κάτεργα
κατεργᾷ
κατεργάζεσθαι
κατεργάζεσθε
κατεργάζεται
κατεργάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to achieve, accomplish (by labour), do (something)
  • to bring about, produce, create
  • to transform and cause to be
  • to work at, process
  • to prepare (someone) for (something)
  • to cultivate (in agriculture)
  • to persuade
  • to apply intense pressure, harass (mentally or physically)
  • to overpower, subdue, conquer
 • Cognates: ἀπεργάζομαι, ἐνεργάζομαι, ἐξεργάζομαι, ἐπεξεργάζομαι, ἐργάζομαι, κατεργάζομαι, περιεργάζομαι, προσεργάζομαι
 • Forms:
  • κατειργάσαντο Verb: Aor Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • κατειργασάμεθα Verb: Aor Mid/Pass Ind 1st Plur
  • κατείρχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • κατειργάσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • κατειργάσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • κατειργασμένης Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
  • κατειργάσθαι Verb: Perf Mid/Pass Deponent Infin
  • κατειργάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατειργάσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • κατεργασάμενοι Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
  • κατεργασάμενον Verb: Aor Mid Deponent Part Acc Sing Masc
  • κατεργασάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
  • κατεργάσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
  • κατεργασθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • κατεργάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • κατεργάζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
  • κατεργάζεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • κατεργαζόμενη Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Fem
  • κατεργαζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • κατεργαζομένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
  • κατεργάζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • κατηργάσω Verb: Aor Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • κατεργᾷ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
κατεργαζόμενη
κατεργαζόμενοι
κατεργαζομένου
κατεργάζονται
κατεργασάμενοι
κατεργασάμενον
κατεργασάμενος
κατεργάσασθαι
κατεργασθήσεσθε
κατεργασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • process of drawing up (a blueprint)
  • working up, activation
 • Concord: I Chron 28:19
 • Cognates: ἐργασία, κατεργασία
 • Forms:
  • κατεργασίας Noun: Gen Sing Fem
κατεργασίας
κάτεργον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • operating costs
  • labour costs
  • work, wages
 • Cognates: ἔργον, κάτεργον
 • Forms:
  • κάτεργα Noun: Nom/Acc Plur Neut
κατερραγμένους
κατέρραξαν
κατέρραξας
κατέρραξεν
κατέρρει
κατερρεῖτο
κατέρρεον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 1st sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταρρέω
κατέρριψεν
κατερρόμβευσεν
κατερρύηκεν
κατερρωγότας
κατέρχομαι
κατερχομένη