παραδεδομένας
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: παραδίδωμι
παραδεδομένης
παραδεδόμενοι
παραδεδομένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: παραδίδωμι
παραδεδομένους
παραδεδομένων
παραδέδονται
παραδέδοται
παραδέδωκα
παραδεδώκασι
παραδεδώκεισαν
παραδέδωκεν
παραδεδωκέναι
παραδεδωκόσι
παραδεδωκόσιν
παραδεδωκότας
top
παραδεδωκότες
παράδειγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a pattern, model, plan (e.g., "blueprints" for a builder)
  • an example (for mockery or a deterrent) (e.g., θήσομαί σὲ εἰς παράδειγμα = I will make you an example (Nahum 3:6))
 • Cognates: δεῖγμα, ἔνδειγμα, παράδειγμα, ὑπόδειγμα
 • Forms:
  • παραδείγματος Noun: Gen Sing Neut
παραδειγματιζόντας
παραδειγματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to punish publicly as an example
  • to put to an open shame, subject to public disgrace
  • to show alongside (the public), i.e., expose to infamy
  • to parade
 • Cognates: δειγματίζω, παραδειγματίζω
 • Forms:
  • παραδειγμάτισαι Verb: Aor Act Infin
  • παραδειγματισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • παραδειγματισθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • παραδειγματιζόντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • παραδειγμάτισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • παραδειγμάτισον Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρεδειγμάτισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
παραδειγμάτισαι
παραδειγματισθῆναι
παραδειγματισθήσεσθε
παραδειγματισμόν
παραδειγματισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: making an example of, pointing out to public shame, put to public shame
 • Forms:
  • παραδειγματισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • παραδειγματισμῶν Noun: Gen Sing Masc
παραδειγματισμῶν
παραδειγμάτισον
παραδείγματος
top
παραδειγμάτισον
παραδείκνυμι
παραδεικνύω
παραδείξατε
παράδειξον
παραδείξω
παράδεισοι
παράδεισον
παράδεισος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a garden, a park, orchard
  • paradise, garden of Eden
 • Hebrew:
 • Forms:
  • παραδείσῳ Noun: Dat Sing Masc
  • παράδεισοι Noun: Nom Plur Masc
  • παράδεισον Noun: Acc Sing Masc
  • παραδείσου Noun: Gen Sing Masc
  • παραδείσους Noun: Acc Plur Masc
παραδείσου
παραδείσους
παραδείσῳ
top
παραδειχθέν
παραδεξάμενος
παραδέξασθαι
παραδέξῃ
παραδέξηται
παραδέξονται
παραδέχεσθαι
παραδέχεται
παραδεχθῆναι
παραδεχθήσεται
παραδεχθήσῃ
παραδέχομαι
top
παραδεχόμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: παραδέχομαι
παραδέχονται
παραδέχου
παραδιατριβαί
παραδιατριβή
παραδιδομένη
παραδιδόμεθα
παραδιδόναι
παραδιδόντα
παραδίδονται
παραδιδόντες
παραδιδόντος
παραδίδοσθαι
παραδίδοται
παραδιδούς
top
παραδιδῷ
παραδίδωμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to give over, hand over to another, transmit, entrust, deal out
  • to impart (as a teacher imparts knowledge)
  • to give up a person to someone, release (a hostage), deliver
  • to give up a person to someone with treachery, betray
  • to give up a city to someone, surrender, yield up
  • to withdraw support care and attention from
  • to commit oneself to fortune
  • to give up to justice, put in prison
  • to transmit (information to someone else)
  • to hand down legends, opinions
  • to entrust as a deposit
  • to grant, bestow, offer, allow, permit
 • Cognates: ἀναδίδωμι, ἀνταποδίδωμι, ἀντιδίδωμι, ἀπεκδίδωμι, ἀποδίδωμι, διαδίδωμι, δίδωμι, ἐκδίδωμι, ἐνδίδωμι, ἐπιδίδωμι, καταπροδίδωμι, μεταδίδωμι, μεταπαραδίδωμι, παραδίδωμι, προδίδωμι, προσδίδωμι
 • Forms:
  • παραδεδομένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • παραδοθήσησθε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • παραδοθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • παραδίδονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • παραδεδωκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • παραδεδώκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • παραδεδομένας
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
   • Verb: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
  • παραδοῦσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • παραδεδωκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • παραδεδομένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • παραδεδομένης Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • παραδεδόμενοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • παραδεδομένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • παραδέδονται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • παραδέδοται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • παραδέδωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • παραδεδώκεισαν Verb: Pluperfect act Ind 3rd Plur
  • παραδέδωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • παραδεδωκέναι Verb: Perf Act Infin
  • παραδεδωκόσι Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • παραδεδωκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • παραδιδομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • παραδιδόμεθα Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
  • παραδιδόναι Verb: Pres Act Infin
  • παραδιδόντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • παραδιδόντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • παραδιδόντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • παραδίδοσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • παραδίδοται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • παραδιδούς Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • παραδιδῷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • παραδίδως Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • παραδιδῷς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • παραδιδῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • παραδιδῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • παραδοῖ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • παραδόντος Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
  • παραδοθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • παραδοθείσῃ Verb: Aor Pass Part Dat Sing Fem
  • παραδοθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • παραδοθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • παραδοθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • παραδοθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • παραδοθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • παραδοθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • παραδοθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • παραδοθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • παραδοθήτωσαν Verb: Aor Pass Imp 3rd Plur
  • παραδοθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • παράδος Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • παράδοτε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • παραδοῦναι Verb: 2Aor Act Infin
  • παραδούς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • παραδῶ Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • παραδῷ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • παραδῴη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • παραδῷς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • παραδώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παραδώσειν Verb: Fut Act Infin
  • παραδώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • παραδῶσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • παραδῶσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • παραδώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • παραδώσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • παραδώσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • παραδώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • παραδώσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
  • παραδῶτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • παρεδίδετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • παρεδίδοντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • παρεδίδοσαν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • παρεδίδοτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • παρεδίδου Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • παρεδίδουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • παρεδόθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • παρεδόθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • παρεδόθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • παρεδόθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • παρεδόθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • παρεδόθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • παρέδοσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρέδωκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • παρεδώκαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • παρέδωκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρέδωκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρεδώκατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • παρέδωκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρέδωκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
παραδίδως
παραδιδῷς
παραδιδῶσι
παραδιδῶσιν
top
παραδοθείς
παραδοθείσῃ
παραδοθείσης
παραδοθέντα
παραδοθέντας
παραδοθῇ
παραδοθῆναι
παραδοθήσεσθε
παραδοθήσεται
παραδοθήσῃ
παραδοθήσησθε
παραδοθήσονται
παραδοθήτωσαν
παραδοθῶ
παραδοῖ
top
παραδόντος
παράδοξα
παραδοξάζοντα
παραδοξάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make wonderful
  • to act with discretion in favour of someone
  • to treat with distinction
  • to distinguish, mark off
  • to make extraordinary
 • Cognates: δοξάζω, ἐνδοξάζω, παραδοξάζω, συνδοξάζω, ὑπερδοξάζω
 • Forms:
  • παραδοξάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παραδοξάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • παραδοξάζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • παρεδόξασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρεδόξασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
παραδοξάσει
παραδοξάσω
παράδοξον
παράδοξος
παραδοξότατον
παραδόξῳ
παραδόξως
παράδος
top
παραδόσει
παραδόσεις
παραδόσεων
παραδόσεως
παράδοσι
παράδοσιν
παράδοσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • delivery, handing down, handing over
  • betrayal, arrest
  • surrender, capitulation (of a city)
  • ordinance, tradition, transmission, i.e., (concretely) a precept, esp., the Jewish traditional law
 • Cognates: ἀνταπόδοσις, ἀπόδοσις, δόσις, παράδοσις
 • Forms:
  • παραδόσεως Noun: Gen Sing Fem
  • παραδόσει Noun: Dat Sing Fem
  • παραδόσεις Noun: Acc Plur Fem
  • παραδόσεων Noun: Gen Plur Fem
  • παράδοσι Noun: Acc Sing Fem
  • παράδοσιν Noun: Acc Sing Fem
παράδοτε
παραδοῦναι
παραδούς
παραδοῦσα
παραδρομαῖς
παραδρομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a running beside or over
  • traversing
  • train, retinue
  • corridor, gallery, alley
  • conduit, canal (euphemism for female genitals) (Cant 7:5/6)
 • Cognates: καταδρομή, παραδρομή, συνδρομή
 • Forms:
  • παραδρομαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • παραδρομῆς Noun: Gen Sing Fem
top
παραδρομῆς
παραδῶ
παραδῷ
παραδῴη
παραδῷς
παραδώσει
παραδώσειν
παραδώσεις
παραδῶσι
παραδῶσιν
παραδώσομεν
παραδώσουσι
παραδώσουσιν
παραδώσω
παραδώσων
top
παραδῶτε