κατέφαγε
κατέφαγεν
κατέφαγον
κατεφάγοσαν
κατεφάνη
κατέφερεν
κατεφέρετο
κατεφθάρης
κατεφθάρησαν
κατεφθάρκατε
κατεφθαρκότας
κατεφθαρμένη
κατεφθαρμένοι
κατεφθαρμένων
κατέφθασεν
top
κατέφθειραν
κατέφθειρε
κατέφθειρεν
κατεφθείρετο
κατεφίλει
κατεφίλησαν
κατεφίλησεν
κατεφίλουν
κατεφίσταμαι
κατεφίστημι
κατέφλεγεν
κατέφλεξας
κατέφλεξεν
κατεφλόγισεν
top
κατεφρονεῖτο
κατεφρόνησαν
κατεφρόνησας
κατεφρόνησεν
κατεφρόνουν
κατέφυγα
κατέφυγεν
κατεφύγομεν
κατέφυγον
κατεφύγοσαν
κατεφύτευσα
κατεφύτευσας
κατεφύτευσεν