παραφαίνει
παραφαίνεται
παραφαίνω
 • Meaning: to show beside
 • Forms:
  • παραφαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
παραφανείη
παραφέρειν
παραφέρεσθε
παραφερόμεναι
παραφέροντες
παραφέρω
 • Active Meaning:
  • to bring up, bring over
  • to bring forward, allege, cite
  • to transport, carry past, carry beyond
  • to remove, take away, carry away, lead away
  • to avert
 • Middle Meaning:
  • to make confused gestures
 • Passive Meaning:
  • to move
  • to behave like a madman
  • to serve, set on a table
 • Forms:
  • παρενηνεγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • παρενέγκωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • παρενεχθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • παρεφέροντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • παραφέροντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • παραφέρειν Verb: Pres Act Infin
  • παρηνέχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • παραφέρεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • παραφερόμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
  • παρεφέρετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • παρέφερον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • παρέφερον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • παρένεγκε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • παρενεγκεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • παρήνεγκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
παραφθείρειν
παραφθείρω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active: to destroy, ruin, waste, spoil
  • Passive: to perish
  • Note: Also see: φθείρω
παράφρονας
παραφρονέω
 • Meaning:
  • to be beside oneself, be deranged, be senseless, be insane, be silly, be mad, be crazy
  • to act as a fool, pretend to be crazy
  • to misthink, think mistakenly or unfavourably
 • Forms:
  • παραφρονοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • παραφρονῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
παραφρονήσει
παραφρόνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: insanity, madness, delirium, derangement
παραφρονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: madness, insanity, i.e., foolhardiness
 • Forms:
παραφρονίαν
παραφρονοῦντα
παραφρονῶν
παραφροσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: madness, insanity
 • Forms:
παράφρων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • insane, wandering from reason, out of one's wits, senseless, deranged
  • madman, maniac
 • Forms:
  • παράφρονας Noun: Acc Plur Masc
παραφυάδας
παραφυάδες
παραφυάδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a little offshoot
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπαραφυάδιονπαραφυάδια
GENπαραφυαδίουπαραφυαδίων
DATπαραφυαδίῳπαραφυαδίοις
ACCπαραφυάδιονπαραφυάδια
παραφυάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an offshoot (from the main stem of a plant)
  • a side growth
 • Forms:
παραφυάσι, παραφυάσιν
παραφυλακέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to guard; to perform garrison duty
παραφυλακή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of taking steps to safeguard (someone's life)
  • a guard, watch, garrison
 • Forms:
παραφυλακήν
παραφυλακῆς
παραφύλαξ
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • guard, watcher
παραφυλάξασθαι
παραφύλαξιν
παραφυλάσσειν
παραφυλάσσοντες
παραφυλάσσω
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Meaning:
  • to watch beside, guard closely
παραφυλάττειν
παραφυλάττοι