κατέπαιζον
κατεπανουργεύσαντο
κατεπάσατο
κατεπάτεις
κατεπατεῖτε
κατεπατήθη
κατεπάτησα
κατεπατήσαμεν
κατεπάτησαν
κατεπάτησεν
κατεπάτουν
κατεπατοῦσαν
κατέπαυον
κατέπαυσαν
κατέπαυσας
top
κατέπαυσεν
κατεπείγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to press down, depress, press hard
 • Cognates: ἐπείγω
 • Forms:
  • κατεπείγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
κατεπείγων
κατεπείρασεν
κατεπέκυψεν
κατεπένθησαν
κατέπεσεν
κατέπεσον
κατεπέστησαν
κατεπήδησεν
κατέπηξαν
κατέπιε
κατέπιεν
κατεπίθυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • very eager, desirous
  • company, companionship
κατεπικύπτω
top
κατεπίομεν
κατέπιον
κατεπλάγησαν
κατέπλευσαν
κατεπόθη
κατεπόθησαν
κατεπόντισεν
κατεπράυνεν
κατεπρονόμευσαν
κατέπτηκεν