παράταξαι
παραταξαμένους
παρατάξασθαι
παρατάξασθε
παρατάξει
παρατάξεις
παρατάξεται
παρατάξεων
παρατάξεως
παρατάξῃ
παρατάξηται
παράταξιν
παράταξις
Feminine
 SingularPlural
NOMπαράταξιςπαρατάξεις
GENπαρατάξεωςπαρατάξεων
DATπαρατάξειπαρατάξεσι(ν)
ACCπαράταξινπαρατάξεις
παρατάξονται
παραταξώμεθα
παρατάσσεται
παρατασσόμενοι
παρατασσόμενος
παρατάσσονται
παρατάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to draw up in battle array
   • to organize an army in battle formation
   • to deploy troops
   • to fight, prepare to fight
   • to place side by side
  • Middle:
   • to set oneself in array against
   • to do battle
   • to set in order
   • to make preparations for
   • to decree
  • Passive:
   • to stand mentally prepared (to act)
 • Cognates: ἀνατάσσομαι, ἀντιπαρατάσσομαι, ἀντιτάσσω, ἀποτάσσω, διατάσσω, ἐκτάσσω, ἐντάσσω, ἐνυποτάσσω, ἐπιδιατάσσομαι, ἐπιτάσσω, κατατάσσω, παρατάσσω, προανατάσσω, προστάσσω, προτάσσω, συγκατατάσσω, συντάσσω, τάσσω, ὑποτάσσω
 • Forms:
  • παρατάξεις
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • παρατάσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • παρατασσόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • παρατασσόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • παρατάσσονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • παράταξαι Verb: Aor Act Infin
  • παραταξαμένους Verb: Aor Mid Part Acc Plur Masc
  • παρατάξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • παρατάξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • παρατάξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • παρατάξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • παρατάξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • παρατάξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • παραταξώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • παρατέταγμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • παρατέτακται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • παρετάσσετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • παρετάσσοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • παρετάξαντο Verb: 1Aor Mid imp 3rd Plur
  • παρετάξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
παρατέθειται
παρατεθέντα
παρατεθέρμανται
παρατεθῆναι
παράτεινον
παρατεῖνον
παρατείνοντα
παρατείνουσαν
παρατείνω
παρατενεῖ
παρατέταγμαι
παρατέτακται
παρατηρεῖν
παρατηρεῖσθε
παρατηρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to watch closely, observe carefully
  • to watch (someone's actions)
  • to watch maliciously (i.e., to lie in wait for)
  • to watch for (an opportunity)
  • to watch, guard (i.e., guard the gates)
  • to observe and study carefully
  • to keep religious observances
 • Cognates: διαπαρατηρέω, διατηρέω, ἐπιτηρέω, παρατηρέω, συντηρέω, τηρέω
 • Forms:
  • παρατήρησιν
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • παρατηρεῖν Verb: Pres Act Infin
  • παρατηρεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • παρατηρήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • παρατηρήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • παρατηρήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • παρατηρήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • παρατηρούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • παρατηροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • παρετήρησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρετήρουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • παρετηροῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • παρετηροῦσαν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
παρατηρήσαντες
παρατηρήσεται
παρατηρήσεως
παρατηρήσῃ
παρατηρήσῃς
παρατήρησιν
παρατήρησις
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρατήρησιςπαρατηρήσεις
GENπαρατηρήσεωςπαρατηρήσεων
DATπαρατηρήσειπαρατηρήσεσι(ν)
ACCπαρατήρησινπαρατηρήσεις
παρατηρούμενοι
παρατηροῦντες
παρατιθέασιν
παρατίθεμαι
παρατιθέμενα
παρατιθέμενον
παρατιθέμενος
παρατιθέναι
παρατίθενται
παρατιθέσθωσαν
παρατίθεται
παρατίθημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to deposit, set or place (someone or something) before another (e.g., set food before the king)
   • to set beside
   • to put before (e.g., present some teaching to someone)
   • to set and offer to be taken
   • to place beside
   • to serve (food)
   • to present for consideration and attention
   • to store up
   • to expose, communicate (words)
  • Middle:
   • to set, spread
   • to give over, entrust, commend
   • to demonstrate, point out
   • to quote
   • to leave (money) in trust, place in trust
   • to set before, expose, communicate
   • to set aside and store up for future use
   • to entrust the care (of someone to someone else)
  • Passive:
   • to be entrusted to
 • Cognates: ἀνατίθημι, ἀντιδιατίθημι, ἀντιτίθημι, ἀποτίθημι, διατίθημι, ἐκτίθημι, ἐντίθημι, ἐπιπροστίθημι, ἐπιτίθημι, κατατίθημι, μετατίθημι, παρακατατίθημι, παρατίθημι, περιτίθημι, προσανατίθημι, προστίθημι, προτίθημι, συγκατατίθημι, συνεπιτίθημι, συντίθημι, τίθημι, ὑπερτίθημι, ὑποτίθημι
 • Forms:
  • παρατίθενται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • παραθῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • παραθεῖναι Verb: 2Aor Act Infin
  • παραθέντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • παράθες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • παραθέσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • παράθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • παραθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παραθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • παραθήσομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
  • παραθήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • παραθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • παράθου Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Sing
  • παραθῶσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • παραθῶσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • παρατέθειται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • παρατεθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Plur Neut
  • παρατεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • παρατιθέασιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • παρατίθεμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • παρατιθέμενα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
  • παρατιθέμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
  • παρατιθέμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • παρατιθέναι Verb: Aor Pass Infin
  • παρατιθέσθωσαν Verb: Pres Pass Imperative 3rd Plur
  • παρατίθεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • παρατιθῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • παρατιθῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • παρεθέμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • παρέθεντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
  • παρέθετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • παρέθηκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρέθηκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρέθηκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρετέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
παρατιθῶσι
παρατιθῶσιν
παρατρέχειν
παρατρέχοντα
παρατρέχοντες
παρατρεχόντων
παρατρέχουσα
παρατρέχουσιν
παρατρέχω
παρατριβή
παρατυγχάνοντας
παρατυγχάνω