προσεάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to permit further progress, allow to go farther
 • Forms:
  • προσεῶντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
προσέβαλε(ν)
προσέβαλλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: προσβάλλω
προσέβαλον
προσέβη
προσέβην
προσεγγιεῖ
προσεγγίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to approach, come near, bring near, draw near
  • to cause to move near to
 • Cognates: ἐγγίζω, προσεγγίζω, συνεγγίζω
 • Forms:
  • προσεγγιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • προσεγγίσαι Verb: Aor Act Infin
  • προσεγγίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • προσεγγίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • προσεγγίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • προσήγγισε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσήγγιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • προσήγγιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • προσήγγισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
προσεγγίζων
προσεγγίσαι
προσεγγίσας
προσεγγίσητε
προσεδεήθη
προσεδέξαντο
προσεδέξασθε
προσεδέξατο
προσεδέχετο
προσεδέχθη
προσεδεχόμην
προσεδέχοντο
προσέδησαν
προσεδίδου
προσεδόκα
προσεδοκᾶτο
προσεδόκησε(ν)
προσεδοκῶμεν
προσεδόκων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: προσδοκάω
προσέδραμε(ν)
προσεδρεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Concord: 3Macc 4:15
 • Meaning: close attention, diligence, assiduity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπροσεδρείαπροσεδρεῖαι
GENπροσεδρείαςπροσεδρειῶν
DATπροσεδρείᾳπροσεδρείαις
ACCπροσεδρείανπροσεδρείας
VOCπροσεδρείαπροσεδρεῖαι
προσεδρείας
προσεδρεύοντες
προσεδρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to insist
  • to badger someone
  • to press sore upon
  • to attend (to needs), serve, wait upon
 • Cognates: ἐνεδρεύω, παρεδρεύω, προσεδρεύω, συνεδρεύω
 • Forms:
  • παρεδρεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • προσεδρεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • προσήδρευε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
προσεδρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: assiduously
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπροσεδρίαπροσεδρίαι
GENπροσεδρίαςπροσεδριῶν
DATπροσεδρίᾳπροσεδρίαις
ACCπροσεδρίανπροσεδρίας
VOCπροσεδρίαπροσεδρίαι
προσέδωκε(ν)
προσέθεντο
προσέθετο
προσέθηκα
προσέθηκαν
προσέθηκας
προσέθηκε(ν)
προσέθλιψε(ν)
προσεῖδον
προσείληφεν
προσειληφότας
πρόσειμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:(based on εἰμί and infinitive: εἶναι)
  • to belong to, be present (with someone)
  • to be an attribute of someone
 • ----------
 • Meaning:(based on εἶμι and infinitive ἰέναι)
  • to go up to (someone)
  • to approach, come forward
 • Forms:
  • πρόσεστι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προσιόντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • προσιόντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • προσιόντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
προσεῖπας
προσεῖπε(ν)
προσεῖπον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning:
  • to speak to (someone), address, accost
  • to refer to
 • Forms:
  • προσειπόντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • προσεῖπας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • προσεῖπε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
προσειπόντα
προσειργάσατο
προσείχετε
προσεῖχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: προσέχω
προσεκαλέσαντο
προσεκαλέσατο
προσεκαλούμην
προσεκαλοῦντο
προσεκαρτέρουν
προσεκβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to cast out besides
προσεκέκλιτο
προσεκκαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to ignite (a fire against), set fire to besides, ignite further
 • Forms:
  • προσεξέκαυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
προσεκλήθη
προσεκλήθησαν
προσεκληρώθησαν
προσεκλίθη
προσεκλίθητε
προσεκολλήθη
προσεκολλήθησαν
προσέκοπτε(ν)
προσέκοψαν
προσέκοψε(ν)
προσέκρουε(ν)
προσεκύλισε(ν)
προσεκύνει
προσεκύνησα
προσεκύνησαν
προσεκύνησε(ν)
προσεκύνουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: προσκυνέω
προσελάβετο
προσελάβοντο
προσελάβου
προσελεύσεται
προσελεύσῃ
προσελεύσονται
προσεληλύθατε
προσέλθατε
πρόσελθε
προσελθεῖν
προσέλθετε
προσέλθῃ
προσέλθῃς
προσέλθητε
προσελθόντα
προσελθόντες
προσελθόντι
προσελθόντος
προσελθόντων
προσελθοῦσα
προσελθοῦσαι
προσέλθωμεν
προσελθών
προσέλθωσιν
προσελογίσθην
προσελογίσθης
προσεμβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw into besides, put into besides
προσεμβριμάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to threaten besides
  • to express indignant displeasure orally in addition
  • to continue to be indignant
  • to scream to prove oneself right
  • to scream to prove oneself the victim
 • Cognates: βριμάομαι, ἐμβριμάοmαι, προσεμβριμάομαι
 • Forms:
  • προσενεβριμήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
προσεμειδίασε(ν)
προσέμειναν
προσέμεινε(ν)
προσεμπίμπρημι
προσεμπρήσῃ
προσενεβριμήσατο
προσενέγκαι
προσενεγκάμενοι
προσενεγκάμενος
προσενέγκαντες
προσενέγκας
προσενέγκασθαι
προσενέγκατε
προσένεγκε
προσενεγκεῖν
προσενέγκῃ
προσενέγκῃς
προσενέγκητε
προσένεγκον
προσενεγκόντας
προσενέγκωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: προσφέρω
προσενέχεσθαι
προσενεχθείς
προσενεχθέντος
προσενεχθῆναι
προσενέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be held by, in the grip of, be involved in, be wrapped up in
 • Forms:
  • προσενέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
προσενηνόχαμεν
προσενήνοχε
προσενήνοχεν
προσενόησα
προσενόησε(ν)
προσενόουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: προσνοέω
προσέξει
προσεξέκαυσαν
προσεξηγέομαι
προσεξηγησάμενος
προσέξουσι(ν)
προσέπαισα
προσέπασε(ν)
προσεπεμβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to put on, throw down upon
 • Note: Like ἐπεμβάλλω
προσέπεσαν
προσέπεσε(ν)
προσέπεσον
προσεπετίμησαν
προσεπιβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw upon besides
προσεπικατατείνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to strain besides, strain still more
  • to tighten (ropes, torture wheel)
 • Forms:
  • προσεπικατέτεινον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • προσεπικατέτεινον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
προσεπικατέτεινον
προσέπιπτε(ν)
προσέπιπτον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: προσπίπτω
προσεπιτιμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to reproach besides, criticize further, rebuke besides, censure even more
 • Forms:
  • προσεπετίμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
προσεποιεῖτο
προσεποιήσαντο
προσεποιήσατο
προσεπύρωσαν
προσεργάζομαι
προσέρηξε(ν)
προσέρρανε(ν)
προσέρρηξε(ν)
προσερυθριάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to blush, be abashed, flush (in the face), colour up, redden against
 • Cognates: ἐρυθριάω
 • Forms:
  • προσηρυθρίων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • προσηρυθρίων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
προσέρχεσθαι
προσέρχεται
προσέρχῃ
προσέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to come or go toward, advance
  • to approach, go over to
  • to arrive
  • to apply oneself to
 • Forms:
Present
 • προσερχομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • προσέρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • προσέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • προσέρχῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • προσερχόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • προσερχόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • προσερχομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • προσερχομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • προσέρχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • προσερχώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
Imperfect
 • προσήρχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • προσελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • προσελεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • προσελεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • προσελθόντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • προσελθόντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • προσέλθατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • πρόσελθε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • προσελθεῖν Verb: Aor Act Infin
 • προσέλθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • προσέλθῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • προσέλθῃς Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • προσέλθητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • προσελθόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • προσελθόντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • προσελθόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • προσελθόντων Part: 2Aor Act Gen Plur Masc
 • προσελθοῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • προσελθοῦσαι Part: 2Aor Act Nom Plur Fem
 • προσέλθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • προσελθών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • προσῆλθαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • προσήλθατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • προσῆλθε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσῆλθες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • προσήλθετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • προσήλθομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • προσῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • προσήλθοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • προσέλθωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • προσεληλύθατε Verb: 2Perf Act Ind 2nd Plur
προσερχόμενοι
προσερχομένοις
προσερχόμενον
προσερχομένου
προσερχομένους
προσέρχονται
προσερχώμεθα
προσεσημαμμένων
πρόσεστι
προσέσχε(ν)
προσέσχες
προσέσχετε
προσέσχηκε
προσέσχηκεν
προσέσχον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: προσέχω
προσετάγη
προσετέθη
προσετέθην
προσετέθης
προσετέθησαν
προσέταξα
προσέταξαν
προσέταξας
προσέταξε(ν)
προσέτι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: over and above, moreover, besides, still more, more than that
προσετίθει
προσετίθεντο
προσευχαί
προσευχαῖς
προσευχάς
προσεύχεσθαι
προσεύχεσθε
προσευχέσθω
προσεύχεται
προσευχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prayer, vow
  • place for prayer, chapel
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπροσευχήπροσευχαί
GENπροσευχῆςπροσευχῶν
DATπροσευχῇπροσευχαῖς
ACCπροσευχήνπροσευχάς
VOCπροσευχήπροσευχαί
προσευχῇ
προσεύχῃ
προσευχήν
προσευχῆς
προσεύχησθε
προσεύχομαι
Present
 • προσεύχῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • προσεύχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • προσεύχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • προσευχέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • προσεύχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • προσεύχησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • προσευχόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • προσευχόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • προσευχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • προσευχομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • προσευχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • προσεύχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • προσεύχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • προσεύχωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • προσεύχωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • προσευχομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • προσευχόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • προσευχῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
Imperfect
 • προσευχόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • προσηυχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • προσηύχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • προσηυχόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
Future
 • προσεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • προσεύξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • προσευξόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • προσεύξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • προσεύξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • πρόσευξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • προσευξάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • προσευξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • προσευξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • προσεύξασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
 • προσεύξωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • προσευξώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • προσεύξωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • προσηυξάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • προσηυξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • προσηύξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • προσηύξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • προσηύξω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • προσεύξασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • προσευξάσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • προσεύξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • προσευξαμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
 • προσεύξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • προσεύξῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
Perfect
προσευχομένη
προσευχόμενοι
προσευχόμενον
προσευχόμενος
προσευχομένου
προσευχόμεθα
προσευχόμην
προσεύχονται
προσεύχου
προσεύχωμαι
προσευχῶν
προσεύχωνται
προσεφάνησαν
προσέφερε(ν)
προσέφερον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: προσφέρω
προσέφυγον
προσεφώνει
προσεφώνησε(ν)
πρόσευξαι
προσευξάμενοι
προσευξάμενος
προσευξαμένου
προσευξάμην
προσεύξασθαι
προσεύξασθε
προσευξάσθωσαν
προσεύξατο
προσεύξεται
προσεύξῃ
προσεύξηται
προσεύξομαι
προσευξόμεθα
προσεύξονται
προσεύξωμαι
προσευξώμεθα
προσεύξωνται
προσέχαιρε(ν)
πρόσεχε
προσέχεαν
προσέχεε(ν)
προσέχει
προσέχειν
προσέχεις
προσέχεον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: προσχέω
προσέχετε
προσεχέτω
προσεχέτωσαν
προσέχητε
προσέχον
προσέχοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: προσέχω
προσέχοντας
προσέχοντες
προσέχοντος
προσεχόντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: attentively, carefully, cautiously, heedfully
προσέχουσι
προσέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to give thought to, responds to
   • to be on guard
   • to turn something toward someone or something attentively
   • to turn one's mind to
   • to be attentive toward
   • to pay attention, give heed to, follow
   • to comply
   • to pay attention, be alert, notice
   • to be concerned about, care for
   • to take care and ensure
   • to be occupied with, devoted to
  • Middle:
   • to cling to
 • Forms:
Present
 • προσέχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • προσέχωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • πρόσεχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • προσέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • προσέχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • προσέχετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • προσεχέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • προσεχέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • προσέχητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • προσέχον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • προσέχοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • προσέχοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • προσέχοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • προσέχοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • προσέχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • προσέχειν Verb: Pres Act Infin
Imperfect
 • προσείχετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • προσεῖχον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • προσεῖχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • προσέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • προσέξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • προσέσχε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσέσχες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • προσέσχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • πρόσχες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • προσχῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • προσέσχετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
Perfect
 • προσέσχηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • προσέσχηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
προσέχωμεν
προσέχων
προσεχώρησαν
προσεχωρήσατε
προσεῶντος
προσέῳξε(ν)