δίψα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • thirst
  • lack of drinking water
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMδίψαδῖψαι, δίψαι
GENδίψηςδιψῶν
DATδίψῃδίψαις
ACCδίψανδιψάς, δίψας
διψᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: διψάω
δίψαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: δίψα
διψάω
 • Meaning:
  • to be thirsty, suffer from thirst
  • to suffer from lack of drinking water
  • to be parched, be dry
  • to thirst for, long for (something)
 • Forms:
Present
 • διψᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διψῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • διψῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • διψώντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • διψῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • διψῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing, contracted form
 • διψῶντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • διψῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • διψῶντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • διψῶντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • διψώντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • διψῶσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • διψῶσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • διψώσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • διψώσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • διψῶσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • διψήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διψήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • διψήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • διψήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • διψήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • διψήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • διψήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐδίψησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐδίψησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐδίψησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • δεδίψηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
δίψει
δίψῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: δίψα
δίψης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: δίψα
διψήσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: διψάω
διψήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: διψάω
διψήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: διψάω
διψήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: διψάω
διψήσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: διψάω
διψήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: διψάω
διψήσουσι, διψήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: διψάω
διψήσωσι, διψήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: διψάω
δίψος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • thirst
  • lack of drinking water
 • Forms:
δίψους
δίψυχε
διψυχεῖς
διψυχέω
 • Meaning: to be undecided, be changeable, doubt, be double-minded
 • Forms:
  • διψυχεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • διψυχήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • διψυχήσασι Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
  • διψυχήσεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • διψυχήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • διψυχήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • διψυχήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • διψυχοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • διψυχῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐδιψύχησαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐδιψύχησας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
διψυχῆσαι
διψυχήσαντες
διψυχήσασι
διψυχήσεις
διψυχήσῃς
διψυχήσητε
διψυχήσωσι, διψυχήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: διψυχέω
διψυχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: indecision, doubt, double-mindedness, ambivalent
 • Forms:
διψυχίαι
διψυχίαν
διψυχίας
διψυχιῶν
δίψυχοι
δίψυχοις
δίψυχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: double minded, two-spirited, i.e., vacillating, doubt
 • Forms:
  • δίψυχε Adj: Voc Sing Masc
  • διψυχῆσαι Adj: Nom Plur Fem
  • δίψυχοι Adj: Voc Plur Masc
  • δίψυχοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • διψύχους Adj: Acc Plur Masc
  • διψύχων Adj: Gen Plur MFN
διψυχοῦντες
διψύχους
διψυχῶμεν
διψύχων
διψῶ
διψώδεσι, διψώδεσιν
διψώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: thirsty, drought
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιψώδηςδιψῶδες
GENδιψώδους
DATδιψώδει
ACCδιψώδηδιψῶδες
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδιψώδειςδιψώδη
GENδιψωδῶν
DATδιψώδεσι(ν)
ACCδιψώδειςδιψώδη
διψῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: διψάω
διψῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: διψάω
διψώντα, διψῶντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: διψάω
διψῶντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: διψάω
διψῶντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: διψάω
διψῶντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: διψάω
διψῶντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: διψάω
διψώντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: διψάω
διψῶσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: διψάω
διψῶσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: διψάω
διψώσας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root: διψάω
διψώσῃ
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • Root: διψάω
διψῶσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: διψάω