ὅς
 • Parse: Relative Pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning: who, which, that
 • Pattern:
   MascFemNeut
  Singular
  NOMὅς
  GENοὗἧςοὗ
  DAT
  ACCὅνἥν
  Plural
  NOMοἵαἵ
  GENὧνὧνὧν
  DATοἷςαἷςοἷς
  ACCοὕςἅς
 • Forms:
  • Relative pronoun: Nom/Acc Plur Neut
  • αἵ Relative pronoun: Nom Plur Fem
  • αἷς Relative pronoun: Dat Plur Fem
  • ἅς Relative pronoun: Acc Plur Fem
  • Relative pronoun: Nom Sing Fem
  • Relative pronoun: Dat Sing Fem
  • ἥν Relative pronoun: Acc Sing Fem
  • ἧς Relative pronoun: Gen Sing Fem
  • Relative pronoun: Nom/Acc Sing Neut
  • οἵ Relative pronoun: Nom Plur Masc
  • οἷς Relative pronoun: Dat Plur Masc/Neut
  • ὅν Relative pronoun: Acc Sing Masc
  • ὅου Pronoun: Gen Sing Masc/Neut
  • οὗ Relative pronoun: Gen Sing Masc/Neut
  • οὕς Relative pronoun: Acc Plur Masc
  • Relative pronoun: Dat Sing Masc/Neut
  • ὧν Relative pronoun: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ὣν Relative pronoun: Gen Plur Masc/Fem/Neut
ὅσα 
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὅσος
ὅσᾳ 
ὅσαι
ὁσάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: as frequent as, as often as
 • Meaning: ὁσάκις ἄν = as often as
ὅσας
ὅση
ὅσην
ὅσια 
ὁσία
ὁσίᾳ 
ὁσίας
ὅσιοι
ὁσίοις
ὅσιον
ὅσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • devout, pious, pleasing to God
  • pious discipline, divine discipline
  • sanctioned by divine law
  • pious decrees
  • pious acts
 • Forms:
  • ὁσιώτατον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut Superlative
   • Adj: Acc Sing Masc Superlative
  • ὁσίᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • ὅσια Adj: Acc Plur Neut
  • ὁσίας Adj: Acc Plur Fem
  • ὅσιοι Adj: Nom Plur Masc
  • ὁσίοις Adj: Dat Plur Masc
  • ὅσιον Adj: Acc Sing Masc
  • ὁσίου Adj: Gen Sing Masc
  • ὁσίους Adj: Acc Plur Masc
  • ὁσίῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ὁσίων Adj: Gen Plur Masc
ὁσιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • piety, godliness, righteousness, devoutness
  • symbol certifying piety
 • Forms:
  • ὁσιότητα Noun: Acc Sing Fem
  • ὁσιότητι Noun: Dat Sing Fem
  • ὁσιότητος Noun: Gen Sing Fem
ὁσιότητα
ὁσιότητι
ὁσιότητος
ὁσίου
ὁσίους
ὁσιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make pious
   • to regard as pious
   • to purify
   • to set free from guilt by offerings
  • Middle:
   • to conduct oneself as pious
  • Passive:
   • to be declared pious
   • to be pious
 • Cognates: ἀφοσιόω
 • Forms:
  • ὁσιωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ὁσιωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
ὁσίῳ
ὁσιωθήσῃ 
ὁσιωθήσονται
ὁσίων
ὁσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: piously, devoutly, in a pious manner
ὁσιώτατον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Superlative
  • Adj: Acc Sing Masc Superlative
 • Root: ὅσιος
ὀσμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: smell, fragrance, odour, savour, stink
 • Forms:
  • ὀσμῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ὀδμῆς Noun: Gen Sing Fem
  • ὀσμήν Noun: Acc Sing Fem
  • ὀσμῆς Noun: Gen Sing Fem
ὀσμῇ
ὀσμήν
ὀσμῆς
ὅσοι
ὅσοις
 • Parse: Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὅσος
ὅσον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ὅσος
ὅσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • all who ...; all that...; all those who ...; all that which ...
  • Size: as great as, how great
  • Quantity: as much as, how much
  • Space: as far as, how far
  • Time: as long as, how long
  • Number: as many as, how many
  • Sound: as loud as, how loud
  • With τις: whoever, whatever
 • Forms:
  • ὅσᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • ὅσαι Adj: Nom Plur Fem
  • ὅσας Adj: Acc Plur Fem
  • ὅση Adj: Nom Sing Fem
  • ὅσην Adj: Acc Sing Fem
  • ὅσοι Adj: Nom Plur Masc
  • ὅσοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • ὅσον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ὅσους Adj: Nom Plur Masc
  • ὅσῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • ὅσων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
ὅσους
ὅσπερ
 • Parse: Emphatic Relative pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the very man who, the very thing which
  • who, which, just who
  • exactly what (see Job 6:17)
 • Forms:
  • ἅπερ Emphatic Rel Pronoun: Acc Plur Neut
  • ὅνπερ Emphatic Rel Pronoun: Acc Sing Neut
  • ὅπερ Rel Pronoun: Nom Sing Neut
  • ᾧπερ Relative pronoun: Dat Sing Masc/Neut
ὄσπριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pulse (a vegetable such as peas, beans, lentils); edible seed
 • Forms:
  • ὀσπρίων Noun: Gen Plur Neut
ὀσπρίων
ὀστᾶ
ὀστέα
ὀστέοις
ὀστέον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bone (usually with surrounding flesh)
 • Forms:
  • ὀστᾶ Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ὀστέα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ὀστέοις Noun: Dat Plur Neut
  • ὀστέου Noun: Gen Sing Neut
  • ὀστέων Noun: Gen Plur Neut
  • ὀστοῦν Noun: Nom/Acc Sing Neut Comparative
  • ὀστῶν Noun: Gen Plur Neut
ὀστέου
ὀστέων
ὅστις
 • Parse: Indefinite Relative Pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning: anyone who (whoever), anything which (whichever)
 • Forms:
  • αἷστισι Indef. Rel. pronoun: Dat Plur Fem
  • αἵτινες Indef. Rel. pronoun: Nom Plur Fem
  • ἅστινας Indef. Rel. pronoun: Acc Plur Fem
  • ἅτινα Indef. Rel. pronoun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἅττα Indef. Rel. pronoun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἥντινα Indef. Rel. pronoun: Acc Sing Fem
  • ἧστινος Indef. Rel. pronoun: Gen Sing Fem
  • ἡστινοσοῦν Indef. Rel Pronoun: Acc Plur Fem
  • ᾗτινι Indef. Rel. pronoun: Dat Sing Fem
  • ἥτις Indef. Rel. pronoun: Nom Sing Fem
  • οἷντινοιν Indef. Rel. pronoun: Gen/Dat Dual Masc/Fem/Neut
  • οἷστισι Indef. Rel. pronoun: Dat Plur Masc
  • οἵτινες Indef. Rel. pronoun: Nom Plur Masc
  • ὁντιναοῦν Pronoun: Acc Sing Masc
  • ὁντινοῦν Pronoun: Acc Sing Masc
  • ὅτι Indef. Rel. pronoun: Nom/Acc Sing Neut
  • ὅτινα Indef. Rel. pronoun: Acc Sing Masc
  • ὅτοις Indef. Rel. pronoun: Dat Plur Masc/Neut
  • ὅτου Indef. Rel. pronoun: Gen Sing Masc/Neut
  • ὅτῳ Indef. Rel. pronoun: Dat Sing Masc/Neut
  • ὅτων Indef. Rel. pronoun: Gen Plur Masc/Neut
  • οὕστινας Indef. Rel. pronoun: Acc Plur Masc
  • οὗτινος Indef. Rel. pronoun: Gen Sing Masc/Neut
  • ὧντινων Indef. Rel. pronoun: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ὥτινε Indef. Rel. pronoun: Nom/Acc Dual Masc/Fem/Neut
  • ᾧτινι Indef. Rel. pronoun: Dat Sing Masc/Neut
ὁστισοῦν
 • Parse: Relative Pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • anyone whoever
  • anything whatever
  • in any way whatever
 • Forms:
  • ἡστισοῦν Pronoun: Nom Sing Fem
  • ὁτιοῦν Pronoun: Nom/Acc Sing Neut
ὀστοῦν
ὀστράκινα
ὀστρακίνοις
ὀστράκινον
ὀστράκινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: clay, made of clay, earthenware, of earth, earthen, frail
 • Forms:
  • ὀστράκινα Adj: Nom Plur Neut
  • ὀστρακίνοις Adj: Dat Plur Neut
  • ὀστράκινον Adj: Nom Sing Neut
  • ὀστρακίνου Adj: Gen Sing Neut
  • ὀστρακίνους Adj: Acc Plur Masc
  • ὀστρακίνῳ Adj: Dat Sing Neut
ὀστρακίνου
ὀστρακίνους
ὀστρακίνῳ
ὄστρακον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an earthen vessel, potsherd, a fragment of an earthen vessel
 • Forms:
  • ὀστράκου Noun: Gen Sing Neut
  • ὀστράκῳ Noun: Dat Sing Neut
ὀστράκου
ὀστράκῳ
ὀστρακώδει
ὀστρακώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • like an earthen pot or potsherd
  • full of potsherds
 • Forms:
  • ὀστρακώδει Adj: Dat Sing Neut
ὀστῶν
ὀσφήν
ὀσφραίνεσθαι
ὀσφραίνεται
ὀσφραίνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to catch scent of, smell, scent, track
  • to inhale the smll of
  • to offer (something for its fragrant smell)
  • to be capable of perceiving smell
 • Forms:
  • ὀσφραίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ὀσφραίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ὀσφρανθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • ὀσφρανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ὀσφρανθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ὀσφρανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ὀσφρανθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ὀσφρανθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ὀσφρανθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ὠσφράνθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ὤσφρανμαι Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
ὀσφρανθείη
ὀσφρανθῇ
ὀσφρανθῆναι
ὀσφρανθήσεται
ὀσφρανθήσονται
ὀσφρανθῶ
ὀσφρανθῶσιν
ὀσφρασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: odour, odour, smell
ὄσφρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sense of smell, smelling
ὀσφύας
ὀσφύες
ὀσφύϊ
ὀσφύν
ὀσφύος
ὀσφῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: loin, hip, waist, haunch
 • Forms:
  • ὀσφήν Noun: Acc Sing Fem
  • ὀσφύας Noun: Acc Plur Fem
  • ὀσφύες Noun: Nom Plur Fem
  • ὀσφύϊ Noun: Dat Sing Fem
  • ὀσφύν Noun: Acc Sing Fem
  • ὀσφύος Noun: Gen Sing Fem
ὅσῳ
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ὅσος
ὅσων
 • Parse: Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ὅσος