παράταξαι
παραταξαμένους
παρατάξασθαι
παρατάξασθε
παρατάξει
παρατάξεις
παρατάξεται
παρατάξεων
παρατάξεως
παρατάξῃ
παρατάξηται
παράταξιν
παράταξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a proper array, orderly arrangement
  • the marshalling of forces or army
  • act of posting side by side
  • procession (of soldiers)
  • battle
  • a battle formation, placing in line of battle
  • Plural: furnishings, possessions
 • Cognates: διάταξις, πρόσταξις, σύνταξις, τάξις
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπαράταξιςπαρατάξεις
GENπαρατάξεωςπαρατάξεων
DATπαρατάξειπαρατάξεσι(ν)
ACCπαράταξινπαρατάξεις
παρατάξονται
παραταξώμεθα
παρατάσσεται
παρατασσόμενοι
παρατασσόμενος
παρατάσσονται
παρατάσσω
 • Present
 • παρατάσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παρατασσόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • παρατασσόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • παρατάσσονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • παρετάσσετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παρετάσσοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • παρατάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • παρατάξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • παρατάξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • παρατάξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • παρατάξεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • παράταξαι Verb: Aor Act Infin
 • παραταξαμένους Part: Aor Mid Acc Plur Masc
 • παρατάξασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • παρατάξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • παρατάξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • παραταξώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • παρετάξαντο Verb: 1Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • παρετάξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • παρατέταγμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • παρατέτακται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
παρατέθειται
παρατεθέντα
παρατεθέρμανται
παρατεθῆναι
παράτεινον
παρατεῖνον
παρατείνοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: παρατείνω
παρατείνουσαν
παρατείνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Spatial: to extend, stretch out, be continuous
  • Temporal: to prolong, continue, last long
 • Forms:
  • παράτεινον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • παρατείνοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • παρατείνουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • παρατενεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παρέτειναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρέτεινε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
παρατενεῖ
παρατέταγμαι
παρατέτακται
παρατηρεῖν
παρατηρεῖσθε
παρατηρέω
 • Present
 • παρατήρησιν
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • παρατηρεῖν Verb: Pres Act Infin
 • παρατηρεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • παρατηρούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • παρατηροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • παρετήρουν
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • παρετηροῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • παρετηροῦσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • παρατηρήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • παρατηρήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • παρατηρήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • παρατηρήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • παρετήρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
παρατηρήσαντες
παρατηρήσεται
παρατηρήσεως
παρατηρήσῃ
παρατηρήσῃς
παρατήρησιν
παρατήρησις
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρατήρησιςπαρατηρήσεις
GENπαρατηρήσεωςπαρατηρήσεων
DATπαρατηρήσειπαρατηρήσεσι(ν)
ACCπαρατήρησινπαρατηρήσεις
παρατηρούμενοι
παρατηροῦντες
παρατιθέασιν
παρατίθεμαι
παρατιθέμενα
παρατιθέμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: παρατίθημι
παρατιθέμενος
παρατιθέναι
παρατίθενται
παρατιθέσθωσαν
παρατίθεται
παρατίθημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to deposit, set or place (someone or something) before another (e.g., set food before the king)
   • to set beside
   • to put before (e.g., present some teaching to someone)
   • to set and offer to be taken
   • to place beside
   • to serve (food)
   • to present for consideration and attention
   • to store up
   • to expose, communicate (words)
  • Middle:
   • to set, spread
   • to give over, entrust, commend
   • to demonstrate, point out
   • to quote
   • to leave (money) in trust, place in trust
   • to set before, expose, communicate
   • to set aside and store up for future use
   • to entrust the care (of someone to someone else)
  • Passive:
   • to be entrusted to
 • Forms:
 • Present
 • παρατίθενται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • παρατιθέασιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • παρατίθεμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • παρατιθέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • παρατίθεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παρατιθῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • παρατιθῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • παρατιθέμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • παρατιθέμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • παρατιθέμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • παραθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • παραθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • παραθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • παραθήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • παραθήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • παραθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • παραθῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • παραθεῖναι Verb: 2Aor Act Infin
 • παραθέντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • παράθες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • παραθέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • παράθου Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Sing
 • παραθῶσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • παραθῶσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • παράθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • παρατεθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • παρατεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • παρατιθέναι Verb: Aor Pass Infin
 • παρεθέμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • παρέθεντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • παρέθετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • παρέθηκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρέθηκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρέθηκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρετέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • παρατέθειται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
παρατιθῶσι(ν)
παρατρέχειν
παρατρέχοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: παρατρέχω
παρατρέχοντες
παρατρεχόντων
παρατρέχουσα
παρατρέχουσιν
παρατρέχω
παρατριβή
Feminine
 SingularPlural
NOMπαρατριβήπαρατριβαί
GENπαρατριβῆςπαρατριβῶν
DATπαρατριβῇπαρατριβαῖς
ACCπαρατριβήνπαρατριβάς
VOCπαρατριβήπαρατριβαί
παρατυγχάνοντας
παρατυγχάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to happen to be near (e.g., capture anyone who happens to come by)
  • to happen to be present (e.g., capture anyone who happens to be there)
 • Forms:
  • παρατυγχάνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc