ἐπαύλεις
ἐπαύλεσιν
ἐπαύλεων
ἐπαύλεως
ἔπαυλιν
ἔπαυλις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • dwelling, residence
  • farm, homestead
  • temporary living quarters
  • modest living quarters
  • fold
  • unwalled village
 • Forms:
  • ἐπαύλεις Noun: Nom Plur Fem
  • ἐπαύλεων Noun: Gen Plur Fem
  • ἐπαύλεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἔπαυλιν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐπαύλεσι(ν) Noun: Dat Plur Fem
ἐπαύξω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to increase, enlarge, augment
  • to add to the quantity of
 • Forms:
  • ἐπαύξων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐπαύξων
ἐπαύοντο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: παύω
ἐπαύριον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: tomorrow, next day, the day after
ἐπαυσάμην
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • Root: παύω
ἔπαυσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: παύω
ἐπαύσαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: παύω
ἐπαύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: παύω
ἐπαύσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: παύω
ἐπαυτοφώρῳ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in the very act; in theft itself, i.e., (by analogy) in actual crime