ἐπάν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: when, whenever, as soon as
ἐπανάγαγε
ἐπαναγαγεῖν
ἐπαναγαγών
ἐπάναγε
ἐπάναγκες
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • necessarily, by compulsion
  • τὰ ἐπάναγκες = the necessary things
ἐπαναγόντων
ἐπανάγω
ἐπανάγων
ἐπαναδράμον
ἐπαναδράμωμεν
ἐπαναιρέω
ἐπανακαινίζω
ἐπανακαινίζων
ἐπανακάμπτω
ἐπανακάμψαι
ἐπανάκαμψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: return
ἐπανακάμψω
ἐπανακάμψωσιν
ἐπαναμιμνῄσκω
ἐπαναμιμνήσκων, ἐπαναμιμνῄσκων
ἐπαναπαῇ
ἐπαναπαῇς
ἐπαναπαήσεται
ἐπαναπαύῃ
ἐπαναπαύομενοι
ἐπαναπαυομένων
ἐπαναπαύσεται
ἐπανάπαυσον
ἐπαναπαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rest upon, rely upon, depend on
  • to rest, take one's rest
  • to find rest, find comfort, find support
  • to rest assured and unworried
  • to rely on (someone, something), depend on
  • to lean, trust
  • to approach
  • to allow freedom of movement
 • Cognates: ἀναπαύω, ἀποπαύω, διαναπαύω, διαπαύω, ἐπαναπαύω, καταπαύω, παύω, προσαναπαύω, συναναπαύομαι, συναναπαύω
 • Forms:
  • ἐπαναπαῇ Verb:
  • ἐπαναπαύομενοι Verb: Pres Act Subj 3rd Sing (Herm. Par. 2:5)
  • ἐπαναπαήσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπαναπαύῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
  • ἐπαναπαύσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπαναπαυομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • ἐπανάπαυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπαναπέπαυται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπανεπαύετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπανεπαύοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπανεπαύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπανεπαύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπαναπαῇς Verb: Aor Mid/Pass Ind 2nd Sing
ἐπαναπέπαυται
ἐπανασταίη
ἐπαναστάσει
ἐπαναστάσις
ἐπαναστῇ
ἐπαναστῆναι
ἐπαναστήσεις
ἐπαναστήσεται
ἐπαναστήσομαι
ἐπαναστήσονται
ἐπαναστραφέν
ἐπαναστραφήσεσθε
ἐπαναστραφήσεται
ἐπαναστραφήσῃ
ἐπαναστραφήσομαι
ἐπαναστρέφω
ἐπαναστρέφων
ἐπαναστρέψας
ἐπαναστρέψει
ἐπαναστρέψεις
ἐπανατρέχω
ἐπανατρυγάω
ἐπανατρυγήσεις
ἐπαναχθέντας
ἐπανδρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make manly, awaken courage
  • to cause to become brave
 • Forms:
  • ἐπανδρῶσαι Verb: Aor Act Infin
ἐπανδρῶσαι
ἐπανελέσθαι
ἐπανελεύσεται
ἐπανελεύσομαι
ἐπανελθεῖν
ἐπανελθόντος
ἐπανέλθωμεν
ἐπανελθών
ἐπανελόμενον
ἐπανεμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to remember, bring to one's mouth again
 • Forms:
  • ἐπανεμνήσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
ἐπανεμνήσθην
ἐπανεπαύετο
ἐπανεπαύοντο
ἐπανεπαύσαντο
ἐπανεπαύσατο
ἐπανέρχεσθαι
ἐπανέρχομαι
ἐπανέστη
ἐπανεστηκότων
ἐπανέστησαν
ἐπανέστητε
ἐπάνηκε
ἐπανήκω
ἐπανήξει
ἐπανήξω
ἐπανθέω
ἐπανθήσει
ἐπανιστάμενοι
ἐπανισταμένοις
ἐπανισταμένους
ἐπανισταμένων
ἐπανιστανόμενοι
ἐπανιστανομένοις
ἐπανιστανομένους
ἐπανιστανομένων
ἐπανίστανται
ἐπανίστατο
ἐπανίστημι
ἐπάνοδον
ἐπάνοδος
ἐπανορθόω
ἐπανορθῶσαι
ἐπανορθώσει
ἐπανόρθωσιν
ἐπανόρθωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • correction, correcting
  • restoration
  • improvement
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπανόρθωσιςἐπανορθώσεις
GENἐπανορθώσεωςἐπανορθώσεων
DATἐπανορθώσειἐπανορθώσεσι(ν)
ACCἐπανόρθωσι(ν)ἐπανορθώσεις
ἐπάνω
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Adverb:
   • above (the surface)
   • above (in greater quantity)
   • farther forward
  • Preposition:
   • above + Gen
   • higher than
   • beside, in the close vicinity of
   • situated to the north of
ἐπάνωθεν
ἐπανωρθώθη