κατεδαμάσατε
κατεδαπανήθημεν
κατεδέετο
κατεδεήθης
κατεδέθη
κατέδειξε, κατέδειξεν
κατέδεσθε
κατέδεται
κατεδήσατε
κατεδήσατο
κατέδησε, κατέδησεν
κατεδικάσατε
κατεδίωκον
  • Parse:
    • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
    • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Root: καταδιώκω
κατεδίωξαν
κατεδίωξας
κατεδίωξε, κατεδίωξεν
κατεδιώχθητε
κατέδονται
κατεδουλοῦντο
κατεδουλώσαντο
κατεδουλώσατο
κατέδραμε, κατέδραμεν
κατέδραμον
κατεδυνάστευον
κατεδυνάστευσα
κατεδυνάστευσαν
κατεδυνάστευσας
κατεδυνάστευσε, κατεδυνάστευσεν
κατέδυσαν