διΐ, διί
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: ζεύς
διίημι, διΐημι
 • Meaning:
  • to spread (wings), unfurl
  • to let go of
  • to blow through
 • Forms:
  • διείς Part: Aor Act Nom Sing Masc
διικνείσθω
διϊκνέομαι
 • Meaning:
  • to pierce, go through, penetrate
  • to go through a space between two objects
 • Forms:
  • διικνείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • διϊκνούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
διϊκνούμενος
διίπταμαι
 • Meaning:
  • to fly through
  • to traverse by flying
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: Wis. 5:11
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • διϊπτάντος Part: Pres Act Gen Sing Masc
διιπτάμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: διαπέταμαι
διϊπτάντος
διΐστημι, διίστημι
 • Active Meaning:
  • to set apart
  • to separate, divide
  • to disperse, scatter
  • to stand apart
  • to transpire
  • to remove, part with
  • to intervene
  • to form a barrier
  • to abandon
  • to differ from
  • to settle (some business), resolve, agree upon
 • Middle Meaning:
  • to resolve, determine
  • to constitute
 • Passive Meaning:
  • to be parted
 • Forms:
  • διαστάσης Part: 2Aor Act Gen Sing Fem
  • διαστήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • διαστήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • διαστήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • διέστη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • διεστηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • διέστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διεστήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • διέστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διεστώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • διίστησι(ν), διΐστησι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διιστῶσι(ν), διϊστῶσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
διίστησι, διΐστησι, διίστησιν, διΐστησιν
διϊστορέω
 • Meaning: to examine carefully
διϊστῶσι, διιστῶσι, διϊστῶσιν, διιστῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: διΐστημι
διισχυρίζεσθαι
διϊσχυρίζετο
διϊσχυρίζομαι
 • Meaning:
  • to insist, maintain firmly, confirm confidently
  • to lean upon, rely on
 • Forms:
  • διισχυρίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • διισχυριζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • διισχυριζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • διϊσχυρίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
διισχυριζόμενος
διισχυριζομένων
διιών
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to go to and fro
 • Root:δίειμι