κατεκάη
κατεκάησαν
κατεκαίετο
κατέκαιον
κατεκάλυπτον
κατεκαλύφθη
κατεκάλυψα
κατεκαλύψατο
κατεκάλυψεν
κατεκάμφθην
κατέκαμψαν
κατέκαυσα
κατέκαυσαν
κατέκαυσας
κατέκαυσεν
top
κατεκαυχᾶσθε
κατεκαυχῶντο
κατέκειντο
κατέκειτο
κατεκέντησαν
κατεκένωσεν
κατέκλασε
κατέκλασεν
κατεκλάσθη
κατέκλεισα
κατέκλεισε
κατέκλεισεν
κατεκλείσθη
κατεκληροδότησεν
κατεκληροδόμησεν
κατεκληρονομήθης
κατεκληρονόμησα
κατεκληρονόμησαν
top
κατεκληρονομήσατε
κατεκληρονόμησεν
κατεκλίθη
κατέκλιναν
κατέκλινεν
κατέκλυσεν
κατεκλύσθησαν
κατεκονδυλίζετε
κατεκόπησαν
κατέκοπτον
κατεκόσμησαν
κατεκόσμησεν
κατέκοψαν
κατέκοψε
κατέκοψεν
top
κατεκρατήθη
κατεκρατήθησαν
κατεκράτησαν
κατεκρατήσατε
κατεκράτησεν
κατεκρήμνισεν
κατεκρήμνιζον
κατέκριθη
κατέκριναν
κατέκρινας
κατεκρίνατε
κατέκρινε
κατέκρινεν
κατέκρουσεν
κατεκρύβησαν
κατέκρυψαν
top
κατέκρυψας
κατέκρυψεν
κατεκυλίσθη
κατεκυρίευσαν
κατεκυριεύσατε
κατέκυψαν