παραδεδομένας
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: παραδίδωμι
παραδεδομένης
παραδεδόμενοι
παραδεδομένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: παραδίδωμι
παραδεδομένους
παραδεδομένων
παραδέδονται
παραδέδοται
παραδέδωκα
παραδεδώκασι
παραδεδώκεισαν
παραδέδωκεν
παραδεδωκέναι
παραδεδωκόσι(ν)
παραδεδωκότας
παραδεδωκότες
παράδειγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a pattern, model, plan (e.g., "blueprints" for a builder)
  • an example (for mockery or a deterrent) (e.g., θήσομαί σὲ εἰς παράδειγμα = I will make you an example (Nahum 3:6))
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπαράδειγμαπαραδείγματα
GENπαραδείγματοςπαραδειγμάτων
DATπαραδείγματιπαραδείγμασι(ν)
ACCπαράδειγμαπαραδείγματα
παραδειγματιζόντας
παραδειγματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to punish publicly as an example
  • to put to an open shame, subject to public disgrace
  • to show alongside (the public), i.e., expose to infamy
  • to parade
 • Cognates: δειγματίζω, παραδειγματίζω
 • Forms:
  • παραδειγμάτισαι Verb: Aor Act Infin
  • παραδειγματισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • παραδειγματισθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • παραδειγματιζόντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • παραδειγμάτισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • παραδειγμάτισον Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρεδειγμάτισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
παραδειγμάτισαι
παραδειγματισθῆναι
παραδειγματισθήσεσθε
παραδειγματισμόν
παραδειγματισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: making an example of, pointing out to public shame, put to public shame
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπαραδειγματισμόςπαραδειγματισμοί
GENπαραδειγματισμοῦπαραδειγματισμῶν
DATπαραδειγματισμῷπαραδειγματισμοῖς
ACCπαραδειγματισμόνπαραδειγματισμούς
VOCπαραδειγματισμέπαραδειγματισμοί
παραδειγματισμῶν
παραδειγμάτισον
παραδείγματος
παραδειγμάτισον
παραδείκνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt. form of παραδεικνύω
 • Meaning: to reveal, make manifest, show beside, exhibit, point to
 • Forms:
  • παραδέξηται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • παραδέξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • παραδέξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • παραδεχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
παραδεικνύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt. form of παραδείκνυμι
 • Meaning: to reveal, make manifest, show beside
 • Forms:
  • παραδειχθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
  • παραδείξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • παράδειξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • παραδείξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • παρέδειξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
παραδείξατε
παράδειξον
παραδείξω
παράδεισοι
παράδεισον
παράδεισος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a garden, a park, orchard
  • paradise, garden of Eden
 • Hebrew:
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπαράδεισοςπαράδεισοι
GENπαραδείσουπαραδείσων
DATπαραδείσῳπαραδείσοις
ACCπαράδεισονπαραδείσους
VOCπαράδεισεπαράδεισοι
παραδείσου
παραδείσους
παραδείσῳ
παραδειχθέν
παραδεξάμενος
παραδέξασθαι
παραδέξῃ
παραδέξηται
παραδέξονται
παραδέχεσθαι
παραδέχεται
παραδεχθῆναι
παραδεχθήσεται
παραδεχθήσῃ
παραδέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to receive, receive from, accept near
  • to admit (something) is true
  • to accept as being genuine
  • to delight in (because it is discovered to be true)
 • Forms:
Present
 • παραδεχόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • παραδεχόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • παραδέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • παραδέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παραδέχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • παραδέχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
Future
 • παραδέξηται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • παραδέξονται Verb: Fut Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • παραδέξῃ Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • παραδεχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • παραδεχθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • παραδέξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • παραδέξασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • παραδεχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • παραδεξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • παρεδέχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
παραδεχόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: παραδέχομαι
παραδέχονται
παραδέχου
παραδιατριβαί
παραδιατριβή
Feminine
 SingularPlural
NOMπαραδιατριβήπαραδιατριβαί
GENπαραδιατριβῆςπαραδιατριβῶν
DATπαραδιατριβῇπαραδιατριβαῖς
ACCπαραδιατριβήνπαραδιατριβάς
VOCπαραδιατριβήπαραδιατριβαί
παραδιδομένη
παραδιδόμεθα
παραδιδόναι
παραδιδόντα
παραδίδονται
παραδιδόντες
παραδιδόντος
παραδίδοσθαι
παραδίδοται
παραδιδούς
παραδιδῷ
παραδίδωμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to give over, hand over to another, transmit, entrust, deal out
  • to impart (as a teacher imparts knowledge)
  • to give up a person to someone, release (a hostage), deliver
  • to give up a person to someone with treachery, betray
  • to give up a city to someone, surrender, yield up
  • to withdraw support care and attention from
  • to commit oneself to fortune
  • to give up to justice, put in prison
  • to transmit (information to someone else)
  • to hand down legends, opinions
  • to entrust as a deposit
  • to grant, bestow, offer, allow, permit
 • Forms:
Present
 • παραδίδονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • παραδιδομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • παραδιδόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • παραδιδόναι Verb: Pres Act Infin
 • παραδιδόντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • παραδιδόντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • παραδιδόντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • παραδίδοσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • παραδίδοται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παραδιδούς Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • παραδιδῷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • παραδίδως Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • παραδιδῷς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • παραδιδῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • παραδιδῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • παρεδίδετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παρεδίδοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • παρεδίδοσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • παρεδίδοτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παρεδίδου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • παρεδίδουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • παρεδίδουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • παραδοθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • παραδώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • παραδώσειν Verb: Fut Act Infin
 • παραδώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • παραδώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • παραδώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • παραδώσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • παραδώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • παραδοθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • παραδοθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • παραδοθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • παραδῶσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • παραδῶσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • παραδῶτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • παρεδόθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • παρεδόθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • παρεδόθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • παρεδόθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • παρεδόθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • παρεδόθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • παρέδοσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρέδωκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • παρεδώκαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • παρέδωκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • παρέδωκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • παρεδώκατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • παρέδωκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παρέδωκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • παραδοθήσησθε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • παραδοθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • παραδοῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • παραδοῖ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • παραδόντος Part: 2Aor Act Gen Sing Masc
 • παραδοθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • παραδοθείσῃ Part: Aor Pass Dat Sing Fem
 • παραδοθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • παραδοθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • παραδοθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • παραδοθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • παραδοθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • παράδος Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • παράδοτε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • παραδοῦναι Verb: 2Aor Act Infin
 • παραδούς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • παραδῶ Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • παραδῷ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • παραδῴη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • παραδῷς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • παραδοθῆναι Verb: Aor Pass Infin
Perfect
 • παραδεδομένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • παραδεδωκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • παραδεδώκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • παραδεδομένας Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • παραδεδομένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • παραδεδωκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • παραδεδομένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • παραδεδομένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • παραδεδομένης Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • παραδεδόμενοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • παραδεδομένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • παραδέδονται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • παραδέδοται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • παραδέδωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • παραδεδώκεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • παραδέδωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • παραδεδωκέναι Verb: Perf Act Infin
 • παραδεδωκόσι Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • παραδεδωκόσιν Part: Perf Act Dat Plur Masc
παραδίδως
παραδιδῷς
παραδίδωσιν
παραδιδῶσι(ν)
παραδοθείς
παραδοθείσῃ
παραδοθείσης
παραδοθέντα
παραδοθέντας
παραδοθῇ
παραδοθῆναι
παραδοθήσεσθε
παραδοθήσεται
παραδοθήσῃ
παραδοθήσησθε
παραδοθήσονται
παραδοθήτωσαν
παραδοθῶ
παραδοῖ
παραδόντος
παράδοξα
παραδοξάζοντα
παραδοξάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make wonderful
  • to act with discretion in favour of someone
  • to treat with distinction
  • to distinguish, mark off
  • to make extraordinary
 • Forms:
  • παραδοξάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παραδοξάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • παραδοξάζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • παρεδόξασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρεδόξασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
παραδοξάσει
παραδοξάσω
παράδοξον
παράδοξος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • strange, incredibly
  • contrary to expectation, unexpected
  • extraordinary ("paradox"), wonderful, remarkable
 • Forms:
  • παράδοξα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • παράδοξον Adj: Acc Sing Fem
  • παραδοξότατον Comparative Adj: Nom Sing Neut
  • παραδόξῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
παραδοξότατον
παραδόξῳ
παραδόξως
παράδος
παραδόσει
παραδόσεις
παραδόσεων
παραδόσεως
παράδοσι(ν)
παράδοσις
Feminine
 SingularPlural
NOMπαράδοσιςπαραδόσεις
GENπαραδόσεωςπαραδόσεων
DATπαραδόσειπαραδόσεσι(ν)
ACCπαράδοσι(ν)παραδόσεις
παράδοτε
παραδοῦναι
παραδούς
παραδοῦσα
παραδρομαῖς
παραδρομή
Feminine
 SingularPlural
NOMπαραδρομήπαραδρομαί
GENπαραδρομῆςπαραδρομῶν
DATπαραδρομῇπαραδρομαῖς
ACCπαραδρομήνπαραδρομάς
VOCπαραδρομήπαραδρομαί
παραδρομῆς
παραδῶ
παραδῷ
παραδῴη
παραδῷς
παραδώσει
παραδώσειν
παραδώσεις
παραδῶσι(ν)
παραδώσομεν
παραδώσουσι(ν)
παραδώσω
παραδώσων
παραδῶτε