κατέβαινεν
κατέβαινον
κατέβαλε
κατέβαλεν
κατέβαλες
κατέβαλον
κατεβάρησα
κατεβάρησαν
κατεβαρύνετο
κατέβη
κατέβημεν
κατέβην
κατέβης
κατέβησαν
κατεβιάζετο
κατεβιάζοντο
κατεβίβαζον
κατεβίβασας
κατεβίβασεν
κατέβλεψαν
κατεβλήθη
κατεβόησαν
κατεβρώθησαν