ἅπας
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: all (things), every (one), whole
 • Note:
  • οὐ ἅπας = none, not any
  • ἅπας + article + noun = all (e.g., all the city)
  • article + ἅπας + noun = whole (e.g., the whole city)
  • (no article) + ἅπας + noun = every, any (e.g., every city, any city)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἅπαςἅπασαἅπαν
GEN ἁπάσης 
DAT ἁπάσῃ 
ACCἅπαντα
ἅπαντ᾿
ἅπασανἅπαν
Plural
 MascFemNeut
NOMἅπαντες ἅπαντα
ἅπαντ᾿
GENἁπάντωνἁπάντωνἁπάντων
DATἅπασι(ν) ἅπασι(ν)
ACCἅπανταςἁπάσαςἅπαντα
ἅπαντ᾿
ἅπασαν
ἁπάσας
ἁπάσης
ἅπασι
ἅπασιν
ἀπασπάζομαι
ἀπασπασάμενος