ἐπάγαγε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐπάγω
ἐπαγαγεῖν
ἐπαγάγῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐπάγω
ἐπαγάγῃς
ἐπαγαγών
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐπάγω
ἐπαγγειλάμενον
ἐπαγγειλάμενος
ἐπαγγειλαμένου
ἐπαγγελία
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπαγγελίαἐπαγγελίαι
GENἐπαγγελίαςἐπαγγελιῶν
DATἐπαγγελίᾳἐπαγγελίαις
ACCἐπαγγελίανἐπαγγελίας
ἐπαγγελίᾳ
ἐπαγγελίαι
ἐπαγγελίαις
ἐπαγγελίαν
ἐπαγγελίας
ἐπαγγελιῶν
ἐπαγγέλλεται
ἐπαγγέλλομαι
ἐπαγγελλομέναις
ἐπαγγελλομένη
ἐπαγγελλόμενοι
ἐπαγγελλόμενος
ἐπαγγελλομένου
ἐπαγγέλλου
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἐπαγγέλλω
ἐπαγγέλλω
 • Present
 • ἐπαγγέλλουVerb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐπαγγέλλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπαγγέλλομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐπαγγελλομέναις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Fem
 • ἐπαγγελλομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἐπαγγελλόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • ἐπαγγελλόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐπαγγελλομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐπαγγέλλου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Future
 • Aorist
 • ἐπαγγέλλου
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐπηγγειλάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐπαγγειλαμένου Verb: Aor Mid Part Gen Sing Masc/Neut
 • ἐπαγγειλάμενον Verb: Aor Mid Deponent Part Acc Sing Masc
 • ἐπαγγειλάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
 • ἐπηγγείλαντο Verb: Aor Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • ἐπηγγείλατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐπηγγείλω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Perfect
 • ἐπηγγελμένων Verb: Perf Mid Part Gen Plur Masc
 • ἐπήγγελται Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
ἐπάγγελμα
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπάγγελμαἐπαγγέλματα
GENἐπαγγέλματοςἐπαγγελμάτων
DATἐπαγγέλματιἐπαγγέλμασι(ν)
ACCἐπάγγελμαἐπαγγέλματα
ἐπαγγέλματα
ἐπάγει
ἐπάγειν
ἐπαγείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring together
  • to stir up
 • Cognates: ἀγείρω,
 • Forms:
  • ἐπηγέρθησαν Verb: Aor Pass ind 3rd plur
  • ἐπήγειρεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἐπάγη
ἐπάγης
ἐπάγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐπάγω
ἐπάγοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐπάγω
ἐπάγου, ἐπάγου
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐπάγω
ἐπάγουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἐπάγω
ἐπάγουσιν
ἐπάγω
 • Present
 • ἐπάγειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπάγου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐπάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπάγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐπάγοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἐπάγουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ἐπάγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπάγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐπάγουVerb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Future
 • ἐπάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐπάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐπάξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπάξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπάξουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐπάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐπάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐπαχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐπάγαγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπαγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐπαγάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπαγάγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπαγαγών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐπάξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπάξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐπήγαγε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπήγαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπήγαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπήγαγον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἐπηγμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
ἐπαγωγά
ἐπαγωγαί
ἐπαγωγάς
ἐπαγωγή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπαγωγήἐπαγωγαί
GENἐπαγωγῆςἐπαγωγῶν
DATἐπαγωγῇἐπαγωγαῖς
ACCἐπαγωγήνἐπαγωγάς
VOCἐπαγωγήἐπαγωγαί
ἐπαγωγῇ
ἐπαγωγήν
ἐπαγωγῆς
ἐπαγωγός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • attractive, tempting, alluring, seductive
   • alluring
  • Substantival:
   • inducement, attraction, bait, temptation
   • allurement, alluring offers
 • Forms:
  • ἐπαγωγά Adj: Acc Plur Neut
ἐπαγωγῶν
ἐπάγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐπάγω
ἐπαγωνίζεσθαι
ἐπαγωνίζομαι