ἐπάξαι
ἐπάξας
  • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Root: ἐπάγω
ἐπάξει
ἐπάξεις
ἐπάξεται
ἐπαξονέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to enroll in tablets, register
  • Forms:
    • ἐπηξονοῦσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐπάξονται
ἐπάξουσι
ἐπάξουσιν
ἐπάξω