ἔζεσε, ἔζεσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζέω
ἐζευγίσθησαν
ἐζευγμένην
ἔζευξαν
ἔζευξε, ἔζευξεν
ἔζη
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζάω
ἐζήλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ζηλόω
ἐζήλωκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: ζηλόω
ἐζηλωκότες
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to rival, vie with, emulate
 • Root: ζηλόω
ἐζήλωσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ζηλόω
ἐζήλωσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ζηλόω
ἐζήλωσε, ἐζήλωσεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζηλόω
ἐζημιώθην
ἐζημιώθησαν
ἐζημίωσε, ἐζημίωσεν
ἔζησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ζάω
ἔζησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ζάω
ἔζησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ζάω
ἔζησε, ἔζησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζάω
ἐζῆτε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: ζάω
ἐζήτει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ἐζητεῖτε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: ζητέω
ἐζητεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ἐζητήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ἐζήτησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ζητέω
ἐζητήσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: ζητέω
ἐζήτησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ζητέω
ἐζήτησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ζητέω
ἐζητήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: ζητέω
ἐζήτησε, ἐζήτησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ἐζητοῦμεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: ζητέω
ἐζήτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ζητέω
ἕζομαι
ἐζυγωμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ζυγόω
ἐζυμώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ζυμόω
ἐζυμωμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: ζυμόω
ἐζυμωμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ζυμόω
ἕζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set, place
 • Forms:
  • ἕζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • εἷσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • εἱσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • εἵσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • εἷμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
ἐζωγραφημένους
ἐζωγράφηκα
ἐζωγράφησα
ἐζωγρημένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ζωγρέω
ἐζώγρησαν
ἐζωγρήσατε
ἐζώγρησε, ἐζώγρησεν
ἔζων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ζάω
ἐζώννυες
ἐζωογόνει
ἐζωογονεῖτε
ἐζωογονήκειτε
ἐζωογόνησα
ἐζωογονήσατε
ἐζωογόνησε, ἐζωογόνησεν
ἐζωογόνουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ζωογονέω
ἐζωοποίησαν
ἐζωοποιήθην
ἐζωοποιήθησαν
ἐζωοποίησας
ἐζωπύρησε, ἐζωπύρησεν
ἔζωσά
ἐζώσατο
ἔζωσε, ἔζωσεν
ἐζωσμένοι
ἐζωσμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ζωννύω
ἐζωσμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: ζωννύω