διφθέρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: leather, a prepared hide, tanned skin, piece of leather
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδιφθέραδιφθέραι
GENδιφθέρας$ῶν
DATδιφθέρᾳδιφθέραις
ACCδιφθέρανδιφθέρας
διφθέρας
δίφραξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a seat, chair
  • chariot
διφρεύω
δίφρον
δίφρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • seat of a person in authority
  • seat, bench, couch, stool
  • chariot box, chariot seat
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMδίφροςδίφροι
GENδίφρουδίφρων
DATδίφρῳδίφροις
ACCδίφρονδίφρους
VOCδίφρεδίφροι
δίφρου
δίφρους