κατέναντι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: before, over against; directly opposite
κατεναντίον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: down against, opposite, over against, before, go to meet
κατενάρκησα
κατενέγκῃ
κατένεγκον
κατενεμήσατο
κατένευσαν
κατενεχθείς
κατενόει
κατενόησα
κατενόησαν
κατενόησε
κατενόησεν
κατενοοῦμεν
κατενόουν
 • Parse:
  • Verb: Imp act Ind 1st Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: κατανοέω
top
κατενοοῦσαν
κατεντευκτήν
κατεντευκτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an accuser
 • Forms:
  • κατεντευκτήν Noun: Acc Sing Masc
κατενύγη
κατενύγην
κατενύγησαν
κατενύχθη
κατενύχθησαν
κατενώπιον
 • Parse: PREP
 • Meaning: before (the presence of), in the sight of; directly in front of
κατενωτίσαντο