κατεκάη
κατεκάησαν
κατεκαίετο
κατέκαιον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κατακαίω
κατεκάλυπτον
κατεκαλύφθη
κατεκάλυψα
κατεκαλύψατο
κατεκάλυψε(ν)
κατεκάμφθην
κατέκαμψαν
κατέκαυσα
κατέκαυσαν
κατέκαυσας
κατέκαυσε(ν)
κατεκαυχᾶσθε
κατεκαυχῶντο
κατέκειντο
κατέκειτο
κατεκέντησαν
κατεκένωσε(ν)
κατέκλασε(ν)
κατεκλάσθη
κατέκλεισα
κατέκλεισε(ν)
κατεκλείσθη
κατεκληροδότησε(ν)
κατεκληροδόμησε(ν)
κατεκληρονομήθης
κατεκληρονόμησα
κατεκληρονόμησαν
κατεκληρονομήσατε
κατεκληρονόμησε(ν)
κατεκλίθη
κατέκλιναν
κατέκλινε(ν)
κατέκλυσε(ν)
κατεκλύσθησαν
κατεκονδυλίζετε
κατεκόπησαν
κατέκοπτον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κατακόπτω
κατεκόσμησαν
κατεκόσμησε(ν)
κατέκοψαν
κατέκοψε(ν)
κατεκρατήθη
κατεκρατήθησαν
κατεκράτησαν
κατεκρατήσατε
κατεκράτησε(ν)
κατεκρήμνιζον
κατεκρήμνισε(ν)
κατέκριθη
κατέκριναν
κατέκρινας
κατεκρίνατε
κατέκρινε(ν)
κατέκρουσε(ν)
κατεκρύβησαν
κατέκρυψαν
κατέκρυψας
κατέκρυψε(ν)
κατεκυλίσθη
κατεκυρίευσαν
κατεκυριεύσατε
κατέκυψαν