κατέφαγε(ν)
κατέφαγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κατεσθίω
κατεφάγοσαν
κατεφάνη
κατέφερεν
κατεφέρετο
κατεφθάρης
κατεφθάρησαν
κατεφθάρκατε
κατεφθαρκότας
κατεφθαρμένη
κατεφθαρμένοι
κατεφθαρμένων
κατέφθασε(ν)
κατέφθειραν
κατέφθειρε(ν)
κατεφθείρετο
κατεφίλει
κατεφίλησαν
κατεφίλησε(ν)
κατεφίλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταφιλέω
κατεφίσταμαι
 • Meaning: to rise up (against someone)
κατεφίστημι
 • Meaning: to make insurrection against; to stand over against, i.e., rush upon (assault)
 • Forms:
  • κατεπέστησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
κατέφλεγε(ν)
κατέφλεξας
κατέφλεξε(ν)
κατεφλόγισε(ν)
κατεφρονεῖτο
κατεφρόνησαν
κατεφρόνησας
κατεφρόνησε(ν)
κατεφρόνουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταφρονέω
κατέφυγα
κατέφυγε(ν)
κατεφύγομεν
κατέφυγον
κατεφύγοσαν
κατεφύτευσα
κατεφύτευσας
κατεφύτευσε(ν)