διαθεὶς
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • Imperf Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to run to and fro
 • Root: διαθέω
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to arrange
 • Root: διατίθημι
διαθέμενος
διαθεμένου
διαθεμένους
διαθερμαίνω
 • Active Meaning:
  • to warm up, warm through
  • to become warm (from the sun)
 • Passive Meaning:
  • to be heated
  • to be hot
 • Forms:
  • διαθερμάναντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • διεθέρμαινε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • διεθερμάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
διαθερμάναντος
διάθες
 • Parse:
  • Verb: Aor Ind Act 2nd Sing
  • Verb: Aor Imperat Act 2nd Sing
 • Root:διατίθημι
διαθέσει
διαθέσθαι
διάθεσθε
διάθεσιν
διαθέσεις
διάθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • inclination, disposition (of mind)
  • state, condition
  • situation, intention
  • arrangement, placing in proper order
  • act of verbally representing (a situation in a certain way)
διαθέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to run about; to run to and fro; to run a race
διαθῆκαι
διαθήκαις
διαθήκας
διαθήκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • compact, treaty, mutual agreement
  • covenant (between God and Israel)
  • testament, disposition, contract
 • Forms:
διαθήκῃ
διαθήκην
διαθήκης
διαθηκῶν
διαθήσεσθε
διαθήσεται
διαθήσῃ
διάθησθε
διαθήσομαι
διαθησόμεθα
διάθηται
διαθλᾶσθαι
διαθλάω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to break in pieces
 • Forms:
  • διαθλᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
διάθου
διαθρέψαι
διαθρέψει
διαθρέψεις
διαθρέψω
διαθρυλέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to spread abroad
διάθρυπτε
διαθρύπτω
 • Meaning: to break in pieces, shatter, shiver, crumble
 • Forms:
  • διάθρυπτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • διαθρύψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • διεθρύβη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • διεθρύβησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
διαθρύψεις
διαθῶ
διαθῶμαι
διαθώμεθα