δίχα
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • asunder, split
  • apart from, without, in two, in half, divided
διχάζω
 • Meaning: to separate, set at variance, make apart, i.e., sunder (figuratively, alienate)
 • Forms:
  • διχῇ
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • διχάσαι Verb: Aor Act Infin
διχάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: διχάζω
διχάω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to gnaw, chew
διχή
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • bisection, apart, two parts
διχῇ
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: διχάζω
διχῆ
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • in two, asunder
διχηλεῖ
διχηλεύειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to divide the hoof
 • Root: διχηλέω
διχηλέω
 • Meaning:
  • to have a divided hoof
  • to divide the hoof
 • Forms:
  • διχηλεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διχηλοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • διχηλούντων Part: Pres Act Gen Plur Neut
  • διχηλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
διχηλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cloven hoof
διχηλίαν
διχηλοῦν
διχηλούντων
διχηλοῦσι, διχηλοῦσιν
δίχην
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to gnaw, chew
 • Root: διχάω
 • ——
 • Parse #2:
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: bisection
 • Root: διχή
διχομηνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the fullness of the moon, a full moon
 • Forms:
διχομηνίᾳ
διχοστασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dissension, division, sedition, disunion
 • Forms:
διχοστασίαι
διχοστασίαις
διχοστασίαν
διχοστασίας
διχοστάταις
διχοστατέω
 • Meaning:
  • to dissent
  • to feel doubts, be insecure, be double-minded
 • Forms:
  • διχοστατοῦντα
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc
   • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • διχοστατοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • διχοστατοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • ἐδιχοστάτησαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
διχοστάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: troublemaker, dissentious man, someone who causes dissensions
 • Forms:
διχοστατοῦντα
διχοστατοῦντες
διχοστατοῦσα
διχοτομέω
 • Meaning: to bisect, cut in two, i.e., (by extension) to flog severely
 • Forms:
  • διχοτομήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διχοτομήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
διχοτόμημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a piece, a cut piece, divided part, divided piece
  • part of something cut in two or more pieces
 • Forms:
διχοτομήματα
διχοτομημάτων
διχοτομήσει
διχοτομήσεις