ἀπαράβατον
ἀπαράβατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • not passing away, untransferable, perpetual, unchangeable
  • without a successor
 • Forms:
ἀπαραιτήτοις
ἀπαραίτητον
ἀπαραίτητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • inexorable, inevitable, unavoidable
  • not affected by circumstances
  • not to be moved by prayer
 • Forms:
ἀπαράλλακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unchangeable
  • indistinguishable
 • Forms:
ἀπαραλλάκτῳ
ἀπαραλλάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unchanged, unchangeable
ἀπάραντες
ἀπαραπόδιστον
ἀπαραπόδιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unimpeded
  • free from embarrassment, free from interference, uninterrupted
 • Forms:
ἀπάρας
ἀπαρασήμαντον
ἀπαρασήμαντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unnoticed, without solemnity
 • Forms:
ἀπαρασκεύαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unprepared, not ready
 • Forms:
ἀπαρασκευάστους
ἀπάρατε
ἀπαρεῖτε
ἀπαρέσκω
 • Meaning:
  • to displease, be disagreeable to
  • to reject as unacceptable, disapprove of
 • Forms:
  • ἀπήρεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀπαρθῇ
ἀπαριθμέω
 • Meaning: to count over, reckon up, list
 • Forms:
  • ἀπαρίθμησιν Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • ἀπαρίθμησιν Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
ἀπαρίθμησιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἀπαριθμέω
ἀπαρνέομαι
 • Meaning: to deny, disown, abstain, renounce, reject, refuse
 • Forms:
  • ἀπήρνηται Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπηρνήσω Verb: Aor Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἀπηρνήσαντο Verb: Aor Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπαρνοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπαρνῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπαρνήσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • ἀπαρνησάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • ἀπαρνηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπαρνήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀπαρνήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀπαρνήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ἀπαρνηθήσεται
ἀπαρνῆσαι
ἀπαρνησάσθω
ἀπαρνήσῃ
ἀπαρνήσομαι
ἀπαρνήσονται
ἀπαρνήσωμαι
ἀπαρνοῦνται
ἀπάρξομαι
ἄπαρον
ἀπαροῦσι, ἀπαροῦσιν
ἀπάρσεις
ἄπαρσις
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning: setting out, departure, removal
 • Forms:
  • ἀπάρσεις Noun: Acc Plur Fem
ἀπάρτι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from now on, from henceforth
ἀπαρτί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: exactly, certainly
ἀπαρτία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • household utensils, equipment, stuff, movables, goods, chattels, spoil, (anything of value that can be moved)
  • baggage (carried by travellers or the army)
  • collectively: people dependent on the main characters on a move (i.e., children or slaves of defeated troops)

   for example in Num 31:7 all the males of Midian are killed (i.e., all the male soldiers), but in vs 17, Moses gives instruction to kill all the males in the ἀπαρτία. These are children or slaves who were captured along with all the other booty.

 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπαρτίαἀπαρτίαι
GENἀπαρτίαςἀπαρτιῶν
DATἀπαρτίᾳἀπαρτίαις
ACCἀπαρτίανἀπαρτίας
ἀπαρτίᾳ
ἀπαρτίαι
ἀπαρτίαις
ἀπαρτίαν
ἀπαρτίζω
 • Meaning: to finish, complete, make perfect, make even, fulfill
 • Forms:
  • ἀπηρτισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἀπηρτισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἀπήρτισμαι Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπηρτίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀπαρτίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀπαρτίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπαρτίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαρτίσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπαρτίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἀπαρτίσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ἀπαρτίζω
ἀπαρτίσει
ἀπαρτίσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀπαρτίζω
ἀπαρτίσητε
ἀπάρτισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: finished work
ἀπαρτισμόν
ἀπαρτισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: completion, finishing
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀπαρτισμόςἀπαρτισμοί
GENἀπαρτισμοῦἀπαρτισμῶν
DATἀπαρτισμῷἀπαρτισμοῖς
ACCἀπαρτισμόνἀπαρτισμούς
VOCἀπαρτισμέἀπαρτισμοί
ἀπαρχαί
ἀπαρχαῖς
ἀπαρχάς
ἀπαρχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • first-fruits, firstling, beginning of sacrifice, birth certificate
  • beginning of sacrifice
  • birth certificate
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπαρχήἀπαρχαί
GENἀπαρχῆςἀπαρχῶν
DATἀπαρχῇἀπαρχαῖς
ACCἀπαρχήνἀπαρχάς
ἀπαρχήν
ἀπαρχῆς
ἀπάρχομαι
ἀπάρχου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀπάρχω
ἀπάρχω
 • Meaning:
  • Active:
   • to reign (far from home)
  • Middle:
   • to dedicate
   • to begin, be first, lead off, lead the way
   • to begin, be first, lead off, lead the way
 • Forms:
  • ἀπάρξομαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • ἀπάρχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἀπάρχομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀπήρξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἀπήρξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἀπαρχῶν
ἀπάρωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀπαίρω