ἐπάγαγε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐπάγω
ἐπαγαγεῖν
ἐπαγάγῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐπάγω
ἐπαγάγῃς
ἐπαγαγών
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐπάγω
ἐπαγγειλάμενον
ἐπαγγειλάμενος
ἐπαγγειλαμένου
ἐπαγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • announcement
  • promise, pledge, offer
  • demand, request
  • something someone has produced
 • Cognates: ἀγγελία, ἀπαγγελία, ἐπαγγελία, εὐαγγελία, παραγγελία
 • Forms:
  • ἐπαγγελίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐπαγγελίαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἐπαγγελίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἐπαγγελίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐπαγγελίας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
  • ἐπαγγελιῶν Noun: Gen Plur Fem
ἐπαγγελίᾳ
ἐπαγγελίαι
ἐπαγγελίαις
ἐπαγγελίαν
ἐπαγγελίας
ἐπαγγελιῶν
ἐπαγγέλλεται
ἐπαγγέλλομαι
ἐπαγγελλομέναις
ἐπαγγελλομένη
ἐπαγγελλόμενοι
ἐπαγγελλόμενος
ἐπαγγελλομένου
ἐπαγγέλλου
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἐπαγγέλλω
ἐπαγγέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to announce, proclaim, tell
   • to promise (something) to (someone)
   • to offer
   • to lay claim to
   • to give oneself out as an expert in something
  • Middle:
   • to announce concerning one's self
   • to promise
   • to profess
 • Cognates: ἀγγέλλω, ἀναγγέλλω, ἀπαγγέλλω, διαγγέλλω, ἐξαγγέλλω, καταγγέλλω, παραγγέλλω, προαπαγγέλλω, προεπαγγέλλω, προκαταγγέλλω, προσαγγέλλω
 • Forms:
  • ἐπαγγέλλου
   • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
   • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπηγγειλάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐπαγγειλαμένου Verb: Aor Mid Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἐπαγγειλάμενον Verb: Aor Mid Deponent Part Acc Sing Masc
  • ἐπαγγειλάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἐπαγγέλλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπαγγέλλομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐπαγγελλομέναις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Fem
  • ἐπαγγελλομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐπαγγελλόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • ἐπαγγελλόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐπαγγελλομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • ἐπηγγείλαντο Verb: Aor Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐπηγγείλατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπηγγείλω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἐπηγγελμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • ἐπήγγελται Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
ἐπάγγελμα
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπάγγελμαἐπαγγέλματα
GENἐπαγγέλματοςἐπαγγελμάτων
DATἐπαγγέλματιἐπαγγέλμασι(ν)
ACCἐπάγγελμαἐπαγγέλματα
ἐπαγγέλματα
ἐπάγει
ἐπάγειν
ἐπαγείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring together
  • to stir up
 • Cognates: ἀγείρω,
 • Forms:
  • ἐπηγέρθησαν Verb: Aor Pass ind 3rd plur
  • ἐπήγειρεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
ἐπάγη
ἐπάγης
ἐπάγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐπάγω
ἐπάγοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐπάγω
ἐπάγου
 • Parse:
  • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐπάγω
ἐπάγου
ἐπάγουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἐπάγω
ἐπάγουσιν
ἐπάγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to bring (on), fall upon
   • to bring (something) upon (someone) (mostly a bad thing)
   • to bring into
   • to lay on, apply to
   • to stretch upon
   • to punish for
   • to assail with
   • to cause to come true
   • to set in motion
   • to take resolute action
  • Middle:
   • to bring upon
   • to bring with one (as a companion)
 • Cognates: ἄγω, ἀνάγω, ἄγω, ἀντιπαράγω, ἀπάγω, ἀποσυνάγω, διάγω, διεξάγω, εἰσάγω, ἐπανάγω, ἐπισυνάγω, ἐξάγω, κατάγω, μετάγω, παράγω, παρεισάγω, περιάγω, προάγω, προσάγω, ῥοσάγω, συνάγω, συναπάγω, ὑπάγω, ὑπεράγω
 • Forms:
  • ἐπάγειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπάγου
   • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐπαχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐπάγαγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπαγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἐπαγάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπαγάγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπαγαγών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπάγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπάγοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἐπάγουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἐπάγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπάγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπάξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπάξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπάξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπάξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπάξουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐπάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐπάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐπήγαγε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπήγαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπήγαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπήγαγον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπηγμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
ἐπαγωγά
ἐπαγωγαί
ἐπαγωγάς
ἐπαγωγή
ἐπαγωγῇ
ἐπαγωγήν
ἐπαγωγῆς
ἐπαγωγός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • attractive, tempting, alluring, seductive
   • alluring
  • Substantival:
   • inducement, attraction, bait, temptation
   • allurement, alluring offers
 • Forms:
  • ἐπαγωγά Adj: Acc Plur Neut
ἐπαγωγῶν
ἐπάγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐπάγω
ἐπαγωνίζεσθαι
ἐπαγωνίζομαι