διάψαλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a musical interlude, musical pause
 • Forms:
διαψάλματος
διαψεύδομαι
 • Meaning:
  • to lie, prevaricate, speak falsely, deceive
  • to fail to attain
 • Forms:
  • διαψεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διεψεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • διεψευσμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
διαψεύδω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to deceive utterly
διαψεύσῃ
διαψιθυρίζω
 • Meaning:
  • to whisper (among themselves)
  • to whisper slanders
 • Forms:
  • διαψιθυρίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
διαψιθυρίσει