ὅς
 • Parse: Relative Pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning: who, which, that
 • Forms:
 MascFemNeut
Singular
NOMὅς
GENοὗἧςοὗ
DAT
ACCὅνἥν
Plural
NOMοἵαἵ
GENὧνὧνὧν
DATοἷςαἷςοἷς
ACCοὕςἅς
 • Forms:
  • Relative pronoun: Nom/Acc Plur Neut
  • αἵ Relative pronoun: Nom Plur Fem
  • αἷς Relative pronoun: Dat Plur Fem
  • ἅς Relative pronoun: Acc Plur Fem
  • Relative pronoun: Nom Sing Fem
  • Relative pronoun: Dat Sing Fem
  • ἥν Relative pronoun: Acc Sing Fem
  • ἧς Relative pronoun: Gen Sing Fem
  • Relative pronoun: Nom/Acc Sing Neut
  • οἵ Relative pronoun: Nom Plur Masc
  • οἷς Relative pronoun: Dat Plur Masc/Neut
  • ὅν Relative pronoun: Acc Sing Masc
  • ὅου Pronoun: Gen Sing Masc/Neut
  • οὗ Relative pronoun: Gen Sing Masc/Neut
  • οὕς Relative pronoun: Acc Plur Masc
  • Relative pronoun: Dat Sing Masc/Neut
  • ὧν Relative pronoun: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ὣν Relative pronoun: Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • ὅσα
  • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Root: ὅσος
  ὅσᾳ
  ὅσαι
  ὁσάκις
  • Parse: Adverb
  • Meaning: as frequent as, as often as
  • Meaning: ὁσάκις ἄν = as often as
  ὅσας
  ὅση
  ὅσην
  ὅσια
  ὁσία
  ὁσίᾳ
  ὁσίας
  ὅσιοι
  ὁσίοις
  ὅσιον
  ὅσιος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • devout, pious, pleasing to God
   • pious discipline, divine discipline
   • sanctioned by divine law
   • pious decrees
   • pious acts
  • Forms:
   • ὁσιώτατον
    • Adj: Nom/Acc Sing Neut Superlative
    • Adj: Acc Sing Masc Superlative
   • ὁσίᾳ Adj: Dat Sing Fem
   • ὅσια Adj: Acc Plur Neut
   • ὁσίας Adj: Acc Plur Fem
   • ὅσιοι Adj: Nom Plur Masc
   • ὁσίοις Adj: Dat Plur Masc
   • ὅσιον Adj: Acc Sing Masc
   • ὁσίου Adj: Gen Sing Masc
   • ὁσίους Adj: Acc Plur Masc
   • ὁσίῳ Adj: Dat Sing Masc
   • ὁσίων Adj: Gen Plur Masc
  ὁσιότης
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • piety, godliness, righteousness, devoutness
   • symbol certifying piety
  • Forms:
   • ὁσιότητα Noun: Acc Sing Fem
   • ὁσιότητι Noun: Dat Sing Fem
   • ὁσιότητος Noun: Gen Sing Fem
  ὁσιότητα
  ὁσιότητι
  ὁσιότητος
  ὁσίου
  ὁσίους
  ὁσιόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to make pious
    • to regard as pious
    • to purify
    • to set free from guilt by offerings
   • Middle:
    • to conduct oneself as pious
   • Passive:
    • to be declared pious
    • to be pious
  • Cognates: ἀφοσιόω
  • Forms:
   • ὁσιωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
   • ὁσιωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  ὁσίῳ
  ὁσιωθήσῃ
  ὁσιωθήσονται
  ὁσίων
  ὁσίως
  • Parse: Adverb
  • Meaning: piously, devoutly, in a pious manner
  ὁσιώτατον
  • Parse:
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut Superlative
   • Adj: Acc Sing Masc Superlative
  • Root: ὅσιος
  ὀσμή
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: smell, fragrance, odour, savour, stink
  • Forms:
   • ὀσμῇ Noun: Dat Sing Fem
   • ὀδμῆς Noun: Gen Sing Fem
   • ὀσμήν Noun: Acc Sing Fem
   • ὀσμῆς Noun: Gen Sing Fem
  ὀσμῇ
  ὀσμήν
  ὀσμῆς
  ὅσοι
  ὅσοις
  • Parse: Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • Root: ὅσος
  ὅσον
  • Parse:
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • Root: ὅσος
  ὅσος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • all who ...; all that...; all those who ...; all that which ...
   • Size: as great as, how great
   • Quantity: as much as, how much
   • Space: as far as, how far
   • Time: as long as, how long
   • Number: as many as, how many
   • Sound: as loud as, how loud
   • With τις: whoever, whatever
  • Forms:
   • ὅσᾳ Adj: Dat Sing Fem
   • ὅσαι Adj: Nom Plur Fem
   • ὅσας Adj: Acc Plur Fem
   • ὅση Adj: Nom Sing Fem
   • ὅσην Adj: Acc Sing Fem
   • ὅσοι Adj: Nom Plur Masc
   • ὅσοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
   • ὅσον
    • Adj: Nom/Acc Sing Neut
    • Adj: Acc Sing Masc
   • ὅσους Adj: Nom Plur Masc
   • ὅσῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
   • ὅσων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  ὅσους
  ὅσπερ
  • Parse: Emphatic Relative pronoun: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • the very man who, the very thing which
   • who, which, just who
   • exactly what (see Job 6:17)
  • Forms:
   • ἅπερ Emphatic Rel Pronoun: Acc Plur Neut
   • ὅνπερ Emphatic Rel Pronoun: Acc Sing Neut
   • ὅπερ Rel Pronoun: Nom Sing Neut
   • ᾧπερ Relative pronoun: Dat Sing Masc/Neut
  ὄσπριον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: pulse (a vegetable such as peas, beans, lentils); edible seed
  • Forms:
   • ὀσπρίων Noun: Gen Plur Neut
  ὀσπρίων
  ὀστᾶ
  ὀστέα
  ὀστέοις
  ὀστέον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: bone (usually with surrounding flesh)
  • Forms:
   • ὀστᾶ Noun: Nom/Acc Plur Neut
   • ὀστέα Noun: Nom/Acc Plur Neut
   • ὀστέοις Noun: Dat Plur Neut
   • ὀστέου Noun: Gen Sing Neut
   • ὀστέων Noun: Gen Plur Neut
   • ὀστοῦν Noun: Nom/Acc Sing Neut Comparative
   • ὀστῶν Noun: Gen Plur Neut
  ὀστέου
  ὀστέων
  ὅστις
  • Parse: Indefinite Relative Pronoun: Nom Sing Masc
  • Meaning: anyone who (whoever), anything which (whichever)
  • Forms:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMὅστιςἥτιςὅτι
  GENὅτου,
  οὗτινος
  ἧστινος,
  ἡστινοσοῦν
  ὅτου,
  οὗτινος
  DATᾧτινι,
  ὅτῳ
  ᾗτινιᾧτινι,
  ὅτῳ
  ACCὅντινα,
  ὁντιναοῦν,
  ὁντινοῦν
  ἥντιναὅτι
  Plural
   MascFemNeut
  NOMοἵτινεςαἵτινεςἅτινα,
  ὅτινα,
  ἅττα
  GENὧντινων,
  ὅτων
  ὧντινων,
  ὥντινων
  ὧντινων,
  ὅτων
  DATοἷστισι,
  ὅτοις
  αἷστισιοἷστισι,
  ὅτοις
  ACCοὕστιναςἅστιναςἅτινα,
  ὅτινα,
  ἅττα
 • Forms:
  • οἷντινοιν Indef. Rel. pronoun: Gen/Dat Dual Masc/Fem/Neut
  • ὥτινε Indef. Rel. pronoun: Nom/Acc Dual Masc/Fem/Neut
 • ὁστισοῦν
  • Parse: Relative Pronoun: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • anyone whoever
   • anything whatever
   • in any way whatever
  • Forms:
   • ἡστισοῦν Pronoun: Nom Sing Fem
   • ὁτιοῦν Pronoun: Nom/Acc Sing Neut
  ὀστοῦν
  ὀστράκινα
  ὀστρακίνοις
  ὀστράκινον
  ὀστράκινος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: clay, made of clay, earthenware, of earth, earthen, frail
  • Forms:
   • ὀστράκινα Adj: Nom Plur Neut
   • ὀστρακίνοις Adj: Dat Plur Neut
   • ὀστράκινον Adj: Nom Sing Neut
   • ὀστρακίνου Adj: Gen Sing Neut
   • ὀστρακίνους Adj: Acc Plur Masc
   • ὀστρακίνῳ Adj: Dat Sing Neut
  ὀστρακίνου
  ὀστρακίνους
  ὀστρακίνῳ
  ὄστρακον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: an earthen vessel, potsherd, a fragment of an earthen vessel
  • Forms:
   • ὀστράκου Noun: Gen Sing Neut
   • ὀστράκῳ Noun: Dat Sing Neut
  ὀστράκου
  ὀστράκῳ
  ὀστρακώδει
  ὀστρακώδης
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • like an earthen pot or potsherd
   • full of potsherds
  • Forms:
   • ὀστρακώδει Adj: Dat Sing Neut
  ὀστῶν
  ὀσφήν
  ὀσφραίνεσθαι
  ὀσφραίνεται
  ὀσφραίνομαι
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to catch scent of, smell, scent, track
   • to inhale the smll of
   • to offer (something for its fragrant smell)
   • to be capable of perceiving smell
  • Forms:
   • ὀσφραίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
   • ὀσφραίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • ὀσφρανθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
   • ὀσφρανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
   • ὀσφρανθῆναι Verb: Aor Pass Infin
   • ὀσφρανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
   • ὀσφρανθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
   • ὀσφρανθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
   • ὀσφρανθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
   • ὠσφράνθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
   • ὤσφρανμαι Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  ὀσφρανθείη
  ὀσφρανθῇ
  ὀσφρανθῆναι
  ὀσφρανθήσεται
  ὀσφρανθήσονται
  ὀσφρανθῶ
  ὀσφρανθῶσιν
  ὀσφρασία
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: odour, odour, smell
  ὄσφρησις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: sense of smell, smelling
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMὄσφρησιςὀσφρήσεις
  GENὀσφρήσεωςὀσφρήσεων
  DATὀσφρήσειὀσφρήσεσι(ν)
  ACCὄσφρησι(ν)ὀσφρήσεις
  ὀσφύας
  ὀσφύες
  ὀσφύϊ
  ὀσφύν
  ὀσφύος
  ὀσφῦς
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: loin, hip, waist, haunch
  • Forms:
   • ὀσφήν Noun: Acc Sing Fem
   • ὀσφύας Noun: Acc Plur Fem
   • ὀσφύες Noun: Nom Plur Fem
   • ὀσφύϊ Noun: Dat Sing Fem
   • ὀσφύν Noun: Acc Sing Fem
   • ὀσφύος Noun: Gen Sing Fem
  ὅσῳ
  • Parse: Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • Root: ὅσος
  ὅσων
  • Parse: Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • Root: ὅσος