παράταξαι
παραταξαμένους
παρατάξασθαι
παρατάξασθε
παρατάξει
παρατάξεις
παρατάξεται
παρατάξεων
παρατάξεως
παρατάξῃ
παρατάξηται
παράταξιν
παράταξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a proper array, orderly arrangement
  • procession (of soldiers)
  • a battle formation, placing in line of battle
  • Plural: furnishings, possessions
 • Cognates: διάταξις, παράταξις, πρόσταξις, σύνταξις, τάξις
 • Forms:
  • παρατάξεις Noun: Nom/Acc Plur Fem
  • παρατάξει Noun: Dat Sing Fem
  • παρατάξεων Noun: Gen Plur Fem
  • παρατάξεως Noun: Gen Sing Fem
  • παράταξιν Noun: Acc Sing Fem
παρατάξονται
top
παραταξώμεθα
παρατάσσεται
παρατασσόμενοι
παρατασσόμενος
παρατάσσονται
παρατάσσω
παρατέθειται
παρατεθέντα
παρατεθέρμανται
παρατεθῆναι
παράτεινον
top
παρατείνοντα
παρατείνουσαν
παρατείνω
παρατενεῖ
παρατέταγμαι
παρατέτακται
παρατηρεῖν
παρατηρεῖσθε
παρατηρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to watch closely, observe carefully
  • to watch (someone's actions)
  • to watch maliciously (i.e., to lie in wait for)
  • to watch for (an opportunity)
  • to watch, guard (i.e., guard the gates)
  • to keep religious observances
 • Cognates: διαπαρατηρέω, διατηρέω, ἐπιτηρέω, παρατηρέω, συντηρέω, τηρέω
 • Forms:
  • παρατήρησιν
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • παρατηρεῖν Verb: Pres Act Infin
  • παρατηρεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • παρατηρήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • παρατηρήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • παρατηρήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • παρατηρούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • παρατηροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • παρετήρησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρετήρουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • παρετηροῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • παρετηροῦσαν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
παρατηρήσαντες
παρατηρήσεται
top
παρατηρήσεως
παρατηρήσῃ
παρατήρησιν
παρατήρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • observation, inspection, i.e., ocular evidence
  • observance of legal or religious functions
 • Cognates: διατήρησις, παρατήρησις, τήρησις
 • Forms:
  • παρατήρησιν Noun: Acc Sing Fem
  • παρατηρήσεως Noun: Gen Sing Fem
παρατηρούμενοι
παρατηροῦντες
παρατιθέασιν
παρατίθεμαι
παρατιθέμενα
παρατιθέμενον
παρατιθέμενος
παρατιθέναι
παρατίθενται
παρατιθέσθωσαν
top
παρατίθεται
παρατίθημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to deposit, set or place (someone or something) before another (e.g., set food before the king)
   • to put before (e.g., present some teaching to someone)
   • to place beside
   • to serve (food)
   • to store up
   • to expose, communicate (words)
  • Middle:
   • to set, spread
   • to give over, entrust, commend
   • to demonstrate, point out
   • to quote
   • to leave (money) in trust, place in trust
   • to set before, expose, communicate
   • to entrust the care (of someone to someone else)
  • Passive:
   • to be entrusted to
 • Cognates: ἀνατίθημι, ἀντιδιατίθημι, ἀντιτίθημι, ἀποτίθημι, διατίθημι, ἐκτίθημι, ἐντίθημι, ἐπιπροστίθημι, ἐπιτίθημι, κατατίθημι, μετατίθημι, παρακατατίθημι, παρατίθημι, περιτίθημι, προσανατίθημι, προστίθημι, προτίθημι, συγκατατίθημι, συνεπιτίθημι, συντίθημι, τίθημι, ὑπερτίθημι, ὑποτίθημι
 • Forms:
  • παρατίθενται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • παραθῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • παραθεῖναι Verb: 2Aor Act Infin
  • παραθέντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • παράθες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • παραθέσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • παράθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • παραθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παραθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • παραθήσομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
  • παραθήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • παραθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • παράθου Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Sing
  • παραθῶσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • παραθῶσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • παρατέθειται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • παρατεθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Plur Neut
  • παρατεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • παρατιθέασιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παρατίθεμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • παρατιθέμενα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
  • παρατιθέμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
  • παρατιθέμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • παρατιθέναι Verb: Aor Pass Infin
  • παρατιθέσθωσαν Verb: Pres Pass Imperative 3rd Plur
  • παρατίθεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • παρατιθῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • παρατιθῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • παρεθέμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • παρέθεντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
  • παρέθετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • παρέθηκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρέθηκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρέθηκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρετέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
παρατιθῶσι
παρατιθῶσιν
παρατρέχειν
παρατρέχοντα
παρατρέχοντες
παρατρεχόντων
top
παρατρέχουσα
παρατρέχουσιν
παρατρέχω
παρατριβή
παρατυγχάνοντας
παρατυγχάνω