σβεννύμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: σβέννυμι
σβέννυμι
 • Active Meaning:
  • to extinguish (a fire), put out, quench, suppress
  • Figurative: to do away with, suppress, stifle
 • Passive Meaning:
  • to be extinguished, be put out, go out
 • Forms:
Present
 • σβεννύμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • σβεννύμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • σβέννυνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • σβεννύντι Part: Pres Act Dat Sing Neut
 • σβέννυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • σβέννυτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
Imperfect
 • ἐσβέννυτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • σβέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • σβεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • σβέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • σβέσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
Aorist
 • ἔσβεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔσβεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐσβέσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐσβέσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐσβεσμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • σβεσθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • σβέσαι Verb: Aor Act Infin
 • σβέσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • σβέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • σβεσθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • σβεσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • σβεσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • σβεσθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • σβέσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • ἐσβεσμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐσβεσμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
σβέννυνται
σβεννύντι
σβέννυται
σβέννυτε
σβέσαι
σβέσας
σβέσει
σβέσῃς
σβεσθείς
σβεσθέντος
σβεσθῇ
σβεσθῆναι
σβεσθήσεται
σβεσθήτωσαν
σβέσον
σβέσουσι, σβέσουσιν
σβεστικῆς
σβεστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: quenching, able to quench, extinguishing
 • Forms:
  • σβεστικῆς Adj: Gen Sing Fem
σβέσων