προσεάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to permit further progress, allow to go farther
 • Forms:
  • προσεῶντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
προσέβαλεν
προσέβαλλον
προσέβαλον
προσέβη
προσέβην
προσεγγιεῖ
προσεγγίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to approach, come near, bring near, draw near
  • to cause to move near to
 • Cognates: ἐγγίζω, προσεγγίζω, συνεγγίζω
 • Forms:
  • προσεγγιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • προσεγγίσαι Verb: Aor Act Infin
  • προσεγγίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • προσεγγίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • προσεγγίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • προσήγγισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσήγγισεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσήγγιζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • προσήγγισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
προσεγγίζων
προσεγγίσαι
προσεγγίσας
προσεγγίσητε
προσεδεήθη
προσεδέξαντο
προσεδέξασθε
προσεδέξατο
προσεδέχετο
προσεδέχθη
προσεδεχόμην
προσεδέχοντο
προσέδησαν
προσεδίδου
προσεδόκα
προσεδοκᾶτο
προσεδόκησεν
προσεδοκῶμεν
προσεδόκων
προσέδραμεν
προσεδρεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: close attention, diligence, assiduity
 • Forms:
  • προσεδρείας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem (3Macc 4:15)
προσεδρείας
προσεδρεύοντες
προσεδρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to insist
  • to badger someone
  • to press sore upon
  • to attend (to needs), serve, wait upon
 • Cognates: ἐνεδρεύω, παρεδρεύω, προσεδρεύω, συνεδρεύω
 • Forms:
  • παρεδρεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • προσεδρεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • προσήδρευεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
προσεδρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: assiduously
προσέδωκεν
προσέθεντο
προσέθετο
προσέθηκα
προσέθηκαν
προσέθηκας
προσέθηκε
προσέθηκεν
προσέθλιψεν
προσεῖδον
προσείληφεν
προσειληφότας
πρόσειμι
προσεῖπας
προσεῖπεν
προσεῖπον
προσειπόντα
προσειργάσατο
προσείχετε
προσεῖχον
προσεκαλέσαντο
προσεκαλέσατο
προσεκαλούμην
προσεκαλοῦντο
προσεκαρτέρουν
προσεκέκλιτο
προσεκκαίω
προσεκλήθη
προσεκλήθησαν
προσεκληρώθησαν
προσεκλίθη
προσεκλίθητε
προσεκολλήθη
προσεκολλήθησαν
προσέκοπτεν
προσέκοψαν
προσέκοψεν
προσέκρουεν
προσεκύλισε
προσεκύλισεν
προσεκύνει
προσεκύνησα
προσεκύνησαν
προσεκύνησε
προσεκύνησεν
προσεκύνουν
προσελάβετο
προσελάβοντο
προσελάβου
προσελεύσεται
προσελεύσῃ
προσελεύσονται
προσεληλύθατε
προσέλθατε
πρόσελθε
προσελθεῖν
προσέλθετε
προσέλθῃ
προσέλθῃς
προσέλθητε
προσελθόντα
προσελθόντες
προσελθόντι
προσελθόντος
προσελθόντων
προσελθοῦσα
προσελθοῦσαι
προσέλθωμεν
προσελθών
προσέλθωσιν
προσελογίσθην
προσελογίσθης
προσεμβριμάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to threaten besides
  • to express indignant displeasure orally in addition
  • to continue to be indignant
  • to scream to prove oneself right
  • to scream to prove oneself the victim
 • Cognates: βριμάομαι, ἐμβριμάοmαι, προσεμβριμάομαι
 • Forms:
  • προσενεβριμήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
προσεμειδίασεν
προσέμειναν
προσέμεινεν
προσεμπίμπρημι
προσεμπρήσῃ
προσενεβριμήσατο
προσενέγκαι
προσενεγκάμενοι
προσενεγκάμενος
προσενέγκαντες
προσενέγκας
προσενέγκασθαι
προσενέγκατε
προσένεγκε
προσενεγκεῖν
προσενέγκῃ
προσενέγκῃς
προσενέγκητε
προσένεγκον
προσενεγκόντας
προσενέγκωσιν
προσενέχεσθαι
προσενεχθείς
προσενεχθέντος
προσενεχθῆναι
προσενέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be held by, in the grip of, be involved in, be wrapped up in
 • Forms:
  • προσενέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
προσενηνόχαμεν
προσενήνοχε
προσενήνοχεν
προσενόησα
προσενόησεν
προσενόουν
προσέξει
προσεξέκαυσαν
προσεξηγέομαι
προσεξηγησάμενος
προσέξουσιν
προσέπαισα
προσέπασεν
προσέπεσαν
προσέπεσε
προσέπεσεν
προσέπεσον
προσεπετίμησαν
προσεπικατατείνω
προσεπικατέτεινον
προσέπιπτε
προσέπιπτεν
προσέπιπτον
προσεπιτιμάω
προσεποιεῖτο
προσεποιήσαντο
προσεποιήσατο
προσεπύρωσαν
προσεργάζομαι
προσέρηξε
προσέρηξεν
προσέρρανεν
προσέρρηξε
προσέρρηξεν
προσερυθριάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to blush, be abashed, flush (in the face), colour up, redden against
 • Cognates: ἐρυθριάω
 • Forms:
  • προσηρυθρίων Verb: Imp Act Ind 1st Sing
προσέρχεσθαι
προσέρχεται
προσέρχῃ
προσέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to come or go toward, advance
  • to approach, go over to
  • to arrive
  • to apply oneself to
 • Cognates: ἀνέρχομαι, ἀντανέρχομαι, ἀντιπαρέρχομαι, ἀπέρχομαι, διέρχομαι, διεξέρχομαι, εἰσέρχομαι, ἐπανέρχομαι, ἐπεισέρχομαι, ἐπέρχομαι, ἐπεξέρχομαι, ἐξέρχομαι, ἔρχομαι, κατέρχομαι, μετέρχομαι, παρεισέρχομαι, παρέρχομαι, περιέρχομαι, προέρχομαι, προσέρχομαι, συνεισέρχομαι, συνεπέρχομαι, συνέρχομαι, συνεξέρχομαι, ὑπέρχομαι, ὑπεξέρχομαι
 • Forms:
  • προσελθόντα
   • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • προσερχομένοις Verb: Pres Mid/Pass part Dat Plur Masc/Neut
  • προσελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • προσελεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • προσελεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • προσεληλύθατε Verb: 2nd Perfect act Ind 2nd Plur
  • προσέλθατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πρόσελθε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • προσελθεῖν Verb: Aor Act Infin
  • προσέλθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • προσέλθῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • προσέλθῃς Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • προσέλθητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • προσελθόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • προσελθόντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • προσελθόντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • προσελθόντων Verb: 2Aor Act Part Gen Plur Masc
  • προσελθοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • προσελθοῦσαι Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Fem
  • προσέλθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • προσελθών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • προσέλθωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • προσέρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • προσέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • προσέρχῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • προσερχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • προσερχόμενον Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
  • προσερχομένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc/Neut
  • προσερχομένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
  • προσέρχονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • προσερχώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 1st Plur
  • προσῆλθαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • προσήλθατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • προσῆλθε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσῆλθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσῆλθες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • προσήλθετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • προσήλθομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • προσῆλθον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • προσήλθοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • προσήρχοντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
προσερχόμενοι
προσερχομένοις
προσερχόμενον
προσερχομένου
προσερχομένους
προσέρχονται
προσερχώμεθα
προσεσημαμμένων
πρόσεστι
προσέσχε προσέσχεν
προσέσχες
προσέσχετε
προσέσχηκε
προσέσχηκεν
προσέσχον
προσετάγη
προσετέθη
προσετέθην
προσετέθης
προσετέθησαν
προσέταξα
προσέταξαν
προσέταξας
προσέταξε
προσέταξεν
προσέτι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: over and above, moreover, besides, still more, more than that
προσετίθει
προσετίθεντο
προσευχαί
προσευχαῖς
προσευχάς
προσεύχεσθαι
προσεύχεσθε
προσευχέσθω
προσεύχεται
προσευχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prayer, vow
  • place for prayer, chapel
 • Forms:
  • προσεύχῃ Noun: Dat Sing Fem
  • προσευχαί Noun: Nom Plur Fem
  • προσευχαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • προσευχάς Noun: Acc Plur Fem
  • προσευχήν Noun: Acc Sing Fem
  • προσευχῆς Noun: Gen Sing Fem
  • προσευχῶν Noun: Gen Plur Fem
  • προσευχῇ Noun: Dat Sing Fem
προσευχῇ
προσεύχῃ
προσεύχῃ
προσευχήν
προσευχῆς
προσεύχησθε
προσεύχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to offer prayers
  • to pray to (someone), pray for (something)
 • Cognates: ἐπεύχομαι, εὔχομαι, κατεύχομαι, προσεύχομαι
 • Forms:
  • προσευχῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • πρόσευξαι Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Sing
  • προσευξάμενοι Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
  • προσευξάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
  • προσευξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • προσεύξασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
  • προσεύξασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • προσευξάσθωσαν Verb: Aor Mid Deponent Imperative 3rd Plur
  • προσεύξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • προσεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • προσεύξηται Verb: Aor Mid Deponent Subj 3rd Sing
  • προσεύξομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
  • προσευξόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
  • προσεύξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • προσεύξωμαι Verb: Aor Mid Deponent Subj 1st Sing
  • προσευξώμεθα Verb: Aor Mid Deponent Subj 1st Plur
  • προσεύξωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • προσεύχῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 2nd Sing
  • προσεύχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • προσεύχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • προσευχέσθω Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Sing
  • προσεύχεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • προσεύχησθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 2nd Plur
  • προσευχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
  • προσευχομένη Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Fem
  • προσευχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • προσευχόμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
  • προσευχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • προσευχομένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
  • προσευχόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • προσεύχονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • προσεύχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • προσεύχωμαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 1st Sing
  • προσεύχωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • προσηυξάμεθα Verb: Aor Mid Deponent Ind 1st Plur
  • προσηυξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • προσηύξαντο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • προσηύξατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • προσηύξω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • προσευξαμένου Verb: part Gen Sing
  • προσεύξῃ
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • προσηυχετο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • προσηύχοντο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • προσηυχόμην Verb: Imp Mid/Pass Ind 1st Sing
προσευχομένη
προσευχόμενοι
προσευχόμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc
 • Root: προσεύχομαι
προσευχόμενος
προσευχομένου
προσευχόμεθα
προσευχόμην
προσεύχονται
προσεύχου
προσεύχωμαι
προσευχῶν
προσεύχωνται
προσεφάνησαν
προσέφερεν
προσέφερον
προσέφυγον
προσεφώνει
προσεφώνησε
προσεφώνησεν
πρόσευξαι
προσευξάμενοι
προσευξάμενος
προσευξαμένου
προσευξάμην
προσεύξασθαι
προσεύξασθε
προσευξάσθωσαν
προσεύξατο
προσεύξεται
προσεύξῃ
προσεύξηται
προσεύξομαι
προσευξόμεθα
προσεύξονται
προσεύξωμαι
προσευξώμεθα
προσεύξωνται
προσέχαιρεν
πρόσεχε
προσέχεαν
προσέχεεν
προσέχει
προσέχειν
προσέχεις
προσέχεον
προσέχετε
προσεχέτω
προσεχέτωσαν
προσέχητε
προσέχον
προσέχοντα
προσέχοντας
προσέχοντες
προσέχοντος
προσεχόντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: attentively, carefully, cautiously, heedfully
προσέχουσι
προσέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to give thought to
   • to be on guard
   • to turn something toward someone or something attentively
   • to turn one's mind to
   • to pay attention, give heed to, follow
   • to pay attention, be alert, notice
   • to be concerned about, care for
   • to take care and ensure
   • to be occupied with, devoted to
  • Middle:
   • to cling to
 • Cognates: ἀμπέχω, ἀνέχω, ἀντέχω, ἀπέχω, ἀποσυνέχω, διακατέχω, ἔχω, ἐμπεριέχω, ἐνέχω, ἐπέχω, ἐπισυνέχω, ἐξέχω, κατέχω, μετέχω, παρέχω, περιέχω, προέχω, προκατέχω, προσανέχω, προσέχω, συμμετέχω, συμπεριέχω, συνέχω, ὑπέχω, ὑπερέχω
 • Forms:
  • προσέχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • προσέχωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • προσείχετε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • προσεῖχον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • προσέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • προσέξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • προσέσχε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσέσχες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • προσέσχετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • προσέσχηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • προσέσχηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • προσέσχον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • πρόσεχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • προσέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προσέχειν Verb: Pres Act Infin
  • προσέχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • προσέχετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • προσεχέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • προσεχέτωσαν Verb: Pres Act Imp 3rd Plur
  • προσέχητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • προσέχον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • προσέχοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • προσέχοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • προσέχοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • προσέχοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • προσέχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πρόσχες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • προσχῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
προσέχωμεν
προσέχων
προσεχώρησαν
προσεχωρήσατε
προσεῶντος
προσέῳξεν