ἐπάν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: when, whenever, as soon as
ἐπαναβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw on, throw over
ἐπανάγαγε
ἐπαναγαγεῖν
ἐπαναγαγών
ἐπάναγε
ἐπάναγκες
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • necessarily, by compulsion
  • τὰ ἐπάναγκες = the necessary things
ἐπαναγόντων
ἐπανάγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to bring up, lead
   • to return
   • to return to
   • to turn back from
   • to cause to move up
   • to connect up to (something)
   • δύο μυξωτήρων τῶν χρυσῶν τῶν ἐπιχεόντων καὶ ἐπαναγόντων τὰς ἐπαρυστρίδας τὰς χρυσᾶς
    two gold nozzles that pour and connect to the golden oil dispensers (Zech 4:12)

  • Passive:
   • to go forth into the sea
   • to cause to move out to sea
   • to launch out (to sea)
 • Forms:
  • ἐπαναχθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
  • ἐπανάγαγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπαναγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἐπαναγαγών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐπάναγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπαναγόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • ἐπανάγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἐπανάγων
ἐπαναδράμον
ἐπαναδράμωμεν
ἐπαναιρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make away with, destroy
   • to take possession, conquered
  • Passive:
   • to kill
   • to slay
 • Forms:
  • ἐπανελέσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐπανελόμενον Part: Aor Mid Acc Sing Masc
ἐπανακαινίζω
ἐπανακαινίζων
ἐπανακάμπτω
ἐπανακάμψαι
ἐπανάκαμψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: return
ἐπανακάμψω
ἐπανακάμψωσιν
ἐπαναμιμνῄσκω
ἐπαναμιμνήσκων, ἐπαναμιμνῄσκων
ἐπαναπαῇ
ἐπαναπαῇς
ἐπαναπαήσεται
ἐπαναπαύῃ
ἐπαναπαύομενοι
ἐπαναπαυομένων
ἐπαναπαύσεται
ἐπανάπαυσον
ἐπαναπαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rest upon, rely upon, depend on
  • to rest, take one's rest
  • to find rest, find comfort, find support
  • to rest assured and unworried
  • to rely on (someone, something), depend on
  • to lean, trust
  • to approach
  • to allow freedom of movement
 • Cognates: ἀναπαύω, ἀποπαύω, διαναπαύω, διαπαύω, ἐπαναπαύω, καταπαύω, παύω, προσαναπαύω, συναναπαύομαι, συναναπαύω
 • Forms:
  • ἐπαναπαῇ Verb:
  • ἐπαναπαύομενοι Verb: Pres Act Subj 3rd Sing (Herm. Par. 2:5)
  • ἐπαναπαήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπαναπαύῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπαναπαύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπαναπαυομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἐπανάπαυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπαναπέπαυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπανεπαύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπανεπαύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπανεπαύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπανεπαύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπαναπαῇς Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
ἐπαναπέπαυται
ἐπανασταίη
ἐπαναστάσει
ἐπαναστάσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a rising up against, an insurrection
 • Forms:
  • ἐπαναστάσει Noun: Dat Sing Fem
ἐπαναστῇ
ἐπαναστῆναι
ἐπαναστήσεις
ἐπαναστήσεται
ἐπαναστήσομαι
ἐπαναστήσονται
ἐπαναστραφέν
ἐπαναστραφήσεσθε
ἐπαναστραφήσεται
ἐπαναστραφήσῃ
ἐπαναστραφήσομαι
ἐπαναστρέφω
ἐπαναστρέφων
ἐπαναστρέψας
ἐπαναστρέψει
ἐπαναστρέψεις
ἐπανατρέχω
ἐπανατρυγάω
ἐπανατρυγήσεις
ἐπαναχθέντας
ἐπανδρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make manly, awaken courage
  • to cause to become brave
 • Forms:
  • ἐπανδρῶσαι Verb: Aor Act Infin
ἐπανδρῶσαι
ἐπανελέσθαι
ἐπανελεύσεται
ἐπανελεύσομαι
ἐπανελθεῖν
ἐπανελθόντος
ἐπανέλθωμεν
ἐπανελθών
ἐπανελόμενον
ἐπανεμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to remember, bring to one's mouth again
 • Forms:
  • ἐπανεμνήσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
ἐπανεμνήσθην
ἐπανεπαύετο
ἐπανεπαύοντο
ἐπανεπαύσαντο
ἐπανεπαύσατο
ἐπανέρχεσθαι
ἐπανέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go back, return, come again
  • to repeat, do again
 • Forms:
  • ἐπανῆλθε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπανέλθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐπανελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπανελεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐπανελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἐπανελθόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἐπανελθών Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἐπανέρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἐπανέστη
ἐπανεστηκότων
ἐπανέστησαν
ἐπανέστητε
ἐπάνηκε
ἐπανήκω
ἐπανῆλθεν
ἐπανήξει
ἐπανήξω
ἐπανθέω
ἐπανθήσει
ἐπανιστάμενοι
ἐπανισταμένοις
ἐπανισταμένους
ἐπανισταμένων
ἐπανιστανόμενοι
ἐπανιστανομένοις
ἐπανιστανομένους
ἐπανιστανομένων
ἐπανίστανται
ἐπανίστατο
ἐπανίστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rise up (to attack)
  • to rise in rebellion
  • to cause to stand upon
  • to be launched
  • Medical: to swell
 • Forms:
 • Present
 • ἐπανισταμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐπανισταμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἐπανιστάμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐπανισταμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐπανίστανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπανιστανόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐπανιστανομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἐπανιστανομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐπανιστανομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • ἐπανίστατο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἐπαναστήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐπαναστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπαναστήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐπαναστήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐπαναστήσεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπανασταίη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐπαναστῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπαναστῆναι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπανέστη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπανέστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπανέστητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Perfect
 • ἐπανεστηκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
ἐπάνοδον
ἐπάνοδος
ἐπανορθόω
ἐπανορθῶσαι
ἐπανορθώσει
ἐπανόρθωσιν
ἐπανόρθωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • correction, correcting
  • restoration
  • improvement
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπανόρθωσιςἐπανορθώσεις
GENἐπανορθώσεωςἐπανορθώσεων
DATἐπανορθώσειἐπανορθώσεσι(ν)
ACCἐπανόρθωσι(ν)ἐπανορθώσεις
ἐπάνω
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Adverb:
   • above (the surface)
   • above (in greater quantity)
   • farther forward
  • Preposition:
   • above + Gen
   • higher than
   • beside, in the close vicinity of
   • situated to the north of
ἐπάνωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Adverb:
   • above
   • from above, on top
  • Preposition:
   • from above + Gen
   • away from the vicinity of + Gen
ἐπανωρθώθη