ἐνέβαλε(ν)
ἐνεβάλετο
ἐνεβάλλετε
ἐνέβαλλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐμβάλλω
ἐνέβαλον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐμβάλλω
ἐνεβάλοσαν
ἐνέβη
ἐνέβημεν
ἐνέβησαν
ἐνεβίβασε(ν)
ἐνέβλεπε(ν)
ἐνέβλεπον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐμβλέπω
ἐνεβλέποντο
ἐνεβλέψατε
ἐνέβλεψε(ν)
ἐνεβλήθησαν
ἐνεβριμήθη
ἐνεβριμήσατο
ἐνεβριμῶντο
ἐνέγκαι
 • Parse: Verb: 2Aor Act Infin
 • Root: φέρω
ἐνέγκαισαν
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐνέγκαντα
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: φέρω
ἐνέγκαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: φέρω
ἐνέγκαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: φέρω
ἐνέγκας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: φέρω
ἐνέγκατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φέρω
ἐνεγκάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἔνεγκε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φέρω
ἐνεγκεῖν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Infin
 • Root: φέρω
ἐνέγκετε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φέρω
ἐνέγκῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: φέρω
ἐνέγκῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: φέρω
ἐνέγκητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: φέρω
ἔνεγκον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φέρω
ἐνεγκόντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: φέρω
ἐνέγκω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Root: φέρω
ἐνέγκωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: φέρω
ἐνεγκών
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: φέρω
ἐνέγκωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐνέγραψε(ν)
ἐνεγυήσω
ἐνεδεδύκει
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐνδύω
ἐνεδεδύκειν
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐνδύω
ἐνεδειξάμεθα
ἐνεδείξαντο
ἐνεδείξασθε
ἐνεδείξατο
ἐνεδείχθη
ἐνεδίδου
ἐνεδιδύσκετο
ἐνεδιδύσκοντο
 • Parse: Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἐνδύω
ἔνεδρα
ἐνέδρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a plot, ambush, lying in wait
 • Forms:
  • ἐνέδραν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐνέδρας Noun: Gen Sing Fem
  • ἐνέδρᾳ Noun: Dat Sing Fem
ἐνέδρᾳ
ἐνέδραν
ἐνέδρας
ἐνέδρευε
ἐνεδρεύει
ἐνεδρεύειν
ἐνεδρεύοντας
ἐνεδρεύοντες
ἐνεδρεύοντος
ἐνεδρευόντων
ἐνεδρεύουσα
ἐνεδρεύουσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐνεδρεύω
ἐνεδρεύσατε
ἐνεδρεύσει
ἐνεδρεύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐνεδρεύω
ἐνέδρευσον
ἐνεδρεύσωμεν
ἐνεδρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lie in wait for, prepare to ambush
  • to lurk, prowl, skulk
  • to plot, conceive an insidious plan
 • Forms:
Present
 • ἐνέδρευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐνεδρεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεδρεύειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐνεδρεύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐνεδρεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐνεδρεύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐνεδρευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἐνεδρεύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἐνεδρεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεδρεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεδρεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἐνεδρεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐνεδρεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐνεδρεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐνέδρευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐνεδρεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐνήδρευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνήδρευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
ἐνεδρεύων
ἔνεδρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • an ambush
  • a place where men lie in ambush
  • ambushers, a group of men who lie in ambush
  • assailant, attacker
  • treachery
  • snare
  • hindrance, obstruction
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔνεδρονἐνέδρα
GENἐνέδρουἐνέδρων
DATἐνέδρῳἐνέδροις
ACCἔνεδρονἐνέδρα
ἐνέδρου
ἐνέδρων
ἐνεδυναμοῦτο
ἐνεδυναμώθη
ἐνεδυναμώθην
ἐνεδυναμώθης
ἐνεδυναμώθησαν
ἐνεδυναμώθητε
ἐνεδυνάμωσε(ν)
ἐνεδυόμην
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἐνδύω
ἐνέδυσα
ἐνεδυσάμην
ἐνεδῦσαν
ἐνεδύσαντο
ἐνέδυσας
ἐνεδύσασθε
ἐνεδύσατο
ἐνέδυσε(ν)
ἐνεδύσω
ἐνέδωκε
ἐνεθρόνισε(ν)
ἐνέθρυψε(ν)
ἐνεθυμεῖτο
ἐνεθυμήθη
ἐνεθυμήθην
ἐνεθυμήθησαν
ἐνεθυμώθην
ἐνεῖδον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1nd Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to remark, observe
 • Root: ἐνοράω
ἐνειλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wrap in, enwrap, confine
 • Forms:
  • ἐνειλημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἐνειλημένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἐνείλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνείλησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐνειλημένη
ἐνειλημένους
ἐνείλησε(ν)
ἔνειμα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: νέμω
ἔνειμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: (based on εἰμί and infinitive: εἶναι)
  • to be in
  • to be among
  • to be present (in a place)
  • to be possible
 • Forms:
  • ἐνεῖναι Verb: Pres Act Infin
  • ἔνεστιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἔνι Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐνοῦσαν Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • ἐνοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • ἐνούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • ἐνοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • ἐνόντα Part: Pres Nom/Acc Plur Neut
  • ἐνῆσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἐνεῖναι
ἐνεῖρας
ἐνείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to thread through, string on, string together, entwine, sew up
 • Forms:
  • ἐνεῖρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἐνεῖχε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐνέχω
ἐνεῖχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐνέχω
ἕνεκα
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • To indicate reason, cause, or ground

   ἕνεκα τούτου
   because of this, therefore

   οὗ εἵνεκεν εἰσῆλθον ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν δοκῶν μου
   that's why they came under the protection of my house-beams (Gen 19:8)

   τίνος ἕνεκα
   on whose account?, why?, for what reason?

  • for the sake of, for the benefit of

   ἕνεκεν τοῦ Ἰσραήλ
   for the benefit of Israel (Ex 18:8)

  • To indicate purpose or goal

   ἕνεκα τοῦ μὴ ὀνομάσαι τὸ ὄνομα κυρίου
   in order that no one will mention the Lord's name (Amos 6:10)

  • in exchange for, in return for

   ἀνθ’ ὧν ἀπέδοντο ἀργυρίου δίκαιον καὶ πένητα ἕνεκεν ὑποδημάτων
   they sold a righteous man for silver and a poor man in exchange for sandals (Amos 2:6)

 • Forms:
  • ἕνεκεν Preposition
  • εἵνεκα Preposition
  • εἵνεκεν Preposition
ἐνεκαθήμεθα
ἐνεκάθηντο
ἐνεκάθησθε
ἐνεκάθητο
ἐνεκάθισα
ἐνεκάθισαν
ἐνεκάθισας
ἐνεκαίνισαν
ἐνεκαίνισας
ἐνεκαινίσε(ν)
ἐνεκαινίσθη
ἐνεκάλεσαν
ἐνεκάλεσε(ν)
ἐνεκάλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐγκαλέω
ἐνεκαρτέρουν
ἐνεκαυχήσαντο
ἐνέκειτο
ἕνεκεν
ἐνεκεντρίζοντο
ἐνεκεντρίσθης
ἐνεκίσσησε(ν)
ἐνεκίσσων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐγκισσάω
ἐνέκλεισε(ν)
ἐνεκοπτόμην
ἐνεκότει
ἐνεκότουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐγκοτέω
ἐνέκοψε(ν)
ἐνεκρατευσάμην
ἐνεκρατεύσατο
ἐνέκρουσε(ν)
ἐνέκρυψε(ν)
ἐνεκυλίσθης
ἐνελίσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wrap (up) in (something)
ἐνέμειναν
ἐνεμείνατε
ἐνέμεινε(ν)
ἔνεμε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: νέμω
ἐνέμεσθε
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: νέμω
ἐνέμετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: νέμω
ἐνεμήθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: νέμω
ἐνεμήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: νέμω
ἐνέμοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: νέμω
ἐνένευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐννεύω
ἐνενήκοντα
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety
Ninety
NumberCodeGreek
90ϙ'ἐνενήκοντα
91ϙα'ἐνενήκοντα καὶ (εἷς , μία, ἕν)
92ϙβ'ἐνενηκονταδύο
93ϙγ'ἐνενηκοντατρεῖς
94ϙδ'ἐνενηκοντατέσσαρες
95ϙε'ἐνενηκονταπέντε
96ϙς'ἐνενηκονταέξ
97ϙζ'ἐνενηκονταεπτά
98ϙη'ἐνενηκονταοκτώ
99ϙθ'ἐνενηκονταεννέα
ἐνενηκονταδύο
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-two, 92
ἐνενηκονταεννέα
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-nine
ἐνενηκονταέξ
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-six, 96
ἐνενηκονταεπτά
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-seven, 97
ἐνενηκονταετῆ
ἐνενηκονταετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: ninety years old
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐνενηκονταετήςἐνενηκονταετές
GENἐνενηκονταετοῦς
DATἐνενηκονταετεῖ
ACCἐνενηκονταετῆἐνενηκονταετές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐνενηκονταετεῖςἐνενηκονταετῆ
GENἐνενηκονταετῶν
DATἐνενηκονταετέσι(ν)
ACCἐνενηκονταετεῖςἐνενηκονταετῆ
ἐνενηκοντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ninety times
ἐνενηκονταοκτώ
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-eight, 98
ἐνενηκονταπέντε
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-five, 95
ἐνενηκοντατέσσαρες
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-four, 94
ἐνενηκοντατρεῖς
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety-three, 93
ἐνενηκοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ninetieth
 • Forms:
  • ἐνενηκοστῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ἐνενηκοστῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
ἐνενηκοστῇ
ἐνενηκοστῷ
ἐνενοήθης
ἐνενόησαν
ἐνεξουσιαζόμενος
ἐνεξουσιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to show independence in
   • to exert authority
   • to be supreme in
  • Middle:
   • to stand on one's rights
   • to bring to submission
   • to pretend to authority
  • Passive:
   • to be brought into subjection
   • to usurp
 • Forms:
  • ἐνεξουσιάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐνεξουσιαζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐνεξουσιάσθης
ἐνεοί
ἐνεόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐνεός
ἐνεός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • speechless, dumb
  • incapable of speaking
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐνεόςἐνεάἐνεόν
GENἐνεοῦἐνεᾶςἐνεοῦ
DATἐνεῷἐνεᾷἐνεῷ
ACCἐνεόνἐνεάνἐνεόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐνεοίἐνεαίἐνεά
GENἐνεῶν
DATἐνεοῖςἐνεαῖςἐνεοῖς
ACCἐνεούςἐνεάςἐνεά
ἐνεπαγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: token, sign
ἐνεπάγην
ἐνεπάγησαν
ἐνέπαιζε(ν)
ἐνεπαίζετο
ἐνέπαιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐμπαίζω
ἐνέπαιξαν
ἐνέπαιξε(ν)
ἐνεπαίχθη
ἐνεπαύσατο
ἐνεπεπύριστο
ἐνεπεριεπατήσαμεν
ἐνέπεσαν
ἐνέπεσε(ν)
ἐνέπεσον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐμπίπτω
ἐνεπήδησε(ν)
ἐνέπηξε(ν)
ἐνεπίμπλασαν
ἐνεπίμπλατο
ἐνεπίμπλων
ἐνεπίμπρα
ἐνεπίμπρων
ἐνεπίπλω
ἐνεπιπλῶντο
ἐνεπίστευσαν
ἐνεπιστεύσατε
ἐνεπίστευσε(ν)
ἐνέπλησα
ἐνέπλησαν
ἐνέπλησας
ἐνεπλήσατε
ἐνέπλησε(ν)
ἐνεπλήσθη
ἐνεπλήσθημεν
ἐνεπλήσθην
ἐνεπλήσθης
ἐνεπλήσθησαν
ἐνεπόδιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐμποδίζω
ἐνεποδίσθη
ἐνεποδίσθησαν
ἐνεπορεύετο
ἐνεπορεύοντο
ἐνέπρησαν
ἐνέπρησε(ν)
ἐνεπρήσθη
ἐνεπρήσθησαν
ἐνέπτυον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐμπτύω
ἐνέπτυσαν
ἐνέπτυσε(ν)
ἐνεπυρίσαμε(ν)
ἐνεπύρισαν
ἐνεπυρίσατε
ἐνεπύρισε(ν)
ἐνεπυρίσθη
ἐνεπυρίσθησαν
ἐνεργάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make, do, produce in
  • to effect among
 • Forms:
  • ἐνεργάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
ἐνεργάσασθαι
ἐνεργεῖ
ἐνέργεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • working, active, operation, action, activity
  • way of working
  • English cognate: energy
 • Forms:
  • ἐνεργείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐνέργειαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἐνέργειαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐνεργείας Noun: Gen Sing Fem
ἐνεργείᾳ
ἐνέργειαι
ἐνέργειαν
ἐνεργείας
ἐνεργεῖν
ἐνεργεῖται
ἐνεργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to work, be at work, operate, be effective
   • to work, produce, effect, influence
   • to be in action, be in activity
   • to affect
   • to execute a task
  • Passive:
   • to be the object of action
 • Forms:
  • ἐνεργῆσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐνεργῆσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐνεργῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐνεργεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεργείᾳ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐνέργειαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐνεργούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἐνεργούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἐνεργουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • ἐνεργεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐνεργεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεργήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐνεργουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἐνεργουμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • ἐνεργουμένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • ἐνεργοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἐνεργοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
  • ἐνεργοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • ἐνεργοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεργοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεργῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐνήργει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐνηργεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνήργηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐνήργησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνήργησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνήρξατο Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
ἐνέργημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something executed and performed
  • activity
  • experience
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐνέργημαἐνεργήματα
GENἐνεργήματοςἐνεργημάτων
DATἐνεργήματιἐνεργήμασι(ν)
ACCἐνέργημαἐνεργήματα
ἐνεργήματα
ἐνεργημάτων
ἐνεργής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • effectual, powerful, active
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐνεργήςἐνεργές
GENἐνεργοῦς
DATἐνεργεῖ
ACCἐνεργῆἐνεργές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐνεργεῖςἐνεργῆ
GENἐνεργῶν
DATἐνεργέσι(ν)
ACCἐνεργεῖςἐνεργῆ
ἐνεργῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: ἐνεργέω
ἐνεργήσας
ἐνεργός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • at work, working, active, busy
  • appointed for work
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐνεργόςἐνεργόν
GENἐνεργοῦ
DATἐνεργῷ
ACCἐνεργόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐνεργοίἐνεργά
GENἐνεργῶν
DATἐνεργοίς
ACCἐνεργούςἐνεργά
ἐνεργούμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐνεργέω
ἐνεργουμένη
ἐνεργουμένην
ἐνεργουμένης
ἐνεργουμένων
ἐνεργοῦντος
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • Root: ἐνεργέω
ἐνεργούς
ἐνεργοῦσαν
ἐνεργοῦσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐνεργέω
ἐνεργῶν
ἐνερείδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be thrust in, become fixed
 • Forms:
  • ἐνήρεισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐνέσεισαν
ἐνέσεισε(ν)
ἐνεσκιρωμένοι
ἐνεστερνισμένοι
ἐνέστη
ἐνέστηκε
ἐνέστηκεν
ἐνεστηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc/Neut
  • Part: Perf Act Nom Sing Neut
 • Root: ἐνίστημι
ἐνεστηκότος
ἔνεστιν
ἐνεστός
ἐνεστῶσαν
ἐνεστώσης
ἐνεστῶσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Subj 3rd Plur
  • Part: Perf Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐνίστημι
ἐνεστῶτα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
 • Root: ἐνίστημι
ἐνεστῶτος
ἐνεστώτων
ἐνέσχηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐνέχω
ἐνετάγη
ἐνέταξε(ν)
ἐνεταφίασαν
ἐνετειλάμεθα
ἐνετειλάμην
ἐνετείλαντο
ἐνετείλασθε
ἐνετείλατο
ἐνετείλω
ἐνέτεινα
ἐνέτειναν
ἐνέτεινε(ν)
ἐνετέλλεσθε
ἐνετίνασσον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐντινάσσω
ἐνετίναξαν
ἐνετράπη
ἐνετράπην
ἐνετράπης
ἐνετράπησαν
ἐνετρεπόμεθα
ἐνετρυφήσατε
ἐνετύγχανον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐντυγχάνω
ἐνετύλιξε(ν)
ἐνέτυχε(ν)
ἐνέτυχον
ἐνευλογεῖσθαι
ἐνευλογεῖται
ἐνευλογέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to bless
   • to confer a benefit on
  • Middle:
   • to bless oneself
   • to take a blessing to oneself
   • to make happy
   • to enjoy the benefits of
  • Passive:
   • to be blessed in
 • Forms:
  • ἐνευλογεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐνευλογεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνευλογηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐνευλογηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
ἐνευλογηθῆναι
ἐνευλογηθήσονται
ἐνευροκόπησαν
ἐνευροκόπησε(ν)
ἐνευφραίνετο
ἐνευφραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cheer, gladden
  • Middle:
   • to rejoice in
 • Forms:
  • ἐνευφραίνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐνέφαινε(ν)
ἐνεφάνιζε(ν)
ἐνεφανίζετο
ἐνεφάνισαν
ἐνεφάνισας
ἐνεφάνισε(ν)
ἐνεφανίσθη
ἐνεφανίσθησαν
ἐνεφράγη
ἐνέφραξαν
ἐνέφραξε(ν)
ἐνεφύσησε(ν)
ἐνεφυσιώθησαν
ἐνεφύσουν
ἐνέχεε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐγχέω
ἐνέχει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐγχέω
ἐνέχειν
ἐνεχείρησαν
ἐνεχείρησε(ν)
ἐνεχείρισε(ν)
ἐνέχεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐνέχω
ἐνέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐγχέω
ἐνεχθεῖσαν
 • Parse: Part: Aor Pass Acc Sing Fem
 • Root: φέρω
ἐνεχθείσης
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • Root: φέρω
ἐνεχθέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: φέρω
ἐνεχθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: φέρω
ἐνέχθησαν
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐνεχθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: φέρω
ἐνεχρίοσαν
ἐνεχυράζει
ἐνεχυράζετε
ἐνεχυράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bind
  • to take a pledge from (someone)
  • to receive collateral
 • Forms:
  • ἐνεχυράζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεχυράζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐνεχυράσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐνεχυράσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐνεχύρασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεχυράσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐνεχυράσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἠνεχύραζες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • ἠνεχύρασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐνεχυράσαι
ἐνεχυράσεις
ἐνεχύρασε(ν)
ἐνεχυράσῃς
ἐνεχύρασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • pledge, thing pawned
  • collateral, security
ἐνεχυρασμόν
ἐνεχυρασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a taking in pledge, a security, pledge, collateral
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐνεχυρασμόςἐνεχυρασμοί
GENἐνεχυρασμοῦἐνεχυρασμῶν
DATἐνεχυρασμῷἐνεχυρασμοῖς
ACCἐνεχυρασμόνἐνεχυρασμούς
VOCἐνεχυρασμέἐνεχυρασμοί
ἐνεχυράσω
ἐνέχυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a pledge, surety, security, collateral
 • Forms:
  • ἐνεχύρῳ Noun: Dat Sing Neut
ἐνεχύρῳ
ἐνέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • + τινί to have/keep a grudge against someone
   • to be hostile to someone
   • to hold, accept
  • Passive:
   • to be subject to
   • to be loaded down with
   • to be held in
   • to be entangled in, involved
 • Forms:
  • ἐνεῖχε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεῖχον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐνεῖχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέσχηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνέχειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐνέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur