
  • to enlighten, clear completely
 • Cognates: φωτίζω
 • Forms:
  • διαφωτίσαι Verb: Aor Act Infin
διαφωτίσαι