κατέμαθον
κατεμάνθανεν
κατεμαρτύρησαν
κατεμβλέπω
κατεμβλέψαι
κατεμείναμεν
κατέμειναν
κατέμεινεν
κατεμερίσαντο
κατεμέρισεν
κατεμετρήθη
κατεμήνυσε