ἐπαιδεύθη
ἐπαιδεύθην
ἐπαιδεύθησαν
ἐπαίδευον
ἐπαίδευσαν
ἐπαίδευσας
ἐπαίδευσεν
ἔπαιζεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: παίζω
ἐπαίνει 
ἐπαινεῖ
ἐπαινεῖν
ἐπαινεῖσθαι
ἐπαινεῖσθε
ἐπαινεῖται
ἐπαινέσατε
ἐπαινεσάτωσαν
ἐπαινέσει
ἐπαινέσῃς
ἐπαινεσθήσεται
ἐπαινεσθησόμεθα
ἐπαινεσθήσονται
ἐπαινέσουσιν
ἐπαινεστή
ἐπαινεστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • renowned, praiseworthy, laudable
  • deserving warm praise
 • Forms:
  • ἐπαινεστή Adj: Nom Sing Fem
ἐπαινέσω
ἐπαινέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to praise (someone)
   • to speak in warm praise of
  • Middle:
   • to praise oneself
   • to speak with pride of
  • Passive:
   • to be praised
 • Cognates: αἰνέω, παραινέω, συναινέω, ὑπερεπαινέω
 • Forms:
  • ἐπαινοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur; Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • ἐπαινοῦμεν
   • Verb: Imp Act Ind 1st Plur
   • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐπαινουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐπαίνει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπαινεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπαινεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐπαινεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐπαινεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπαινέσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπαινεσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐπαινέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπαινέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπαινέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐπαινεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπαινεσθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
  • ἐπαινεσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπαινέσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐπαινουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • ἐπαινοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπαινῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἐπαινῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπῃνέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπῄνεσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπῄνεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπῄνεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπῄνεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπήνεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπήνεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἔπαινον
ἔπαινος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • praise, approval, recognition, commendation
  • approbation, public recognition of achievements, recognition of desirable qualities
  • a thing worthy of praise
  • object deserving praise
 • Forms:
  • ἐπαίνῳ Noun: Dat Sing Masc
  • ἔπαινον Noun: Acc Sing Masc
  • ἐπαίνους Noun: Acc Plur Masc
ἐπαινοῦμεν
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 1st Plur
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ἐπαινέω
ἐπαινουμένη
ἐπαινουμένῳ
ἐπαινοῦντες
ἐπαίνους
ἐπαινοῦσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur; Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐπαινέω
ἐπαινῶ
ἐπαίνῳ
ἐπαινῶν
ἔπαιξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: παίζω
ἐπαίρει
ἐπαίρεσθαι
ἐπαίρεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαίρεται
ἐπαίρετε
ἐπαιρέτω
ἐπαίρῃ
ἐπαιρόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαιρομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαιρόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαιρόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαιρομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαίροντας
ἐπαίρου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to lift up
   • to raise
   • to exalt, magnify, extol, puff up
   • to stir up, excite
   • to hold up (something)
   • to rise up (something)
  • Passive:
   • to be lifted up, taken up
   • to be exalted
   • to be roused, led on, excited
   • to rise up, offer resistance, be in opposition
   • to be presumptuous, put on airs
 • Cognates: αἴρω, ἀνταίρω, ἀπαίρω, ἐκαίρω, ἐξαίρω, μεταίρω, συναίρω, ὑπεραίρω
 • Forms:
  • ἐπαιρομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἐπαιρομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
  • ἐπαίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπαίρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐπαίρεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἐπαίρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπαίρετε Verb: Pres Act Imp 2nd Plur
  • ἐπαιρέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐπαίρῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐπαιρόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • ἐπαιρόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • ἐπαιρόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐπαίροντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐπαίρου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐπαραί Verb: Aor Act Infin
  • ἐπάραντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπαράς Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπάρασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐπάρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπάρῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπάρῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἔπαρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπαρθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐπαρθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐπαρθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐπαρθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐπαρθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπαρθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπάρθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • ἐπάρθητι Verb: Aor Pass Imp 2nd Sing
  • ἐπῆρα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπῆραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπήρατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπῆρε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπῆρεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπῄρετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπηρμένοι Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπηρμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
  • ἐπηρμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • ἐπηρμένου Verb: Aor Mid part Gen Sing Masc
  • ἐπηρμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐπηρμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • ἐπήρθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπήρθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἔπαισα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: παίζω
ἔπαισαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: παίζω
ἔπαισας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: παίζω
ἔπαισε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: παίω
ἔπαισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: παίω
ἐπαισχύνεσθε
ἐπαισχύνεται
ἐπαισχύνομαι
ἐπαισχύνονται
ἐπαισχυνθέντες
ἐπαισχυνθῇ
ἐπαισχύνθη
ἐπαισχυνθῇς
ἐπαισχυνθήσεται
ἐπαισχυνθῶ
ἐπαισχύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to shame
  • Passive:
   • to be ashamed, feel shame for something
   • to feel diffident
 • Forms:
  • ἐπῃσχύνθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἐπαισχυνθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐπαισχύνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπαισχύνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐπαισχύνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐπαισχύνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπαισχυνθῇ Verb: Aor Pass Ind/Subj 3rd Sing
  • ἐπαισχυνθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐπαισχυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπησχυνθῇ Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπαισχυνθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ἐπῃσχύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐπαιτεῖν
ἐπαιτέω
ἐπαίτην
ἐπαίτης
ἐπαιτησάτωσαν
ἐπαιτήσεως
ἐπαίτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • begging, beggar
  • life of begging
 • Pattern:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἐπαίτησιςἐπαιτήσεις
  GENἐπαιτήσεωςἐπαιτήσεων
  DATἐπαιτήσειἐπαιτήσεσι(ν)
  ACCἐπαίτησινἐπαιτήσεις
ἐπαιτῶν
ἐπαΐω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give ear to