ἀπαιδευσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • lack of discipline, undisciplined
  • ignorance, stupidity
 • Forms:
  • ἀπαιδευσίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀπαιδευσίας Noun: Gen Sing Fem
ἀπαιδευσίαν
ἀπαιδευσίας
ἀπαίδευτοι
ἀπαιδεύτοις
ἀπαίδευτον
ἀπαίδευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uneducated, unlearned, uninstructed, uncultured, foolish, impious
 • Forms:
  • ἀπαίδευτοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀπαιδεύτοις Adj: Dat Plur Neut
  • ἀπαίδευτον Adj: Voc Sing Neut
  • ἀπαιδεύτου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀπαιδεύτους Adj: Acc Plur Fem
  • ἀπαιδεύτῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ἀπαιδεύτων Adj: Gen Plur Masc
ἀπαιδεύτου
ἀπαιδεύτους
ἀπαιδεύτῳ
ἀπαιδεύτων
ἀπαίρει
ἀπαίρειν
ἀπαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to remove, lift off, take away
  • to bring out, lead away (from danger)
  • to depart, march away, move off
 • Cognates: αἴρω, ἀνταίρω, ἐκαίρω, ἐξαίρω, ἐπαίρω, μεταίρω, συναίρω, ὑπεραίρω
 • Forms:
  • ἀπαίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαίρειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀπάραντες Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπάρας Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπάρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπαρθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἄπαρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπάρωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπήραμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀπῆραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπῆρεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπήρκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἀπῇρον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἀπαρεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀπαροῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἀπαιτεῖ 
ἀπαίτει 
ἀπαιτεῖτε
ἀπαιτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to ask for something back, demand something back (e.g., a loan, stolen property)
  • to demand, desire, demand for repayment
 • Cognates: αἰτέω, ἀπαιτέω, διαιτέω, ἐκδιαιτέω, ἐξαιτέομαι, ἐξαιτέω, ἐπαιτέω, παραιτέομαι, παραιτέω, προσαιτέω
 • Forms:
  • ἀπαιτεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἀπαίτει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπαιτεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀπαιτοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπαιτούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀπαιτοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀπαιτῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπαιτηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπῄτει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαιτηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἀπαιτήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἀπαιτηθείς
ἀπαιτηθήσῃ
ἀπαιτήσει
ἀπαιτήσεις
ἀπαίτησιν
ἀπαίτησις
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: claim, extortion, a demanding back, a demand
 • Forms:
  • ἀπαιτήσει Noun: Dat Sing Fem
  • ἀπαίτησιν Noun: Acc Sing Fem
ἀπαιτοῦντες
ἀπαιτούντων
ἀπαιτοῦσιν
ἀπαιτῶν