ὅς
 • Parse: Relative Pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning: who, which, that
 • Forms:
 MascFemNeut
Singular
NOMὅς
GENοὗ, ὅουἧςοὗ, ὅου
DAT
ACCὅνἥν
Plural
NOMοἵαἵ
GENὧν, ὣνὧν, ὣνὧν, ὣν
DATοἷςαἷςοἷς
ACCοὕςἅς
ὅσα
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὅσος
ὅσᾳ
ὅσαι
ὁσάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: as frequent as, as often as
 • Meaning: ὁσάκις ἄν = as often as
ὅσας
ὅση
ὅσην
ὅσια
ὁσία
ὁσίᾳ
ὁσίας
ὅσιοι
ὁσίοις
ὅσιον
ὅσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • devout, pious, pleasing to God
  • pious discipline, divine discipline
  • sanctioned by divine law
  • pious decrees
  • pious acts
 • Forms:
  • ὁσιώτατον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut Superlative
   • Adj: Acc Sing Masc Superlative
  • ὁσίᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • ὅσια Adj: Acc Plur Neut
  • ὁσίας Adj: Acc Plur Fem
  • ὅσιοι Adj: Nom Plur Masc
  • ὁσίοις Adj: Dat Plur Masc
  • ὅσιον Adj: Acc Sing Masc
  • ὁσίου Adj: Gen Sing Masc
  • ὁσίους Adj: Acc Plur Masc
  • ὁσίῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ὁσίων Adj: Gen Plur Masc
ὁσιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • piety, godliness, righteousness, devoutness
  • symbol certifying piety
 • Forms:
  • ὁσιότητα Noun: Acc Sing Fem
  • ὁσιότητι Noun: Dat Sing Fem
  • ὁσιότητος Noun: Gen Sing Fem
ὁσιότητα
ὁσιότητι
ὁσιότητος
ὁσίου
ὁσίους
ὁσιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make pious
   • to regard as pious
   • to purify
   • to set free from guilt by offerings
  • Middle:
   • to conduct oneself as pious
  • Passive:
   • to be declared pious
   • to be pious
 • Cognates: ἀφοσιόω
 • Forms:
  • ὁσιωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ὁσιωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
ὁσίῳ
ὁσιωθήσῃ
ὁσιωθήσονται
ὁσίων
ὁσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: piously, devoutly, in a pious manner
ὁσιώτατον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Superlative
  • Adj: Acc Sing Masc Superlative
 • Root: ὅσιος
ὀσμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: smell, fragrance, odour, savour, stink
 • Forms:
  • ὀσμῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ὀδμῆς Noun: Gen Sing Fem
  • ὀσμήν Noun: Acc Sing Fem
  • ὀσμῆς Noun: Gen Sing Fem
ὀσμῇ
ὀσμήν
ὀσμῆς
ὅσοι
ὅσοις
 • Parse: Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὅσος
ὅσον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ὅσος
ὅσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • all who ...; all that...; all those who ...; all that which ...
  • Size: as great as, how great
  • Quantity: as much as, how much
  • Space: as far as, how far
  • Time: as long as, how long
  • Number: as many as, how many
  • Sound: as loud as, how loud
  • With τις: whoever, whatever
 • Forms:
  • ὅσᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • ὅσαι Adj: Nom Plur Fem
  • ὅσας Adj: Acc Plur Fem
  • ὅση Adj: Nom Sing Fem
  • ὅσην Adj: Acc Sing Fem
  • ὅσοι Adj: Nom Plur Masc
  • ὅσοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • ὅσον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ὅσους Adj: Nom Plur Masc
  • ὅσῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • ὅσων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
ὅσους
ὅσπερ
 • Parse: Emphatic Relative pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the very man who, the very thing which
  • who, which, just who
  • exactly what (see Job 6:17)
 • Forms:
  • ἅπερ Emphatic Rel Pronoun: Acc Plur Neut
  • ὅνπερ Emphatic Rel Pronoun: Acc Sing Neut
  • ὅπερ Rel Pronoun: Nom Sing Neut
  • ᾧπερ Relative pronoun: Dat Sing Masc/Neut
ὄσπριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pulse (a vegetable such as peas, beans, lentils); edible seed
 • Forms:
  • ὀσπρίων Noun: Gen Plur Neut
ὀσπρίων
ὀστᾶ
ὀστέα
ὀστέοις
ὀστέον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bone (usually with surrounding flesh)
 • Forms:
  • ὀστᾶ Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ὀστέα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ὀστέοις Noun: Dat Plur Neut
  • ὀστέου Noun: Gen Sing Neut
  • ὀστέων Noun: Gen Plur Neut
  • ὀστοῦν Noun: Nom/Acc Sing Neut Comparative
  • ὀστῶν Noun: Gen Plur Neut
ὀστέου
ὀστέων
ὅστις
 • Parse: Indefinite Relative Pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning: anyone who (whoever), anything which (whichever)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὅστιςἥτιςὅτι
GENὅτου,
οὗτινος
ἧστινος,
ἡστινοσοῦν
ὅτου,
οὗτινος
DATᾧτινι,
ὅτῳ
ᾗτινιᾧτινι,
ὅτῳ
ACCὅντινα,
ὁντιναοῦν,
ὁντινοῦν
ἥντιναὅτι
Plural
 MascFemNeut
NOMοἵτινεςαἵτινεςἅτινα,
ὅτινα,
ἅττα
GENὧντινων,
ὅτων
ὧντινων,
ὥντινων
ὧντινων,
ὅτων
DATοἷστισι,
ὅτοις
αἷστισιοἷστισι,
ὅτοις
ACCοὕστιναςἅστιναςἅτινα,
ὅτινα,
ἅττα
 • Dual
 • οἷντινοιν Indef. Rel. pronoun: Gen/Dat Dual Masc/Fem/Neut
 • ὥτινε Indef. Rel. pronoun: Nom/Acc Dual Masc/Fem/Neut
ὁστισοῦν
 • Parse: Relative Pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • anyone whoever
  • anything whatever
  • in any way whatever
 • Forms:
  • ἡστισοῦν Pronoun: Nom Sing Fem
  • ὁτιοῦν Pronoun: Nom/Acc Sing Neut
ὀστοῦν
ὀστράκινα
ὀστρακίνοις
ὀστράκινον
ὀστράκινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: clay, made of clay, earthenware, of earth, earthen, frail
 • Forms:
  • ὀστράκινα Adj: Nom Plur Neut
  • ὀστρακίνοις Adj: Dat Plur Neut
  • ὀστράκινον Adj: Nom Sing Neut
  • ὀστρακίνου Adj: Gen Sing Neut
  • ὀστρακίνους Adj: Acc Plur Masc
  • ὀστρακίνῳ Adj: Dat Sing Neut
ὀστρακίνου
ὀστρακίνους
ὀστρακίνῳ
ὄστρακον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an earthen vessel, potsherd, a fragment of an earthen vessel
 • Forms:
  • ὀστράκου Noun: Gen Sing Neut
  • ὀστράκῳ Noun: Dat Sing Neut
ὀστράκου
ὀστράκῳ
ὀστρακώδει
ὀστρακώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • like an earthen pot or potsherd
  • full of potsherds
 • Forms:
  • ὀστρακώδει Adj: Dat Sing Neut
ὀστῶν
ὀσφήν
ὀσφραίνεσθαι
ὀσφραίνεται
ὀσφραίνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to catch scent of, smell, scent, track
  • to inhale the smll of
  • to offer (something for its fragrant smell)
  • to be capable of perceiving smell
 • Forms:
  • ὀσφραίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ὀσφραίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ὀσφρανθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • ὀσφρανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ὀσφρανθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ὀσφρανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὀσφρανθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ὀσφρανθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ὀσφρανθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ὠσφράνθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ὤσφρανμαι Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
ὀσφρανθείη
ὀσφρανθῇ
ὀσφρανθῆναι
ὀσφρανθήσεται
ὀσφρανθήσονται
ὀσφρανθῶ
ὀσφρανθῶσιν
ὀσφρασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: odour, odour, smell
ὄσφρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sense of smell, smelling
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὄσφρησιςὀσφρήσεις
GENὀσφρήσεωςὀσφρήσεων
DATὀσφρήσειὀσφρήσεσι(ν)
ACCὄσφρησι(ν)ὀσφρήσεις
ὀσφύας
ὀσφύες
ὀσφύϊ
ὀσφύν
ὀσφύος
ὀσφῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: loin, hip, waist, haunch
 • Forms:
  • ὀσφήν Noun: Acc Sing Fem
  • ὀσφύας Noun: Acc Plur Fem
  • ὀσφύες Noun: Nom Plur Fem
  • ὀσφύϊ Noun: Dat Sing Fem
  • ὀσφύν Noun: Acc Sing Fem
  • ὀσφύος Noun: Gen Sing Fem
ὅσῳ
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ὅσος
ὅσων
 • Parse: Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ὅσος