ἅπαν
ἀπαναίνῃ
ἀπαναίνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to deny, reject, disown, decline, refuse
 • Forms:
  • ἀπαναίνῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἀπαναίνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἀπηνήνατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἀπαναίνου
ἀπαναισχυντέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have the effrontery to do, become shameless
  • to behave shamelessly
 • Forms:
  • ἀπηναισχύντησας Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀπαναστήσεται
ἀπάνθρωπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: inhuman
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπάνθρωποςἀπάνθρωπον
GENἀπανθρώπου
DATἀπανθρώπῳ
ACCἀπάνθρωπον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπάνθρωποιἀπάνθρωπα
GENἀπανθρώπων
DATἀπανθρώποις
ACCἀπανθρώπουςἀπάνθρωπα
ἀπανθρώπων
ἀπανίστημι
ἅπαντ᾿
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἅπας
ἅπαντα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἅπας
ἀπάντα
ἅπαντας
ἀπαντάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to meet, encounter, come face to face with
  • to attack
  • to meet in battle, meet in court
  • to happen, chance upon
  • to treat, deal with
  • to befall
  • to present oneself, turn up (e.g., friends turn up at the right moment)
 • Cognates: ἀπαντάω, καταντάω, συναντάω, ὑπαντάω
 • Forms:
  • ἀπάντα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπαντῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπαντήσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀπαντήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπαντήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπαντησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἀπαντήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαντήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀπαντήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπαντήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀπαντήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀπαντήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀπαντήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀπάντησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπαντήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἀπαντήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπαντήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀπαντῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπαντῶντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἀπαντῶσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀπήντα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀπήντηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἀπήντησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπήντησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἅπαντες
ἀπαντή
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπαντή 
GEN  
DAT  
ACCἀπαντήν 
ἀπάντημα
ἀπαντήν
ἀπαντῆσαι
ἀπαντήσαι, ἀπάντησαι
ἀπαντήσαντες
ἀπαντήσας
ἀπαντησάτωσαν
ἀπαντήσει
ἀπαντήσεις
ἀπαντήσεται
ἀπαντήσεως
ἀπαντήσῃ
ἀπαντήσητε
ἀπάντησιν
ἀπάντησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • meeting, escort, meeting with, reply
  • act of moving (toward someone) in order to meet (him)
  • attitude shown (to other people)
  • act of perceiving and processing (incoming information)
 • Cognates: ἀπάντησις, συνάντησις, ὑπάντησις
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπάντησιςἀπαντήσεις
GENἀπαντήσεωςἀπαντήσεων
DATἀπαντήσειἀπαντήσεσι(ν)
ACCἀπάντησινἀπαντήσεις
ἀπαντήσομαι
ἀπαντήσομεν
ἀπάντησον
ἀπαντήσονται
ἀπαντήσωμεν
ἀπαντήσωσιν
ἁπάντων
ἀπαντῶντες
ἀπαντῶντι
ἀπαντῶσα
ἀπάνωθεν