κατεδαμάσατε
κατεδαπανήθημεν
κατεδέετο
κατεδεήθης
κατεδέθη
κατέδειξεν
κατέδεσθε
κατέδεται
κατεδήσατε
κατεδήσατο
κατέδησεν
κατεδικάσατε
κατεδίωκον
κατεδίωξαν
κατεδίωξας
κατεδίωξεν
κατεδιώχθητε
κατέδονται
κατεδουλοῦντο
κατεδουλώσαντο
κατεδουλώσατο
κατέδραμεν
κατέδραμον
κατεδυνάστευον
κατεδυνάστευσα
κατεδυνάστευσαν
κατεδυνάστευσας
κατεδυνάστευσεν
κατέδυσαν