διϋλίζοντες
διϋλίζω
 • Meaning: to filter out, strain at (probably by misprint in KJV Matt 23:24)
 • Concord:

  NT: Matt 23:24
  LXX: Amos 6:6
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • διϋλίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
διυλισμένον
διυπνίζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to awake from sleep
 • Forms:
  • διυπνισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
διυπνισθείς
διυποβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw under, put under
 • Note: Like ὑποβάλλω
διυφασμένῃ
διυφασμένον, διϋφασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: διυφαίνω
διυφαίνω
 • Meaning: to interweave, weave, fill up by weaving
 • Forms:
  • διυφασμένῃ Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • διυφασμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • διυφασμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
διυφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: woven fabric
διυφῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: woven fabric
 • Root: διυφή