παραφαίνει
παραφαίνω
παραφέρειν
παραφέρεσθε
παραφερόμεναι
παραφέροντες
παραφέρω
παράφρονας
παραφρονέω
παραφρονήσει
top
παραφρόνησις
παραφρονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: madness, insanity, i.e., foolhardiness
 • Forms:
  • παραφρονίαν Noun: Acc Sing Fem
παραφρονίαν
παραφρονοῦντα
παραφρονῶν
παραφροσύνη
παράφρων
παραφυάδας
παραφυάδες
παραφυάδιον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: a little offshoot
παραφυάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an offshoot, side growth
 • Forms:
  • παραφυάδας Noun: Acc Plur Fem
  • παραφυάδες Noun: Nom Plur Fem
  • παραφυάσι Noun: Dat Plur Fem
  • παραφυάσιν Noun: Dat Plur Fem
παραφυάσι
παραφυάσιν
παραφυλακή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Act of taking steps to safeguard (someone's life)
  • a guard, watch, garrison
 • Forms:
  • παραφυλακήν Noun: Acc Sing Fem
παραφυλακήν