κατευθικτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hit exactly
  • to hit with precision
 • Forms:
  • κατευθικτήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
κατευθικτήσας
κατεύθυνα
κατευθύναι
κατευθῦναι
κατεύθυναν
κατευθύναντος
κατευθύνατε
κατεύθυνε
κατευθυνεῖ
κατευθύνει
κατευθύνειν
κατευθυνεῖς
κατεύθυνεν
κατευθύνεται
κατευθύνῃ
κατευθυνθείησαν
κατευθύνθη
κατευθυνθήσεται
κατευθυνθήτω
κατευθυνομένην
κατεύθυνον
κατευθυνομένῃ
κατευθύνονται
κατευθύνοντας
κατευθύνοντες
κατευθύνοντος
κατευθυνόντων
κατευθύνουσα
κατευθυνούσης
κατευθυνοῦσιν
κατευθύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active
   • to make straight, keep straight, guide, direct, straighten fully
   • to move in a straight line
   • to prosper
   • to cause to prosper
   • to succeed (in doing something)
   • to lead someone straight
   • to cause someone to prosper
   • to render something straight
  • Passive
   • to achieve the end (Ps 140:2)
 • Cognates: διευθύνω, εὐθύνω, κατευθύνω
 • Forms:
 • Present
 • κατεύθυνε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • κατευθύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατευθύνειν Verb: Pres Act Infin
 • κατευθύνεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • κατευθυνομένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • κατευθύνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κατευθύνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • κατευθύνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • κατευθύνοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • κατευθυνόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • κατευθύνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • κατευθυνοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κατευθύνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • κατεύθυνεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • κατευθυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατευθυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κατευθυνεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • κατεύθυνα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • κατευθῦναι Verb: Aor Act Infin
 • κατευθύναι Verb: Aor Act opt 3rd Sing
 • κατεύθυναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατευθύναντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • κατευθύνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κατευθύνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κατεύθυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κατευθυνούσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • κατευθυνθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • κατευθύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατευθυνθήτω Verb: Aor Pass imperative 3rd Sing
 • κατευθύνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • κατηύθυναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατηύθυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατηύθυνεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • κατευθυνομένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
κατευθύνων
κατευθύνωσιν
κατευλόγει
κατευλογέω
κατευλόγησεν
κατευξάμενος
κατευοδοῖ
κατευοδοῦ
κατευοδουμένῳ
κατευοδοῦνται
κατευοδόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to lead someone safely and without hindrance
   • to ensure trouble-free completion of
  • Passive:
   • to prosper, succeed, bring prosperity
 • Cognates: εὐοδόω
 • Forms:
  • κατευοδωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • κατευοδοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κατευοδοῦ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • κατευοδουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • κατευοδοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • κατευοδώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατευοδωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κατευοδώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
κατευοδώθη
κατευοδωθήσεται
κατευοδωθῆτε
κατευοδώσει
κατευφημέω
κατευφημήσαντες
κατεύχεσθαι
κατεύχομαι