ἐπάξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐπάγω
ἐπάξας
ἐπάξει
ἐπάξεις
ἐπάξεται
ἐπαξονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to enroll in tablets, register
 • Forms:
  • ἐπηξονοῦσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐπάξονται
ἐπάξουσι(ν)
ἐπάξω