κατεκάη
κατεκάησαν
κατεκαίετο
κατέκαιον
κατεκάλυπτον
κατεκαλύφθη
κατεκάλυψα
κατεκαλύψατο
κατεκάλυψεν
κατεκάμφθην
κατέκαμψαν
κατέκαυσα
κατέκαυσαν
κατέκαυσας
κατέκαυσεν
κατεκαυχᾶσθε
κατεκαυχῶντο
κατέκειντο
κατέκειτο
κατεκέντησαν
κατεκένωσεν
κατέκλασε
κατέκλασεν
κατεκλάσθη
κατέκλεισα
κατέκλεισε
κατέκλεισεν
κατεκλείσθη
κατεκληροδότησεν
κατεκληροδόμησεν
κατεκληρονομήθης
κατεκληρονόμησα
κατεκληρονόμησαν
κατεκληρονομήσατε
κατεκληρονόμησεν
κατεκλίθη
κατέκλιναν
κατέκλινεν
κατέκλυσεν
κατεκλύσθησαν
κατεκονδυλίζετε
κατεκόπησαν
κατέκοπτον
κατεκόσμησαν
κατεκόσμησεν
κατέκοψαν
κατέκοψε
κατέκοψεν
κατεκρατήθη
κατεκρατήθησαν
κατεκράτησαν
κατεκρατήσατε
κατεκράτησεν
κατεκρήμνισεν
κατεκρήμνιζον
κατέκριθη
κατέκριναν
κατέκρινας
κατεκρίνατε
κατέκρινε
κατέκρινεν
κατέκρουσεν
κατεκρύβησαν
κατέκρυψαν
κατέκρυψας
κατέκρυψεν
κατεκυλίσθη
κατεκυρίευσαν
κατεκυριεύσατε
κατέκυψαν