ἀπαράβατον
ἀπαράβατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • not passing away, untransferable, perpetual, unchangeable
  • without a successor
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπαράβατοςἀπαράβατον
GENἀπαραβάτου
DATἀπαραβάτῳ
ACCἀπαράβατον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπαράβατοιἀπαράβατα
GENἀπαραβάτων
DATἀπαραβάτοις
ACCἀπαραβάτουςἀπαράβατα
ἀπαραιτήτοις
ἀπαραίτητον
ἀπαραίτητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • inexorable, inevitable, unavoidable
  • not affected by circumstances
  • not to be moved by prayer
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπαραίτητοςἀπαραίτητον
GENἀπαραιτήτου
DATἀπαραιτήτῳ
ACCἀπαραίτητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπαραίτητοιἀπαραίτητα
GENἀπαραιτήτων
DATἀπαραιτήτοις
ACCἀπαραιτήτουςἀπαραίτητα
ἀπαράλλακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unchangeable
  • indistinguishable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπαράλλακτοςἀπαράλλακτον
GENἀπαραλλάκτου
DATἀπαραλλάκτῳ
ACCἀπαράλλακτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπαράλλακτοιἀπαράλλακτα
GENἀπαραλλάκτων
DATἀπαραλλάκτοις
ACCἀπαραλλάκτουςἀπαράλλακτα
ἀπαραλλάκτῳ
ἀπαραλλάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unchanged, unchangeable
ἀπάραντες
ἀπαραπόδιστον
ἀπαραπόδιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unimpeded
  • free from embarrassment, free from interference, uninterrupted
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπαραπόδιστοςἀπαραπόδιστον
GENἀπαραποδίστου
DATἀπαραποδίστῳ
ACCἀπαραπόδιστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπαραπόδιστοιἀπαραπόδιστα
GENἀπαραποδίστων
DATἀπαραποδίστοις
ACCἀπαραποδίστουςἀπαραπόδιστα
ἀπάρας
ἀπαρασήμαντον
ἀπαρασήμαντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unnoticed, without solemnity
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπαρασήμαντοςἀπαρασήμαντον
GENἀπαρασημάντου
DATἀπαρασημάντῳ
ACCἀπαρασήμαντον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπαρασήμαντοιἀπαρασήμαντα
GENἀπαρασημάντων
DATἀπαρασημάντοις
ACCἀπαρασημάντουςἀπαρασήμαντα
ἀπαρασκεύαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unprepared, not ready
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπαρασκεύαστοςἀπαρασκεύαστον
GENἀπαρασκευάστου
DATἀπαρασκευάστῳ
ACCἀπαρασκεύαστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπαρασκεύαστοιἀπαρασκεύαστα
GENἀπαρασκευάστων
DATἀπαρασκευάστοις
ACCἀπαρασκευάστουςἀπαρασκεύαστα
ἀπαρασκευάστους
ἀπάρατε
ἀπαρεῖτε
ἀπαρέσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to displease, be disagreeable to
  • to reject as unacceptable, disapprove of
 • Cognates: ἀρέσκω
 • Forms:
  • ἀπήρεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀπαρθῇ
ἀπαριθμέω
ἀπαρίθμησιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἀπαριθμέω
ἀπαρνέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to deny, disown, abstain, renounce, reject, refuse
 • Cognates: ἀπαρνέομαι, ἀρνέομαι, ἐξαρνέομαι
 • Forms:
  • ἀπήρνηται Verb: Aor Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπηρνήσω Verb: Aor Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἀπηρνήσαντο Verb: Aor Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπαρνοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπαρνῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπαρνήσωμαι Verb: Aor Mid Deponent Subj 1st Sing
  • ἀπαρνησάσθω Verb: Aor Mid Deponent Imperative 3rd Sing
  • ἀπαρνηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπαρνήσῃ Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • ἀπαρνήσομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
  • ἀπαρνήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ἀπαρνηθήσεται
ἀπαρνῆσαι
ἀπαρνησάσθω
ἀπαρνήσῃ
ἀπαρνήσομαι
ἀπαρνήσονται
ἀπαρνήσωμαι
ἀπαρνοῦνται
ἀπάρξομαι
ἄπαρον
ἀπαροῦσιν
ἀπάρσεις
ἄπαρσις
ἀπάρτι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from now on, from henceforth
ἀπαρτί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: exactly, certainly
ἀπαρτία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • household utensils, equipment, stuff, movables, chattels, spoil, (anything of value that can be moved)
  • baggage (carried by travellers or the army)
  • collectively: people dependent on the main characters on a move (i.e., children of defeated troops)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπαρτίαἀπαρτίαι
GENἀπαρτίαςἀπαρτιῶν
DATἀπαρτίᾳἀπαρτίαις
ACCἀπαρτίανἀπαρτίας
ἀπαρτίᾳ
ἀπαρτίαι
ἀπαρτίαις
ἀπαρτίαν
ἀπαρτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to finish, complete, make perfect, make even, fulfill
 • Cognates: ἀπαρτίζω, διαρτίζω, ἐξαρτίζω, καταρτίζω, προκαταρτίζω
 • Forms:
  • ἀπηρτισμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀπήρτισμαι Verb: Aor Act Act 1st Sing
  • ἀπηρτίσατε Verb: Aor Act Act 2nd Plur
  • ἀπαρτίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀπαρτίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπαρτίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαρτίσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἀπαρτίσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπαρτίζω
ἀπαρτίσει
ἀπαρτίσῃ
ἀπαρτίσητε
ἀπάρτισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: finished work
ἀπαρτισμόν
ἀπαρτισμός
Masculine
 SingularPlural
NOMἀπαρτισμόςἀπαρτισμοί
GENἀπαρτισμοῦἀπαρτισμῶν
DATἀπαρτισμῷἀπαρτισμοῖς
ACCἀπαρτισμόνἀπαρτισμούς
VOCἀπαρτισμέἀπαρτισμοί
ἀπαρχαί
ἀπαρχαῖς
ἀπαρχάς
ἀπαρχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • first-fruits, firstling, beginning of sacrifice, birth certificate
  • beginning of sacrifice
  • birth certificate
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπαρχήἀπαρχαί
GENἀπαρχῆςἀπαρχῶν
DATἀπαρχῇἀπαρχαῖς
ACCἀπαρχήνἀπαρχάς
ἀπαρχήν
ἀπαρχῆς
ἀπάρχομαι
ἀπάρχου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀπάρχω
ἀπάρχω
ἀπαρχῶν
ἀπάρωσιν