ἐντακήσεσθε
ἔνταλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: commandment, an injunction, religious precept, order
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔνταλμαἐντάλματα
GENἐντάλματοςἐνταλμάτων
DATἐντάλματιἐντάλμασι(ν)
ACCἔνταλμαἐντάλματα
ἐντάλμασιν
ἐντάλματα
ἐνταλμάτων
ἔνταξον
ἐντάσσω
ἐνταῦθα
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in this place
  • to this place
  • soon
  • immediately after that
ἐνταφιάζειν
ἐνταφιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to embalm, prepare for burial, bury
 • Forms:
  • ἐνεταφίασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνταφιάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐνταφιάζειν Verb: Pres Act Infin
ἐνταφιάσαι
ἐνταφιασμόν
ἐνταφιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: preparation for burial, burial
 • Forms:
Μ
 SingularPlural
NOMἐνταφιασμός 
GENἐνταφιασμοῦ 
DAT  
ACCἐνταφιασμόν 
ἐνταφιασμοῦ
ἐνταφιασταί
ἐνταφιασταῖς
ἐνταφιαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: embalmer, undertaker, a person who prepares for burial
 • Forms:
Μ
 SingularPlural
NOMἐνταφιαστήςἐνταφιασταί
GEN  
DAT ἐνταφιασταῖς
ACC  
ἐντεθεικότος
ἐντεθρυμμένους
ἐντεθυμημένης
ἔντειλαι
ἐντειλάμενος
ἐντειλαμένου
ἐντείλασθαι
ἐντείλασθε
ἐντείλῃ
ἐντείληται
ἐντείλωμαι
ἐντείνατε
ἔντεινον
ἐντείνοντες
ἐντείνοντι
ἐντείνω
ἐντείνων
ἐντελεῖσθε
ἐντελεῖται
ἐντελέω
ἐντελῇ
ἐντέλλεσθαι
ἐντέλλεσθε
ἐντέλλεται
ἐντέλλομαι
ἐντελλόμεθα
ἐντελλόμενος
ἐντελλομένου
ἐντέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st sing
 • Meaning:
  • to command, order, give orders
  • to issue an order
  • to issue instruction, enjoin
  • to prescribe, charge with execution of or adherence to
  • to prescribe and pronounce with authority
  • to transfer the authority to and place under the charge of
  • to ordain
 • Cognates: ἀνατέλλω, ἐντέλλω, ἐξανατέλλω, προανατέλλω, τέλλω
 • Forms:
  • ἐντέλλεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐνετείλατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐνετείλαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐνετείλασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἐνετειλάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐνετειλάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
  • ἐνετείλω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἐνετέλλεσθε Verb: Imp Mid Ind 2nd Plur
  • ἐντείλῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἔντειλαι Verb: 1Aor Mid Imp 2nd Sing
  • ἐντειλάμενος Verb: Aor Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐντειλαμένου Verb: Aor Mid part Gen Sing Masc
  • ἐντείλασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐντείλασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἐντείληται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἐντείλωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • ἐντελεῖται Verb: Fut Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐντελῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐντέλλομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐντελλομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • ἐντέλλεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐντέλλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐντελλόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἐντελλόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐντέταλμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • ἐντέταλσαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
  • ἐντέταλται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
ἐντελοῦμαι
ἐντενεῖ
ἐντενεῖς
ἔντερα
ἔντερον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • piece of the intestines
  • intestines, innards, bowel
 • Forms:
  • ἔντερα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐντέρῳ Noun: Dat Sing Neut
ἐντέρῳ
ἐντεταγμένη
ἐντεταγμένον
ἐντεταγμένος
ἐντέταλμαι
ἐντέταλσαι
ἐντέταλται
ἐντεταμένα
ἐντεταμένον
ἐντεταμένου
ἐντέτηκε
ἐντέτραμμαι
ἐντετυλιγμένον
ἐντετυπωμένη
ἐντεῦθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Of Place:
   • from here
   • on this side
   • on the side of
  • Reason: from this, from (something)
ἐντεύξει
ἐντεύξεις
ἐντεύξεως
ἐντεύξηται
ἔντευξιν
ἔντευξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • petition, request
  • prayer
  • prayer of thanksgiving
  • private conversation with a high-ranking personage
  • power of intercession (esp. Herm. Man. 10,3,3ff; Herm. Par. 5,4,3f)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔντευξιςἐντεύξεις
GENἐντεύξεωςἐντεύξεων
DATἐντεύξειἐντεύξεσι(ν)
ACCἔντευξινἐντεύξεις
ἐντεύχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to intercede
 • Cognates: ἐντεύχω, τεύχω
 • Forms:
  • ἐντεύξηται Verb: Pres Mid Subj 3rd Sing
ἐντήκω
ἐντίθεται
ἐντίθημι
ἐντιμάω
ἔντιμε
ἔντιμοι
ἐντίμοις
ἔντιμον
ἐντιμόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: Pass: to be held in honour
 • Forms:
  • ἐντιμωθήτω Verb: Aor Pass imperfect 3rd Sing
ἔντιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • honoured, respected
  • Of rank: distinguished, of high rank, in honour
  • Of qualities: esteemed, highly honoured
  • valuable, precious
 • Cognates: ἄτιμος, βαρύτιμος, ἔντιμος, ἐπίτιμος, ἰσότιμος, πολύτιμος, φιλότιμος
 • Forms:
  • ἔντιμε Adj: Voc Sing Masc
  • ἔντιμοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐντίμοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἔντιμον Adj: Acc Sing Masc
  • ἐντιμοτέρα Adj: Nom Sing Fem
  • ἐντιμότερος Adj: Nom Sing Masc Comparative
  • ἐντιμοτέρους Adj: Acc Plur Masc comp
  • ἐντίμου Adj: Gen Sing Masc
  • ἐντίμους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐντίμῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ἐντίμων Adj: Gen Plur Masc
ἐντιμοτέρα
ἐντιμότερος
ἐντιμοτέρους
ἐντίμου
ἐντίμους
ἐντιμόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to regard valuable
ἐντίμῳ
ἐντιμωθήτω
ἐντίμων
ἐντίμως
ἐντιναγμός
Μ
 SingularPlural
NOMἐντιναγμός 
GEN  
DATἐντιναγμῷ 
ACC  
ἐντιναγμῷ
ἐντινάξαντες
ἐντινάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hurl against, charge upon
  • to hurl oneself (in a military attack)
 • Cognates: ἀποτινάσσω, ἐκτινάσσω, ἐντινάσσω
 • Forms:
  • ἐνετίνασσον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐνετίναξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐντινάξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
ἐντολαί
ἐντολαῖς
ἐντολάς
ἐντολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • command, commandment, order
  • prescribed entitlement
  • Of decrees: writ, warrant
 • Forms:
  • ἐντολαί Noun: Nom Plur Fem
  • ἐντολαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ἐντολάς Noun: Acc Plur Fem
  • ἐντολήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐντολῆς Noun: Gen Sing Fem
  • ἐντολῶν Noun: Gen Plur Fem
  • ἐντολῇ Noun: Dat Sing Fem
ἐντολῇ
ἐντολήν
ἐντολῆς
ἐντολῶν
ἐντομίδας
ἐντομίς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: incision, gash, sliced (with a knife)
 • Cognates: ἐντομίς, τομίς
 • Forms:
  • ἐντομίδας Noun: Acc Plur Fem
ἐντόπιοι
ἐντόπιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: local, of that place, a resident
 • Forms:
  • ἐντόπιοι Adj: Nom Plur Masc
ἐντός
 • Parse: Adverb
 • Meaning: within; inside of
ἐντραπείησαν
ἐντραπῇ
ἐντράπηθι
ἐντραπῆναι
ἐντραπῇς
ἐντραπήσεται
ἐντραπήσῃ
ἐντραπήσονται
ἐντράπητε
ἐντραπήτωσαν
ἐντραπῶ
ἐντραπῶμεν
ἐντραπῶσιν
ἐντρέπεσθαι
ἐντρέπεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἐντρέπω
ἐντρεπέσθω
ἐντρεπέσθωσαν
ἐντρέπομαι
ἐντρεπόμενος
ἐντρέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to humble, humiliate
   • to feel shame or fear
   • to turn about, make one turn, alter
   • to linger, hesitate
   • to turn towards, give heed to, pay regard to, respect, reverence
   • to take care that
  • Middle/Passive:
   • to respect, reverence, feel regard for
   • to feel shame on account of (something)
   • to feel shame, be ashamed
   • to feel overawed by
   • to feel diffident about and hesitate to do
 • Cognates: ἀνατρέπω, ἀποτρέπω, διατρέπω, ἐκτρέπω, ἐντρέπω, ἐπιτρέπω, μετατρέπω, περιτρέπω, προσανατρέπω, προτρέπω, τρέπω
 • Forms:
  • ἐντρεπέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • ἐντρέπεσθε
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
    • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
    • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐντρέπεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐντρεπέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • ἐνετράπη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνετράπην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐνετράπης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐνετράπησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐνετρεπόμεθα Verb: Imp Mid Ind 1st. Plur
  • ἐντέτραμμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • ἐντραπείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
  • ἐντραπῇ Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐντραπῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐντράπηθι Verb: Aor Pass Imp 2nd Sing
  • ἐντραπῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐντραπήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐντραπήσῃ Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐντραπήσονται Verb: 2nd Future, pass Ind 3rd Plur
  • ἐντράπητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐντραπήτωσαν Verb: Aor Pass Imp 3rd Plur
  • ἐντραπῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐντραπῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐντραπῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐντρέπομαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • ἐντρεπόμενος Verb: Pres Pass Part Nom sing, Masc
  • ἐντρέπων Verb: Pres Act Part Nom sing, Masc
ἐντρέπων
ἐντρεφόμενος
ἐντρέφω
ἐντρεχής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: skillful, industrious, ready
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐντρεχήςἐντρεχές
GENἐντρεχοῦς
DATἐντρεχεῖ
ACCἐντρεχῆἐντρεχές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐντρεχεῖςἐντρεχῆ
GENἐντρεχῶν
DATἐντρεχέσι(ν)
ACCἐντρεχεῖςἐντρεχῆ
ἔντριτον
ἔντριτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of three strands, threefold
 • Cognates: ἔντριτος, τρίτος
 • Forms:
  • ἔντριτον Adj: Nom Sing Neut
ἔντρομοι
ἔντρομος
ἐντροπή
ἐντροπήν
ἐντροπῆς
ἐντρύφα
ἐντρυφάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rejoice in, revel in, exult over
  • to poke fun, mock at
  • to derive (malicious pleasure from the miser of)
  • to experience delight, delight in
 • Cognates: ἐντρυφάω, κατατρυφάω, τρυφάω
 • Forms:
  • ἐντρύφα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐνετρυφήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐντρυφήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐντρυφήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐντρυφῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ἐντρυφῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
ἐντρύφημα
Neuter
 SingularPlural
NOMἐντρύφημαἐντρυφήματα
GENἐντρυφήματοςἐντρυφημάτων
DATἐντρυφήματιἐντρυφήμασι(ν)
ACCἐντρύφημαἐντρυφήματα
ἐντρυφήματα
ἐντρυφήσατε
ἐντρυφήσει
ἐντρυφῶν
ἐντρυφῶντες
ἐντυγχάνει
ἐντυγχάνειν
ἐντυγχάνοντας
ἐντυγχάνοντες
ἐντυγχανόντων
ἐντυγχανούσας
ἐντυγχάνουσιν
ἐντυγχάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to complain about, appeal
  • to entreat, intercede with, pray
  • to obtain an audience with, get an interview with
  • to meet, turn to, approach, appeal, petition
  • to fall in with, light upon
  • to read
  • to put in a petition
  • to chance upon
  • to converse with, talk to, pray to
 • Cognates: ἀποτυγχάνω, ἐντυγχάνω, ἐπιτυγχάνω, κατατυγχάνω, παρατυγχάνω, συντυγχάνω, τυγχάνω, ὑπερεντυγχάνω
 • Forms:
  • ἐντυγχάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐντυγχανούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • ἐντυγχάνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐνετύγχανον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐντυχόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐντύχωμεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνέτυχε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνέτυχεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνέτυχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐντυχεῖν Verb: Aor Act Infin
  • ἐντύχωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐντυγχάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐντυγχάνειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐντυγχάνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐντυγχανόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐντυγχάνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
ἐντυγχάνων
ἐντυλίσσω
ἐντυπόω
ἐντυχεῖν
ἐντυχία
ἐντυχίαν
ἐντυχόντες
ἐντύχωμεν
ἐντύχωσιν