κατέπαιζον
κατεπανουργεύσαντο
κατεπάσατο
κατεπάτεις
κατεπατεῖτε
κατεπατήθη
κατεπάτησα
κατεπατήσαμεν
κατεπάτησαν
κατεπάτησεν
κατεπάτουν
κατεπατοῦσαν
κατέπαυον
κατέπαυσαν
κατέπαυσας
κατέπαυσε
κατέπαυσεν
κατεπείγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to press hard mentally (like a demanding creditor)
  • to harass
  • to press down
  • to depress
 • Concord: Exodus 22:25
 • Cognates: ἐπείγω
 • Forms:
  • κατεπείγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
κατεπείγων
κατεπείρασεν
κατεπέκυψεν
κατεπένθησαν
κατεπένθησεν
κατέπεσεν
κατέπεσον
κατεπέστησαν
κατεπήδησεν
κατέπηξαν
κατέπιε
κατέπιεν
κατεπίθυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • very eager, desirous
  • company, companionship
κατεπικύπτω
κατεπίομεν
κατέπιον
κατεπλάγησαν
κατέπλευσαν
κατεπόθη
κατεπόθησαν
κατεπόντισε
κατεπόντισεν
κατεπράυνεν
κατεπρονόμευσαν
κατέπτηκεν
κατέπτηχε