ἀπαλγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to become callous, languish
  • to become apathetic, be past feeling
 • Cognates: αλγέω, συναλγέω
 • Forms:
  • ἀπηλγηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
ἀπαλείφεται
ἀπαλειφόμενος
ἀπαλείφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wipe off, wipe out, wipe away, expunge, blot out
 • Cognates: ἀλείφω, ἐξαλείφω, καταλείφω, ὑπαλείφω
 • Forms:
  • ἀπαλείφεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπαλειφόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπαλεῖψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπάλειψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπήλειψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπαλείψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀπαλεῖψαι
ἀπάλειψον
ἀπαλείψω
ἁπαλή
ἁπαλήν
ἀπαλλαγείς
ἀπαλλαγέντες
ἀπαλλαγέντος
ἀπαλλαγῆναι
ἀπαλλαγῇς
ἀπαλλαγῶμεν
ἀπαλλαγῶσι
ἀπαλλάξαι
ἀπαλλαξάτω
ἀπαλλάξει
ἀπαλλάξεις
ἀπαλλάξῃ
ἀπαλλάξω
ἀπαλλάσσεσθαι
ἀπαλλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to set free, release
   • to put away from
   • to remove from
   • to dismiss
   • to do away with
   • to keep away (from)
   • to move away (from)
  • Passive:
   • to be released from
   • to be cured
   • to be set free from
  • Intransitive:
   • to leave
   • to depart
   • to return
 • Cognates: αλλάσσω, ἀνταλλάσσω, ἀντικαταλλάσσομαι, ἀποκαταλλάσσω, διαλλάσσω, ἐναλλάσσω, ἐξαλλάσσω, ἐπικαταλλάσσομαι, καταλλάσσω, μεταλλάσσω, παραλλάσσω, συναλλάσσω
 • Forms:
  • ἀπηλλάγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπηλλάγην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἀπαλλαγῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπαλλαγείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπαλλαγέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπαλλαγέντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἀπαλλαγῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀπαλλαγῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • ἀπαλλαγῶσι Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc
  • ἀπαλλάξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπαλλαξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀπαλλάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαλλάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀπήλλαξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαλλάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπαλλάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀπαλλάσσεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ἀπήλλαχεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀπηλλάχθαι Verb: Perf Pass Infin
ἀπαλλοτριόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to turn into an outsider
   • to excommunicate, ostracise
   • to make alien
   • to alter
   • to deprive, estrange, alienate, be alien, forbid
  • Middle:
   • to become an outsider
   • to break with the past and leave elsewhere
  • Passive:
   • to break with the past and leave elsewhere
 • Cognates: ἀλλοτριόω, ἐξαλλοτριόω
 • Forms:
  • ἀπηλλοτρίωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαλλοτριῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπηλλοτριώθειν Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπηλλοτριώθην
   • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
   • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἀπαλλοτριωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀπαλλοτριώθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • ἀπηλλοτριώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπηλλοτρίωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπηλλοτρίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπαλλοτριώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀπηλλοτριωμένας Verb: Perf Mid Part Acc Plur Fem
  • ἀπηλλοτριωμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπηλλοτριωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπηλλοτριωμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀπαλλοτριώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαλλοτριώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀπαλλοτριώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἀπαλλοτριωθῇ
ἀπαλλοτριώθητε
ἀπαλλοτριῶσαι
ἀπαλλοτριώσει
ἀπαλλοτριώσετε
ἀπαλλοτριώσῃς
ἀπαλλοτρίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: alienation, estrangement, exclusion
ἀπαλλοτριώσουσιν
ἁπαλόν
ἁπαλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • tender, soft
  • easily injured, delicate
 • Cognates: ἀντίπαλος, ἁπαλός
 • Forms:
  • ἁπαλή Adj: Nom Sing Fem
  • ἁπαλήν Adj: Acc Sing Fem
  • ἁπαλόν Adj: Acc Sing Neut
  • ἁπαλούς Adj: Acc Plur Masc
  • ἁπαλώτερα Adj: Nom Plur Neut Comp
ἁπαλότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • softness, tenderness (to touch)
  • prone to be easily injured
 • Forms:
  • ἁπαλότητα Noun: Acc Sing Fem
  • ἁπαλότητος Noun: Gen Sing Fem
ἁπαλότητα
ἁπαλότητος
ἁπαλούς
ἁπαλυνεῖ
ἁπαλύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to soften, make tender
 • Forms:
  • ἁπαλυνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἡπαλύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἡπαλύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἁπαλώτερα