ἀπαλγέω
 • Meaning:
  • to become callous, languish
  • to become apathetic, be past feeling
 • Forms:
  • ἀπηλγηκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
ἀπαλείφεται
ἀπαλειφόμενος
ἀπαλείφω
 • Meaning: to wipe off, wipe out, wipe away, expunge, blot out
 • Forms:
  • ἀπηλειμμένων Part: Perf Pass Gen Plur MFN
  • ἀπαλείφεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπαλειφόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἀπαλεῖψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπάλειψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπήλειψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπαλείψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀπαλεῖψαι
ἀπάλειψον
ἀπαλείψω
ἁπαλή
ἁπαλῇ
 • Parse: Adj: Dat Sing Fem
 • Meaning: soft to the touch, tender
 • Root: ἁπαλός
ἁπαλήν
ἀπαλλαγεῖεν
ἀπαλλαγείς
ἀπαλλαγέντας
ἀπαλλαγέντες
ἀπαλλαγέντος
ἀπαλλαγῆναι
ἀπαλλαγῇς
ἀπαλλαγήσεσθαι
ἀπαλλαγῶμεν
ἀπαλλαγῶσι
ἀπαλλάξαι
ἀπαλλάξας
ἀπαλλαξάτω
ἀπαλλάξει
ἀπαλλάξεις
ἀπαλλαξείω
 • Meaning: to wish to be delivered from
ἀπαλλάξῃ
ἀπαλλάξω
ἀπαλλάσσεσθαι
ἀπαλλάσσω
 • Active Meaning:
  • to set free, release
  • to put away from
  • to remove from
  • to dismiss
  • to do away with
  • to keep away (from)
  • to move away (from)
 • Passive Meaning:
  • to settle up, resolve
  • to be released from
  • to be cured
  • to be set free from
 • Intransitive Meaning:
  • to leave
  • to depart
  • to return
 • Forms:
Present
 • ἀπαλλάσσεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
Imperfect
Future
 • ἀπαλλάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀπαλλάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀπαλλάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀπηλλάγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπηλλάγην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἀπαλλαγῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀπαλλαγείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἀπαλλαγέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἀπαλλαγέντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀπαλλαγῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀπαλλαγῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • ἀπαλλαγῶσι Part: Aor Pass Dat Plur Masc
 • ἀπαλλάξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀπαλλαξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀπήλλαξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπαλλάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
Perfect
 • ἀπήλλαχεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἀπηλλάχθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
ἀπάλλαττε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to set free, deliver from
 • Root: ἀπαλλάσσω
 • Meaning: to wish to be delivered from
 • Root: ἀπαλλαξείω
ἀπαλλάττεσθαι
ἀπαλλαττομένη
ἀπαλλαττόμενος
ἀπαλλάττονται
ἀπαλλοτριόω
 • Active Meaning:
  • to turn into an outsider
  • to excommunicate, ostracize
  • to make alien
  • to alter
  • to deprive, estrange, alienate, be alien, forbid
 • Middle Meaning:
  • to become an outsider
  • to break with the past and leave elsewhere
 • Passive Meaning:
  • to break with the past and leave elsewhere
 • Forms:
Present
Imperfect
Future
 • ἀπαλλοτριώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀπαλλοτριώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀπαλλοτριώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀπηλλοτρίωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπαλλοτριῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀπηλλοτριώθειν Verb: Aor Pass Infin
 • ἀπηλλοτριώθην Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπηλλοτριώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἀπαλλοτριωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀπαλλοτριώθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἀπηλλοτριώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπηλλοτρίωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπηλλοτρίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπαλλοτριώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
Perfect
 • ἀπηλλοτριωμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • ἀπηλλοτριωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀπηλλοτριωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀπηλλοτριωμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
ἀπαλλοτριωθῇ
ἀπαλλοτριώθητε
ἀπαλλοτριῶσαι
ἀπαλλοτριώσει
ἀπαλλοτριώσετε
ἀπαλλοτριώσῃς
ἀπαλλοτρίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: alienation, estrangement, exclusion
ἀπαλλοτριώσουσι, ἀπαλλοτριώσουσιν
ἁπαλόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἁπαλός
ἁπαλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see ἁπαλωτερος
 • Meaning:
  • tender, soft to the touch
  • easily injured, delicate
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἁπαλόςἁπαλήἁπαλόν
GENἁπαλοῦἁπαλῆςἁπαλοῦ
DATἁπαλῷἁπαλῇἁπαλῷ
ACCἁπαλόνἁπαλήνἁπαλον
VOCἁπαλέἁπαλήἁπαλέ
Plural
 MascFemNeut
NOMἁπαλοίἁπαλαίἁπαλά
GENἁπαλῶνἁπαλῶνἁπαλῶν
DATἁπαλοῖςἁπαλαῖςἁπαλοῖς
ACCἁπαλούςἁπαλάςἁπαλά
VOCἁπαλοίἁπαλαίἁπαλά
ἁπαλότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • softness, tenderness (to touch)
  • prone to be easily injured
 • Forms:
ἁπαλότητα
ἁπαλότητος
ἁπαλούς
ἁπαλυνεῖ
ἁπαλύνω
 • Meaning: to soften, make tender
 • Forms:
  • ἁπαλυνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἡπαλύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἡπαλύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἁπαλώτερα
ἁπαλωτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἁπαλός
 • Meaning: more tender, softer