ἔψαλλε, ἔψαλλεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ψάλλω
ἔψαλλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ψάλλω
ἕψε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἕψω
ἕψεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stew, boiled food, anything boiled
 • Note: Also spelled ἕψημα
 • Forms:
ἑψέματος
ἕψετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἕψω
ἐψευδομαρτύρουν
ἔψευσα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ψεύδω
ἔψευσαι
ἐψευσάμεθα
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • Root: ψεύδω
ἐψευσάμην
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • Root: ψεύδω
ἐψεύσαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ψεύδω
ἐψεύσατο
ἐψεύσθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: ψεύδω
ἔψευσμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ψεύδω
ἐψεύσω
ἑψέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing (uncontracted form)
 • Root: ἕψω
ἑψηθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἕψω
ἐψηλαφήσαμεν
ἐψηλάφησαν
ἐψηλάφησε, ἐψηλάφησεν
ἕψημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Note: Alternate form
 • Root: ἕψεμα
ἑψήματι
ἑψήματος
ἑψήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἕψω
ἑψήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἕψω
ἑψήσουσι, ἑψήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἕψω
ἕψητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἕψω
ἐψηφίζοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to count, reckon
 • Root: ψηφίζω
ἐψιθύριζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ψιθυρίζω
ἐψόγισε, ἐψόγισεν
ἕψομαι
ἐψόφησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ψοφέω
ἔψυξα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ψύχω
ἔψυξαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ψύχω
ἔψυξε, ἔψυξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ψύχω
ἔψυχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to breathe, blow
 • Root: ψύχω
ἕψω
 • Meaning: to boil, seethe, cook
 • Forms:
  • ἕψε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἕψετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἑψηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἑψήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἑψήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἑψήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἕψητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ἡψημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἡψημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Neut
  • ἡψήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἥψησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἥψησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἥψουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἥψουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἡψήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐψώμιζον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ψωμίζω
ἐψώμισα
ἐψώμισαν
ἐψώμισας
ἐψώμισε, ἐψώμισεν
ἐψωριακότας
ἐψωριακότες