ἐνέβαλεν
ἐνεβάλετο
ἐνεβάλλετε
ἐνέβαλλον
ἐνέβαλον
ἐνεβάλοσαν
ἐνέβη
ἐνέβημεν
ἐνέβησαν
ἐνεβίβασε
ἐνεβίβασεν
ἐνέβλεπε
ἐνέβλεπεν
ἐνέβλεπον
ἐνεβλέποντο
top
ἐνεβλέψατε
ἐνέβλεψε
ἐνέβλεψεν
ἐνεβλήθησαν
ἐνεβριμήθη
ἐνεβριμήσατο
ἐνεβριμῶντο
ἐνέγκαι
 • Parse: Verb: 2Aor Act Infin
 • Root: φέρω
ἐνέγκαισαν
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐνέγκαντα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: φέρω
ἐνέγκαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φέρω
ἐνέγκαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: φέρω
ἐνέγκας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom sing, Masc
 • Root: φέρω
ἐνέγκατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φέρω
top
ἐνεγκάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἔνεγκε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φέρω
ἐνεγκεῖν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Infin
 • Root: φέρω
ἐνέγκετε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φέρω
ἐνέγκῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: φέρω
ἐνέγκῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: φέρω
ἐνέγκητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: φέρω
ἔνεγκον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φέρω
ἐνεγκόντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φέρω
ἐνέγκω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Root: φέρω
ἐνέγκωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: φέρω
ἐνεγκών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φέρω
ἐνέγκωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐνέγραψεν
ἐνεγυήσω
ἐνεδεδύκει
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐνδύω
top
ἐνεδεδύκειν
 • Parse: Verb: Pluperfect act Ind 1st Sing
 • Root: ἐνδύω
ἐνεδειξάμεθα
ἐνεδείξαντο
ἐνεδείξασθε
ἐνεδείξατο
ἐνεδείχθη
ἐνεδίδου
ἐνεδιδύσκετο
ἐνεδιδύσκοντο
 • Parse: Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ἐνδύω
ἐνέδρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a plot, ambush, lying in wait
 • Forms:
  • ἐνέδραν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐνέδρας Noun: Gen Sing Fem
ἐνέδρα
ἐνέδρᾳ
ἐνέδραν
ἐνέδρας
ἐνέδρευε
top
ἐνεδρεύει
ἐνεδρεύειν
ἐνεδρεύοντας
ἐνεδρεύοντες
ἐνεδρεύοντος
ἐνεδρευόντων
ἐνεδρεύουσα
ἐνεδρεύουσι
ἐνεδρεύουσιν
ἐνεδρεύσατε
ἐνεδρεύσει
ἐνεδρεύσῃ
ἐνέδρευσον
ἐνεδρεύσωμεν
ἐνεδρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lie in wait for, prepare to ambush
  • to plot, conceive an insidious plan
 • Cognates: ἐνεδρεύω, παρεδρεύω, προσεδρεύω, συνεδρεύω
 • Forms:
  • ἐνέδρευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐνεδρεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεδρεύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐνεδρεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐνεδρεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐνεδρεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἐνεδρευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐνεδρεύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἐνεδρεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεδρεύουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεδρεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐνεδρεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεδρεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐνέδρευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐνεδρεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐνεδρεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐνήδρευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνήδρευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
top
ἐνεδρεύων
ἔνεδρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • an ambush
  • a place where men lie in ambush
  • ambushers, men who lie in ambush
  • treachery
  • snare
  • hindrance, obstruction
 • Forms:
  • ἐνέδρᾳ Noun: Dat Sing Neut
  • ἐνέδρα
  • Noun: Acc Plur Neut
  • ἐνέδρου Noun: Gen Sing Neut
  • ἐνέδρων Noun: Gen Plur Neut
ἐνέδρου
ἐνέδρων
ἐνεδυναμοῦτο
ἐνεδυναμώθη
ἐνεδυναμώθην
ἐνεδυναμώθης
ἐνεδυναμώθησαν
ἐνεδυναμώθητε
ἐνεδυνάμωσε
ἐνεδυνάμωσεν
ἐνεδυόμην
ἐνέδυσα
top
ἐνεδυσάμην
ἐνεδῦσαν
ἐνεδύσαντο
ἐνέδυσας
ἐνεδύσασθε
ἐνεδύσατο
ἐνέδυσε
ἐνέδυσεν
ἐνεδύσω
ἐνεθρόνισεν
ἐνέθρυψεν
ἐνεθυμεῖτο
ἐνεθυμήθη
ἐνεθυμήθησαν
ἐνεθυμώθην
top
ἐνεῖδον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2st Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to remark, observe
ἐνειλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wrap in, enwrap, confine
 • Cognates: ἀνειλέω, εἱλέω, ἐνειλέω, ἐξειλέω
 • Forms:
  • ἐνειλημένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐνειλημένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐνείλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνείλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐνειλημένη
ἐνειλημένους
ἐνείλησε
ἐνείλησεν
ἔνειμι
ἐνεῖναι
ἐνεῖρας
ἐνείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to thread through, string on, string together, entwine, sew up
 • Forms:
  • ἐνεῖρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἐνεῖχε
ἐνεῖχεν
ἐνεῖχον
top
ἕνεκα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: because, on account of, for the sake of, for cause of, wherefore, by reason of, that
 • Forms:
  • ἕνεκεν Adverb
ἐνεκαθήμεθα
ἐνεκάθηντο
ἐνεκάθησθε
ἐνεκάθητο
ἐνεκάθισα
ἐνεκάθισαν
ἐνεκάθισας
ἐνεκαίνισαν
ἐνεκαίνισας
ἐνεκαινίσε
ἐνεκαινίσεν
ἐνεκαινίσθη
ἐνεκάλεσαν
ἐνεκάλεσεν
top
ἐνεκάλουν
ἐνεκαρτέρουν
ἐνεκαυχήσαντο
ἐνέκειτο
ἕνεκεν
ἐνεκεντρίζοντο
ἐνεκεντρίσθης
ἐνεκίσσησεν
ἐνεκίσσων
ἐνέκλεισεν
ἐνεκοπτόμην
ἐνεκότει
ἐνεκότουν
ἐνέκοψε
ἐνέκοψεν
top
ἐνεκρατευσάμην
ἐνεκρατεύσατο
ἐνέκρουσεν
ἐνέκρυψε
ἐνέκρυψεν
ἐνεκυλίσθης
ἐνελίσσω
ἐνέμειναν
ἐνεμείνατε
ἐνέμεινε
ἐνέμεινεν
ἔνεμεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: νέμω
ἐνέμεσθε
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 2nd Plur
 • Root: νέμω
ἐνέμετο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: νέμω
ἐνεμήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: νέμω
top
ἐνέμοντο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: νέμω
ἐνένευον
ἐνενήκοντα
 • Parse: Indeclined number
 • Meaning: ninety
ἐνενηκονταετῆ
ἐνενηκονταετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ninety years old
 • Forms:
  • ἐνενηκονταετῆ
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Acc Sing Fem
ἐνενηκοντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ninety times
ἐνενηκοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ninetieth
 • Forms:
  • ἐνενηκοστῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ἐνενηκοστῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
ἐνενηκοστῇ
ἐνενηκοστῷ
ἐνενοήθης
ἐνενόησαν
ἐνεξουσιαζόμενος
ἐνεξουσιάζω
ἐνεξουσιάσθης
ἐνεοί
ἐνεόν
top
ἐνεός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • speechless, dumb
  • incapable of speaking
 • Forms:
  • ἐνεόν Adj: Acc Sing Masc
ἐνεπάγην
ἐνεπάγησαν
ἐνέπαιζεν
ἐνεπαίζετο
ἐνέπαιζον
ἐνέπαιξαν
ἐνέπαιξεν
ἐνεπαίχθη
ἐνεπεπύριστο
ἐνεπεριεπατήσαμεν
ἐνέπεσαν
ἐνέπεσεν
ἐνέπεσον
ἐνεπήδησεν
top
ἐνέπηξεν
ἐνεπίμπλασαν
ἐνεπίμπλατο
ἐνεπίμπλων
ἐνεπίμπρα
ἐνεπίμπρων
ἐνεπίπλω
ἐνεπιπλῶντο
ἐνεπίστευσαν
ἐνεπιστεύσατε
ἐνεπίστευσεν
ἐνέπλησα
ἐνέπλησαν
ἐνέπλησας
ἐνεπλήσατε
top
ἐνέπλησε
ἐνέπλησεν
ἐνεπλήσθη
ἐνεπλήσθημεν
ἐνεπλήσθην
ἐνεπλήσθης
ἐνεπλήσθησαν
ἐνεπόδιζον
ἐνεποδίσθη
ἐνεποδίσθησαν
ἐνεπορεύετο
ἐνεπορεύοντο
ἐνέπρησαν
ἐνέπρησε
ἐνέπρησεν
top
ἐνεπρήσθη
ἐνεπρήσθησαν
ἐνέπτυον
ἐνέπτυσαν
ἐνέπτυσεν
ἐνεπυρίσαμεν
ἐνεπύρισαν
ἐνεπυρίσατε
ἐνεπύρισε
ἐνεπύρισεν
ἐνεπυρίσθη
ἐνεπυρίσθησαν
ἐνεργάζομαι
ἐνεργάσασθαι
ἐνεργεῖ
top
ἐνέργεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • working, active, operation, action, activity
  • way of working
  • English cognate: energy
 • Forms:
  • ἐνεργείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐνέργειαι
   • Noun: Dat Sing Fem
   • Noun: Nom Plur Fem
  • ἐνέργειαν
   • Noun: Gen Plur Fem
   • Noun: Acc Sing Fem
  • ἐνεργείας Noun: Gen Sing Fem
ἐνεργείᾳ
ἐνέργειαι
ἐνέργειαν
ἐνεργείας
ἐνεργεῖν
ἐνεργεῖται
ἐνεργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to work, be at work, operate, be effective
   • to work, produce, effect, influence
   • to be in action, be in activity
   • to affect
   • to execute a task
  • Passive:
   • to be the object of action
 • Cognates: ἀγαθοεργέω, ἐργέω, συνεργέω
 • Forms:
  • ἐνεργῆσαι
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Act Infin
  • ἐνεργεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεργείᾳ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐνέργειαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐνεργούμενα
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἐνεργουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἐνεργεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐνεργεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεργήσας Verb: Aor Act Part Nom sing, Masc
  • ἐνεργουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐνεργουμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ἐνεργουμένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • ἐνεργοῦντος
   • Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
  • ἐνεργοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἐνεργοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεργοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεργῶν Verb: Pres Act Part Nom sing, Masc
  • ἐνήργει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐνηργεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἐνήργηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐνήργησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνήργησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνήρξατο Verb: Aor Act Mid 3rd Sing
ἐνέργημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something executed and performed
  • activity
  • experience
 • Forms:
  • ἐνεργήματα Noun: Nom Plur Neut
  • ἐνεργημάτων Noun: Gen Plur Neut
top
ἐνεργήματα
ἐνεργημάτων
ἐνεργής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • effectual, powerful, active
ἐνεργῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: ἐνεργέω
ἐνεργήσας
ἐνεργός
ἐνεργούμενα
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐνεργέω
ἐνεργουμένη
ἐνεργουμένην
ἐνεργουμένης
ἐνεργουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ἐνεργέω
ἐνεργοῦντος
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
 • Root: ἐνεργέω
ἐνεργούς
ἐνεργοῦσαν
top
ἐνεργοῦσι
ἐνεργοῦσιν
ἐνεργῶν
ἐνερείδω
ἐνέσεισαν
ἐνέσεισε
ἐνέσεισεν
ἐνεσκιρωμένοι
ἐνεστερνισμένοι
ἐνέστη
ἐνέστηκε
ἐνέστηκεν
ἐνεστηκότα
ἐνεστηκότος
ἔνεστι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: εἰμί
top
ἔνεστιν
ἐνεστός
ἐνεστῶσαν
ἐνεστώσης
ἐνεστῶσιν
ἐνεστῶτα
ἐνεστῶτος
ἐνεστώτων
ἐνέσχηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐνέχω
ἐνετάγη
ἐνέταξεν
ἐνεταφίασαν
ἐνετειλάμεθα
ἐνετειλάμην
ἐνετείλαντο
top
ἐνετείλασθε
ἐνετείλατο
ἐνετείλω
ἐνέτεινα
ἐνέτειναν
ἐνέτεινεν
ἐνετέλλεσθε
ἐνετίνασσον
ἐνετίναξαν
ἐνετράπη
ἐνετράπην
ἐνετράπης
ἐνετράπησαν
ἐνετρεπόμεθα
ἐνετρυφήσατε
top
ἐνετύγχανον
ἐνετύλιξε
ἐνετύλιξεν
ἐνέτυχε
ἐνέτυχεν
ἐνέτυχον
ἐνευλογεῖσθαι
ἐνευλογεῖται
ἐνευλογέω
ἐνευλογηθῆναι
ἐνευλογηθήσονται
ἐνευροκόπησαν
top
ἐνευροκόπησεν
ἐνευφραίνετο
ἐνευφραίνω
ἐνέφαινεν
ἐνεφάνιζεν
ἐνεφανίζετο
ἐνεφάνισαν
ἐνεφάνισας
ἐνεφάνισεν
ἐνεφανίσθη
ἐνεφανίσθησαν
ἐνεφράγη
ἐνέφραξαν
top
ἐνέφραξεν
ἐνεφύσησε
ἐνεφύσησεν
ἐνεφυσιώθησαν
ἐνεφύσουν
ἐνέχεεν
ἐνέχει
ἐνέχειν
ἐνεχείρησαν
ἐνεχείρησεν
ἐνεχείρισε
ἐνεχείρισεν
ἐνέχεσθε
 • Parse: Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐνέχω
ἐνέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐγχέω
ἐνεχθεῖσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: φέρω
ἐνεχθείσης
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: φέρω
ἐνεχθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: φέρω
top
ἐνεχθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: φέρω
ἐνέχθησαν
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐνεχθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: φέρω
ἐνεχρίοσαν
ἐνεχυράζει
ἐνεχυράζετε
ἐνεχυράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bind
  • to take a pledge from (someone)
  • to receive collateral
 • Forms:
  • ἐνεχυράζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεχυράζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐνεχυράσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐνεχυράσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐνεχύρασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεχυράσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐνεχυράσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἠνεχύραζες Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἠνεχύρασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐνεχυράσαι
ἐνεχυράσεις
ἐνεχύρασεν
ἐνεχυράσῃς
ἐνεχύρασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • pledge, thing pawned
  • collateral, security
ἐνεχυρασμόν
ἐνεχυρασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a taking in pledge, a security, pledge, collateral
 • Forms:
  • ἐνεχυρασμόν Noun: Acc Sing Masc
top
ἐνεχυράσω
ἐνέχυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a pledge, surety, security, collateral
 • Forms:
  • ἐνεχύρῳ Noun: Dat Sing Neut
ἐνεχύρῳ
ἐνέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • + τινί to have/keep a grudge against someone
   • to be hostile to someone
   • to hold, accept
  • Passive:
   • to be subject to
   • to be loaded down with
   • to be held in
   • to be entangled in, involved
 • Forms:
  • ἐνεῖχε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεῖχεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεῖχον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέσχηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνέχειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐνέχεσθε Verb: Present pass Imperative 2nd Plur