ἀπαιδευσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • lack of discipline, undisciplined
  • ignorance, stupidity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπαιδευσίαἀπαιδευσίαι
GENἀπαιδευσίαςἀπαιδευσιῶν
DATἀπαιδευσίᾳἀπαιδευσίαις
ACCἀπαιδευσίανἀπαιδευσίας
ἀπαιδευσίαν
ἀπαιδευσίας
ἀπαίδευτοι
ἀπαιδεύτοις
ἀπαίδευτον
ἀπαίδευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: uneducated, unlearned, uninstructed, uncultured, foolish, impious
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπαίδευτοςἀπαίδευτον
GENἀπαιδεύτου
DATἀπαιδεύτῳ
ACCἀπαίδευτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπαίδευτοιἀπαίδευτα
GENἀπαιδεύτων
DATἀπαιδεύτοις
ACCἀπαιδεύτουςἀπαίδευτα
ἀπαιδεύτου
ἀπαιδεύτους
ἀπαιδεύτῳ
ἀπαιδεύτων
ἀπαίρει
ἀπαίρειν
ἀπαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to remove, lift off, take away
  • to bring out, lead away (from danger)
  • to depart, march away, move off
 • Forms:
Present
 • ἀπαίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀπαίρειν Verb: Pres Act Infin
Imperfect
 • ἀπῇρε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἀπῇρον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀπαρεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀπαροῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀπάραντες Part: 1Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀπάρας Part: 1Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀπάρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀπαρθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἄπαρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπάρωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀπήραμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀπῆραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπῆρε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἀπήρκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
ἀπαιτεῖ
ἀπαίτει
ἀπαιτεῖτε
ἀπαιτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to ask for something back, demand something back (e.g., a loan, stolen property)
  • to demand, desire, demand for repayment
 • Forms:
Present
 • ἀπαιτεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἀπαίτει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπαιτεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀπαιτοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀπαιτούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἀπαιτοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀπαιτῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἀπῄτει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ἀπαιτηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἀπαιτήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἀπαιτηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
Perfect
ἀπαιτηθείς
ἀπαιτηθήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀπαιτέω
ἀπαιτήσει
ἀπαιτήσεις
ἀπαίτησιν
ἀπαίτησις
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: claim, extortion, a demanding back, a demand
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπαίτησιςἀπαιτήσεις
GENἀπαιτήεωςἀπαιτήσεων
DATἀπαιτήσειἀπαιτήσεσι(ν)
ACCἀπαίτησινἀπαιτήσεις
ἀπαιτοῦντες
ἀπαιτούντων
ἀπαιτοῦσιν
ἀπαιτῶν