κατέλαβεν
κατέλαβες
κατελάβεσθε
κατελάβετο
κατελάβομεν
κατελαβόμην
κατέλαβον
κατελάβοντο
κατελάβοσαν
κατελάλει
κατελάλεις
κατελαλήσαμεν
κατελάλησαν
κατελάλουν
κατελάμπετο
top
κατελεέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to have compassion on, take pity on
  • Cognates: ἐλεέω
  • Forms:
    • κατελεήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
κατελεήσατε
κατέλειπεν
κατελείφθη
κατελείφθημεν
κατελείφθην
κατελείφθησαν
κατέλειψεν
κατελήμφθη
κατελήμφθην
κατελήφθη
κατελήφθην
κατελθεῖν
κατελθόντας
κατελθόντες
κατελθόντων
top
κατελθοῦσα
κατελθών
κατέλιπε
κατέλιπεν
κατέλιπες
κατελίπομεν
κατέλιπον
κατελίποσαν
κατελογίσθη
κατελογίσθης
κατέλυεν
κατελύθης
κατέλυον
κατέλυσα
κατέλυσαν
top
κατέλυσας
κατέλυσε
κατέλυσεν