ἐντακήσεσθε
ἔνταλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: commandment, an injunction, religious precept, order
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔνταλμαἐντάλματα
GENἐντάλματοςἐνταλμάτων
DATἐντάλματιἐντάλμασι(ν)
ACCἔνταλμαἐντάλματα
ἐντάλμασιν
ἐντάλματα
ἐνταλμάτων
ἔνταξον
ἐντάσσω
ἐνταῦθα
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in this place
  • to this place
  • soon
  • immediately after that
ἐνταφιάζειν
ἐνταφιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to embalm, prepare for burial, bury
 • Forms:
  • ἐνεταφίασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνταφιάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐνταφιάζειν Verb: Pres Act Infin
ἐνταφιάσαι
ἐνταφιασμόν
ἐνταφιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: preparation for burial, burial
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐνταφιασμόςἐνταφιασμοί
GENἐνταφιασμοῦἐνταφιασμῶν
DATἐνταφιασμῷἐνταφιασμοῖς
ACCἐνταφιασμόνἐνταφιασμούς
VOCἐνταφιασμέἐνταφιασμοί
ἐνταφιασμοῦ
ἐνταφιασταί
ἐνταφιασταῖς
ἐνταφιαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: embalmer, undertaker, a person who prepares for burial
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐνταφιαστήςἐνταφιασταί
GENἐνταφιαστοῦἐνταφιαστῶν
DATἐνταφιαστῇἐνταφιασταῖς
ACCἐνταφιαστήνἐνταφιαστάς
ἐντεθεικότος
ἐντεθρυμμένους
ἐντεθυμημένης
ἔντειλαι
ἐντειλάμενος
ἐντειλαμένου
ἐντείλασθαι
ἐντείλασθε
ἐντείλῃ
ἐντείληται
ἐντείλωμαι
ἐντείνατε
ἔντεινον
ἐντείνοντες
ἐντείνοντι
ἐντείνω
ἐντείνων
ἐντελεῖσθε
ἐντελεῖται
ἐντελέω
ἐντελῇ
ἐντέλλεσθαι
ἐντέλλεσθε
ἐντέλλεται
ἐντέλλομαι
ἐντελλόμεθα
ἐντελλόμενος
ἐντελλομένου
ἐντέλλω
 • Present
 • ἐντέλλεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐντέλλομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐντελλομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • ἐντέλλεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐντέλλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐντελλόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἐντελλόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐνετέλλεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Future
 • ἐντελεῖται Verb: Fut Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐντελῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • ἐνετείλατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐνετείλαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐνετείλασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐνετειλάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐνετειλάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐνετείλω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐντείλῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἔντειλαι Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐντειλάμενος Verb: Aor Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐντειλαμένου Verb: Aor Mid Part Gen Sing Masc
 • ἐντείλασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐντείλασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἐντείληται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐντείλωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • Perfect
 • ἐντέταλμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐντέταλσαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐντέταλται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐντελοῦμαι
ἐντενεῖ
ἐντενεῖς
ἔντερα
ἔντερον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • piece of the intestines
  • intestines, innards, bowel, entrails
  • guts, insides, internal organs
 • Forms:
  • ἔντερα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐντέρῳ Noun: Dat Sing Neut
ἐντέρῳ
ἐντεταγμένη
ἐντεταγμένον
ἐντεταγμένος
ἐντέταλμαι
ἐντέταλσαι
ἐντέταλται
ἐντεταμένα
ἐντεταμένον
ἐντεταμένου
ἐντέτηκε
ἐντέτραμμαι
ἐντετυλιγμένον
ἐντετυπωμένη
ἐντεῦθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Of Place:
   • from here
   • on this side
   • on the side of
  • Reason: from this, from (something)
ἐντεύξει
ἐντεύξεις
ἐντεύξεως
ἐντεύξηται
ἔντευξιν
ἔντευξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • petition, request
  • prayer
  • prayer of thanksgiving
  • private conversation with a high-ranking personage
  • power of intercession (esp. Herm. Man. 10,3,3ff; Herm. Par. 5,4,3f)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔντευξιςἐντεύξεις
GENἐντεύξεωςἐντεύξεων
DATἐντεύξειἐντεύξεσι(ν)
ACCἔντευξινἐντεύξεις
ἐντεύχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to intercede
 • Cognates: ἐντεύχω, τεύχω
 • Forms:
  • ἐντεύξηται Verb: Pres Mid/PassSubj 3rd Sing
ἐντήκω
ἐντίθεται
ἐντίθημι
ἐντιμάω
ἔντιμε
ἔντιμοι
ἐντίμοις
ἔντιμον
ἐντιμόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: Pass: to be held in honour
 • Forms:
  • ἐντιμωθήτω Verb: Aor Pass imperative 3rd Sing
ἔντιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • honoured, respected
  • Of rank: distinguished, of high rank, in honour
  • Of qualities: esteemed, highly honoured
  • valuable, precious
  • Substantival: person of influence, noble
 • Cognates: ἄτιμος, βαρύτιμος, ἔντιμος, ἐπίτιμος, ἰσότιμος, πολύτιμος, φιλότιμος
 • Forms:
  • ἔντιμε Adj: Voc Sing Masc
  • ἔντιμοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐντίμοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • ἔντιμον Adj: Acc Sing Masc
  • ἐντιμοτέρα Adj: Nom Sing Fem
  • ἐντιμότερος Adj: Nom Sing Masc Comparative
  • ἐντιμοτέρους Adj: Acc Plur Masc comp
  • ἐντίμου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • ἐντίμους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐντίμῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • ἐντίμων Adj: Gen Plur Masc
ἐντιμοτέρα
ἐντιμότερος
ἐντιμοτέρους
ἐντίμου
ἐντίμους
ἐντιμόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to regard valuable
ἐντίμῳ
ἐντιμωθήτω
ἐντίμων
ἐντίμως
ἐντιναγμός
Masculine
 SingularPlural
NOMἐντιναγμόςἐντιναγμοί
GENἐντιναγμοῦἐντιναγμῶν
DATἐντιναγμῷἐντιναγμοῖς
ACCἐντιναγμόνἐντιναγμούς
VOCἐντιναγμέἐντιναγμοί
ἐντιναγμῷ
ἐντινάξαντες
ἐντινάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hurl against, charge upon
  • to hurl oneself (in a military attack)
 • Cognates: ἀποτινάσσω, ἐκτινάσσω, ἐντινάσσω
 • Forms:
  • ἐνετίνασσον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐνετίναξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐντινάξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
ἐντολαί
ἐντολαῖς
ἐντολάς
ἐντολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • command, commandment, order
  • prescribed entitlement
  • Of decrees: writ, warrant
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐντολήἐντολαί
GENἐντολῆςἐντολῶν
DATἐντολῇἐντολαῖς
ACCἐντολήνἐντολάς
VOCἐντολήἐντολαί
ἐντολῇ
ἐντολήν
ἐντολῆς
ἐντολῶν
ἐντομίδας
ἐντομίς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: incision, gash, sliced (with a knife)
 • Cognates: ἐντομίς, τομίς
 • Forms:
  • ἐντομίδας Noun: Acc Plur Fem
ἐντόπιοι
ἐντόπιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: local, of that place, a resident
 • Forms:
  • ἐντόπιοι Adj: Nom Plur Masc
ἐντός
 • Parse: Adverb
 • Meaning: within; inside of
ἐντραπείησαν
ἐντραπῇ
ἐντράπηθι
ἐντραπῆναι
ἐντραπῇς
ἐντραπήσεται
ἐντραπήσῃ
ἐντραπήσονται
ἐντράπητε
ἐντραπήτωσαν
ἐντραπῶ
ἐντραπῶμεν
ἐντραπῶσιν
ἐντρέπεσθαι
ἐντρέπεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἐντρέπω
ἐντρεπέσθω
ἐντρεπέσθωσαν
ἐντρέπομαι
ἐντρεπόμενος
ἐντρέπω
 • Present
 • ἐντρεπέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐντρέπεσθε
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐντρέπεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐντρεπέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἐντρέπομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐντρεπόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing, Masc
 • ἐντρέπων Verb: Pres Act Part Nom Sing, Masc
 • Imperfect
 • ἐντρέπεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐνετρεπόμεθα Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st. Plur
 • Future
 • ἐντραπήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐντραπήσονται Verb: 2nd Future, pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐνετράπη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνετράπην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐνετράπης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐνετράπησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐντραπείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • ἐντραπῇ Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐντραπῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐντράπηθι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐντραπῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐντραπήσῃ Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐντράπητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐντραπήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐντραπῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐντραπῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐντραπῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • ἐντέτραμμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
ἐντρέπων
ἐντρεφόμενος
ἐντρέφω
ἐντρεχής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: skillful, industrious, ready
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐντρεχήςἐντρεχές
GENἐντρεχοῦς
DATἐντρεχεῖ
ACCἐντρεχῆἐντρεχές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐντρεχεῖςἐντρεχῆ
GENἐντρεχῶν
DATἐντρεχέσι(ν)
ACCἐντρεχεῖςἐντρεχῆ
ἔντριτον
ἔντριτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of three strands, threefold
 • Cognates: ἔντριτος, τρίτος
 • Forms:
  • ἔντριτον Adj: Nom Sing Neut
ἔντρομοι
ἔντρομος
ἐντροπή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐντροπήἐντροπαί
GENἐντροπῆςἐντροπῶν
DATἐντροπῇἐντροπαῖς
ACCἐντροπήνἐντροπάς
VOCἐντροπήἐντροπαί
ἐντροπήν
ἐντροπῆς
ἐντρύφα
ἐντρυφάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rejoice in, revel in, exult over
  • to poke fun, mock at, scoff at
  • to derive (malicious pleasure from the miser of)
  • to experience delight, delight in
 • Cognates: ἐντρυφάω, κατατρυφάω, τρυφάω
 • Forms:
  • ἐντρύφα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐνετρυφήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐντρυφήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐντρυφήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐντρυφῶν Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἐντρυφῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
ἐντρύφημα
Neuter
 SingularPlural
NOMἐντρύφημαἐντρυφήματα
GENἐντρυφήματοςἐντρυφημάτων
DATἐντρυφήματιἐντρυφήμασι(ν)
ACCἐντρύφημαἐντρυφήματα
ἐντρυφήματα
ἐντρυφήσατε
ἐντρυφήσει
ἐντρυφῶν
ἐντρυφῶντες
ἐντυγχάνει
ἐντυγχάνειν
ἐντυγχάνοντας
ἐντυγχάνοντες
ἐντυγχανόντων
ἐντυγχανούσας
ἐντυγχάνουσιν
ἐντυγχάνω
 • Present
 • ἐντυγχάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἐντυγχανούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • ἐντυγχάνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἐντυγχάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐντυγχάνειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐντυγχάνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐντυγχανόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἐντυγχάνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐνετύγχανον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • Aorist
 • ἐντυχόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐντύχωμεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνέτυχε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνέτυχεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνέτυχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐντυχεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ἐντύχωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
ἐντυγχάνων
ἐντυλίσσω
ἐντυπόω
ἐντυχεῖν
ἐντυχία
Feminine
 SingularPlural
NOMἐντυχίαἐντυχίαι
GENἐντυχίαςἐντυχιῶν
DATἐντυχίᾳἐντυχίαις
ACCἐντυχίανἐντυχίας
VOCἐντυχίαἐντυχίαι
ἐντυχίαν
ἐντυχόντες
ἐντύχωμεν
ἐντύχωσιν