παραδεδομένας
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: παραδίδωμι
παραδεδομένης
παραδεδόμενοι
παραδεδομένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: παραδίδωμι
παραδεδομένους
παραδεδομένων
παραδέδονται
παραδέδοται
παραδέδωκα
παραδεδώκασι
παραδεδώκεισαν
παραδέδωκεν
παραδεδωκέναι
παραδεδωκόσι
παραδεδωκόσιν
παραδεδωκότας
παραδεδωκότες
παράδειγμα
Neuter
 SingularPlural
NOMπαράδειγμαπαραδείγματα
GENπαραδείγματοςπαραδειγμάτων
DATπαραδείγματιπαραδείγμασι(ν)
ACCπαράδειγμαπαραδείγματα
παραδειγματιζόντας
παραδειγματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to punish publicly as an example
  • to put to an open shame, subject to public disgrace
  • to show alongside (the public), i.e., expose to infamy
  • to parade
 • Cognates: δειγματίζω, παραδειγματίζω
 • Forms:
  • παραδειγμάτισαι Verb: Aor Act Infin
  • παραδειγματισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • παραδειγματισθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • παραδειγματιζόντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • παραδειγμάτισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • παραδειγμάτισον Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρεδειγμάτισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
παραδειγμάτισαι
παραδειγματισθῆναι
παραδειγματισθήσεσθε
παραδειγματισμόν
παραδειγματισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: making an example of, pointing out to public shame, put to public shame
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπαραδειγματισμόςπαραδειγματισμοί
GENπαραδειγματισμοῦπαραδειγματισμῶν
DATπαραδειγματισμῷπαραδειγματισμοῖς
ACCπαραδειγματισμόνπαραδειγματισμούς
VOCπαραδειγματισμέπαραδειγματισμοί
παραδειγματισμῶν
παραδειγμάτισον
παραδείγματος
παραδειγμάτισον
παραδείκνυμι
παραδεικνύω
παραδείξατε
παράδειξον
παραδείξω
παράδεισοι
παράδεισον
παράδεισος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a garden, a park, orchard
  • paradise, garden of Eden
 • Hebrew:
 • Forms:
  • παραδείσῳ Noun: Dat Sing Masc
  • παράδεισοι Noun: Nom Plur Masc
  • παράδεισον Noun: Acc Sing Masc
  • παραδείσου Noun: Gen Sing Masc
  • παραδείσους Noun: Acc Plur Masc
παραδείσου
παραδείσους
παραδείσῳ
παραδειχθέν
παραδεξάμενος
παραδέξασθαι
παραδέξῃ
παραδέξηται
παραδέξονται
παραδέχεσθαι
παραδέχεται
παραδεχθῆναι
παραδεχθήσεται
παραδεχθήσῃ
παραδέχομαι
παραδεχόμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: παραδέχομαι
παραδέχονται
παραδέχου
παραδιατριβαί
παραδιατριβή
Feminine
 SingularPlural
NOMπαραδιατριβήπαραδιατριβαί
GENπαραδιατριβῆςπαραδιατριβῶν
DATπαραδιατριβῇπαραδιατριβαῖς
ACCπαραδιατριβήνπαραδιατριβάς
VOCπαραδιατριβήπαραδιατριβαί
παραδιδομένη
παραδιδόμεθα
παραδιδόναι
παραδιδόντα
παραδίδονται
παραδιδόντες
παραδιδόντος
παραδίδοσθαι
παραδίδοται
παραδιδούς
παραδιδῷ
παραδίδωμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to give over, hand over to another, transmit, entrust, deal out
  • to impart (as a teacher imparts knowledge)
  • to give up a person to someone, release (a hostage), deliver
  • to give up a person to someone with treachery, betray
  • to give up a city to someone, surrender, yield up
  • to withdraw support care and attention from
  • to commit oneself to fortune
  • to give up to justice, put in prison
  • to transmit (information to someone else)
  • to hand down legends, opinions
  • to entrust as a deposit
  • to grant, bestow, offer, allow, permit
 • Cognates: ἀναδίδωμι, ἀνταποδίδωμι, ἀντιδίδωμι, ἀπεκδίδωμι, ἀποδίδωμι, διαδίδωμι, δίδωμι, ἐκδίδωμι, ἐνδίδωμι, ἐπιδίδωμι, καταπροδίδωμι, μεταδίδωμι, μεταπαραδίδωμι, παραδίδωμι, προδίδωμι, προσδίδωμι
 • Forms:
  • παραδεδομένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • παραδοθήσησθε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • παραδοθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • παραδίδονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • παραδεδωκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • παραδεδώκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • παραδεδομένας
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
   • Verb: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
  • παραδοῦσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • παραδεδωκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • παραδεδομένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • παραδεδομένης Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • παραδεδόμενοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • παραδεδομένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • παραδέδονται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • παραδέδοται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • παραδέδωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • παραδεδώκεισαν Verb: Pluperfect act Ind 3rd Plur
  • παραδέδωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • παραδεδωκέναι Verb: Perf Act Infin
  • παραδεδωκόσι Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • παραδεδωκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • παραδιδομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • παραδιδόμεθα Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
  • παραδιδόναι Verb: Pres Act Infin
  • παραδιδόντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • παραδιδόντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • παραδιδόντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • παραδίδοσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • παραδίδοται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • παραδιδούς Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • παραδιδῷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • παραδίδως Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • παραδιδῷς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • παραδιδῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • παραδιδῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • παραδοῖ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • παραδόντος Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
  • παραδοθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • παραδοθείσῃ Verb: Aor Pass Part Dat Sing Fem
  • παραδοθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • παραδοθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • παραδοθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • παραδοθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • παραδοθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • παραδοθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • παραδοθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • παραδοθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • παραδοθήτωσαν Verb: Aor Pass Imp 3rd Plur
  • παραδοθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • παράδος Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • παράδοτε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • παραδοῦναι Verb: 2Aor Act Infin
  • παραδούς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • παραδῶ Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • παραδῷ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • παραδῴη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • παραδῷς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • παραδώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παραδώσειν Verb: Fut Act Infin
  • παραδώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • παραδῶσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • παραδῶσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • παραδώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • παραδώσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • παραδώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • παραδώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • παραδώσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
  • παραδῶτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • παρεδίδετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • παρεδίδοντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • παρεδίδοσαν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • παρεδίδοτο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • παρεδίδου Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • παρεδίδουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • παρεδόθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • παρεδόθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • παρεδόθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • παρεδόθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • παρεδόθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • παρεδόθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • παρέδοσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρέδωκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • παρεδώκαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • παρέδωκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • παρέδωκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρεδώκατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • παρέδωκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • παρέδωκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
παραδίδως
παραδιδῷς
παραδιδῶσι
παραδίδωσιν
παραδιδῶσιν
παραδοθείς
παραδοθείσῃ
παραδοθείσης
παραδοθέντα
παραδοθέντας
παραδοθῇ
παραδοθῆναι
παραδοθήσεσθε
παραδοθήσεται
παραδοθήσῃ
παραδοθήσησθε
παραδοθήσονται
παραδοθήτωσαν
παραδοθῶ
παραδοῖ
παραδόντος
παράδοξα
παραδοξάζοντα
παραδοξάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make wonderful
  • to act with discretion in favour of someone
  • to treat with distinction
  • to distinguish, mark off
  • to make extraordinary
 • Cognates: δοξάζω, ἐνδοξάζω, παραδοξάζω, συνδοξάζω, ὑπερδοξάζω
 • Forms:
  • παραδοξάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παραδοξάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • παραδοξάζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • παρεδόξασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • παρεδόξασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
παραδοξάσει
παραδοξάσω
παράδοξον
παράδοξος
παραδοξότατον
παραδόξῳ
παραδόξως
παράδος
παραδόσει
παραδόσεις
παραδόσεων
παραδόσεως
παράδοσι
παράδοσιν
παράδοσις
Feminine
 SingularPlural
NOMπαράδοσιςπαραδόσεις
GENπαραδόσεωςπαραδόσεων
DATπαραδόσειπαραδόσεσι(ν)
ACCπαράδοσι(ν)παραδόσεις
παράδοτε
παραδοῦναι
παραδούς
παραδοῦσα
παραδρομαῖς
παραδρομή
Feminine
 SingularPlural
NOMπαραδρομήπαραδρομαί
GENπαραδρομῆςπαραδρομῶν
DATπαραδρομῇπαραδρομαῖς
ACCπαραδρομήνπαραδρομάς
VOCπαραδρομήπαραδρομαί
παραδρομῆς
παραδῶ
παραδῷ
παραδῴη
παραδῷς
παραδώσει
παραδώσειν
παραδώσεις
παραδῶσι
παραδῶσιν
παραδώσομεν
παραδώσουσι
παραδώσουσιν
παραδώσω
παραδώσων
παραδῶτε