κάτεργα
κατεργᾷ
κατεργάζεσθαι
κατεργάζεσθε
κατεργάζεται
κατεργάζομαι
 • Present
 • κατεργάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
 • κατεργάζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • κατεργάζεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • κατεργαζόμενη Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Fem
 • κατεργαζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • κατεργαζομένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
 • κατεργάζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • κατεργασθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • κατεργᾷ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • κατειργάσαντο Verb: Aor Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κατειργασάμεθα Verb: Aor Mid/Pass Ind 1st Plur
 • κατείρχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κατειργάσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • κατειργάσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • κατειργάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατειργάσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • κατεργασάμενοι Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
 • κατεργασάμενον Verb: Aor Mid Deponent Part Acc Sing Masc
 • κατεργασάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
 • κατηργάσω Verb: Aor Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • κατεργάσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
 • Perfect
 • κατειργασμένης Verb: Perf Mid Part Gen Sing Fem
 • κατειργάσθαι Verb: Perf Mid/Pass Deponent Infin
κατεργαζόμενη
κατεργαζόμενοι
κατεργαζομένου
κατεργάζονται
κατεργασάμενοι
κατεργασάμενον
κατεργασάμενος
κατεργάσασθαι
κατεργασθήσεσθε
κατεργασία
Feminine
 SingularPlural
NOMκατεργασίακατεργασίαι
GENκατεργασίαςκατεργασιῶν
DATκατεργασίᾳκατεργασίαις
ACCκατεργασίανκατεργασίας
VOCκατεργασίακατεργασίαι
κατεργασίας
κάτεργον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • operating costs
  • labour costs
  • work, wages
 • Cognates: ἔργον, κάτεργον
 • Forms:
  • κάτεργα Noun: Nom/Acc Plur Neut
κατερραγμένους
κατέρραξαν
κατέρραξας, κατέῤῥαξας
κατέρραξεν
κατέρρει
κατερρεῖτο
κατέρρεον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 1st sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταρρέω
κατέρριψεν
κατερρόμβευσεν
κατερρύηκεν
κατερρωγότας
κατέρχομαι
κατερχομένη