ἐντακήσεσθε
ἔνταλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: commandment, an injunction, religious precept, order
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔνταλμαἐντάλματα
GENἐντάλματοςἐνταλμάτων
DATἐντάλματιἐντάλμασι(ν)
ACCἔνταλμαἐντάλματα
ἐντάλμασι(ν)
ἐντάλματα
ἐνταλμάτων
ἔνταξον
ἐντάσσω
ἐνταῦθα
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in this place
  • to this place
  • soon
  • immediately after that
ἐνταφιάζειν
ἐνταφιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to embalm, prepare for burial, bury
 • Forms:
  • ἐνεταφίασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνταφιάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐνταφιάζειν Verb: Pres Act Infin
ἐνταφιάσαι
ἐνταφιασμόν
ἐνταφιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: preparation for burial, burial
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐνταφιασμόςἐνταφιασμοί
GENἐνταφιασμοῦἐνταφιασμῶν
DATἐνταφιασμῷἐνταφιασμοῖς
ACCἐνταφιασμόνἐνταφιασμούς
VOCἐνταφιασμέἐνταφιασμοί
ἐνταφιασμοῦ
ἐνταφιασταί
ἐνταφιασταῖς
ἐνταφιαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: embalmer, undertaker, a person who prepares for burial
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐνταφιαστήςἐνταφιασταί
GENἐνταφιαστοῦἐνταφιαστῶν
DATἐνταφιαστῇἐνταφιασταῖς
ACCἐνταφιαστήνἐνταφιαστάς
ἐντεθεικότος
ἐντεθρυμμένους
ἐντεθυμημένης
ἔντειλαι
ἐντειλάμενος
ἐντειλαμένου
ἐντείλασθαι
ἐντείλασθε
ἐντείλῃ
ἐντείληται
ἐντείλωμαι
ἐντείνατε
ἔντεινον
ἐντείνοντες
ἐντείνοντι
ἐντείνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flex, bend (as an archery bow)
  • to stretch tight
  • to stretch within
 • Forms:
  • ἐνέτεινα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐνέτειναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέτεινε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐντείνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἔντεινον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐντείνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐντείνοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
  • ἐντείνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐντενεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐντενεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐντεταμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἐντεταμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐντεταμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἐντεταμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
ἐντείνων
ἐντελεῖσθε
ἐντελεῖται
ἐντελέω
ἐντελῇ
ἐντέλλεσθαι
ἐντέλλεσθε
ἐντέλλεται
ἐντέλλομαι
ἐντελλόμεθα
ἐντελλόμενος
ἐντελλομένου
ἐντέλλω
Present
 • ἐντέλλεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐντέλλομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐντελλομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • ἐντέλλεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐντέλλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐντελλόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἐντελλόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐνετέλλεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
Future
 • ἐντελεῖται Verb: Fut Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐντελῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐνετείλατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐνετείλαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐνετείλασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐνετειλάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐνετειλάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐνετείλω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐντείλῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἔντειλαι Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐντειλάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἐντειλαμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
 • ἐντείλασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐντείλασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἐντείληται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐντείλωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
Perfect
 • ἐντέταλμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐντέταλσαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐντέταλται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐντελοῦμαι
ἐντενεῖ
ἐντενεῖς
ἔντερα
ἔντερον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • piece of the intestines
  • intestines, innards, bowel, entrails
  • guts, insides, internal organs
 • Forms:
  • ἔντερα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐντέρῳ Noun: Dat Sing Neut
ἐντέρῳ
ἐντεταγμένη
ἐντεταγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐντάσσω
ἐντεταγμένος
ἐντέταλμαι
ἐντέταλσαι
ἐντέταλται
ἐντεταμένα
ἐντεταμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐντείνω
ἐντεταμένου
ἐντέτηκε
ἐντέτραμμαι
ἐντετυλιγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐντυλίσσω
ἐντετυπωμένη
ἐντεῦθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Of Place:
   • from here
   • on this side
   • on the side of
  • Reason: from this, from (something)
ἐντεύξει
ἐντεύξεις
ἐντεύξεως
ἐντεύξηται
ἔντευξιν
ἔντευξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • petition, request
  • prayer
  • prayer of thanksgiving
  • private conversation with a high-ranking personage
  • power of intercession (esp. Herm. Man. 10,3,3ff; Herm. Par. 5,4,3f)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔντευξιςἐντεύξεις
GENἐντεύξεωςἐντεύξεων
DATἐντεύξειἐντεύξεσι(ν)
ACCἔντευξινἐντεύξεις
ἐντεύχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to intercede
 • Cognates: ἐντεύχω, τεύχω
 • Forms:
  • ἐντεύξηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
ἐντήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to excite
   • to flow into
   • to pour in while molten
  • Passive:
   • to pine away in
   • to melt or crumble and disappear
   • to be absorbed by
 • Forms:
  • ἐντακήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἐντέτηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ἐντίθεται
ἐντίθημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to put in
  • to place inside
  • to put on board (a ship)
  • to implant
 • Forms:
  • ἐνθέντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἔνθεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἐντεθεικότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
  • ἐντίθεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐντιμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to value in
ἔντιμε
ἔντιμοι
ἐντίμοις
ἔντιμον
ἐντιμόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:Pass: to be held in honour
 • Forms:
  • ἐντιμωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
ἔντιμος
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἔντιμοςἔντιμον
GENἐντίμου
DATἐντίμῳ
ACCἔντιμον
VOCἔντιμεἔντιμον
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἔντιμοιἔντιμα
GENἐντίμων
DATἐντίμοις
ACCἐντίμουςἔντιμα
ἐντιμοτέρα
ἐντιμότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἔντιμος
 • Meaning: more honoured, more respected
ἐντιμοτέρους
ἐντίμου
ἐντίμους
ἐντιμόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to regard valuable
ἐντίμῳ
ἐντιμωθήτω
ἐντίμων
ἐντίμως
ἐντιναγμός
Masculine
 SingularPlural
NOMἐντιναγμόςἐντιναγμοί
GENἐντιναγμοῦἐντιναγμῶν
DATἐντιναγμῷἐντιναγμοῖς
ACCἐντιναγμόνἐντιναγμούς
VOCἐντιναγμέἐντιναγμοί
ἐντιναγμῷ
ἐντινάξαντες
ἐντινάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hurl against, charge upon
  • to hurl oneself (in a military attack)
 • Cognates: ἀποτινάσσω, ἐκτινάσσω, ἐντινάσσω
 • Forms:
  • ἐνετίνασσον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐνετίνασσον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐνετίναξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐντινάξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
ἐντολαί
ἐντολαῖς
ἐντολάς
ἐντολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • command, commandment, order
  • prescribed entitlement
  • Of decrees: writ, warrant
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐντολήἐντολαί
GENἐντολῆςἐντολῶν
DATἐντολῇἐντολαῖς
ACCἐντολήνἐντολάς
VOCἐντολήἐντολαί
ἐντολῇ
ἐντολήν
ἐντολῆς
ἐντολῶν
ἐντομίδας
ἐντομίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: incision, gash, sliced (with a knife)
 • Cognates: ἐντομίς, τομίς
 • Forms:
  • ἐντομίδας Noun: Acc Plur Fem
ἐντόπιοι
ἐντόπιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: local, of that place, a resident
 • Forms:
  • ἐντόπιοι Adj: Nom Plur Masc
ἐντός
 • Parse: Adverb
 • Meaning: within; inside of
ἐντραπείησαν
ἐντραπῇ
ἐντράπηθι
ἐντραπῆναι
ἐντραπῇς
ἐντραπήσεται
ἐντραπήσῃ
ἐντραπήσονται
ἐντράπητε
ἐντραπήτωσαν
ἐντραπῶ
ἐντραπῶμεν
ἐντραπῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἐντρέπω
ἐντρέπεσθαι
ἐντρέπεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἐντρέπω
ἐντρεπέσθω
ἐντρεπέσθωσαν
ἐντρέπομαι
ἐντρεπόμενος
ἐντρέπω
Present
 • ἐντρεπέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐντρέπεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐντρέπεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐντρέπεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐντρεπέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἐντρέπομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐντρεπόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐντρέπων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐντρέπεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐνετρεπόμεθα Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
Future
 • ἐντραπήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐντραπήσονται Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐνετράπη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνετράπην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐνετράπης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐνετράπησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐντραπείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • ἐντραπῇ Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐντραπῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐντράπηθι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐντραπῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐντραπήσῃ Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐντράπητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐντραπήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐντραπῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ἐντραπῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • ἐντραπῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
Perfect
 • ἐντέτραμμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
ἐντρέπων
ἐντρεφόμενος
ἐντρέφω
ἐντρεχής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: skillful, industrious, ready
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐντρεχήςἐντρεχές
GENἐντρεχοῦς
DATἐντρεχεῖ
ACCἐντρεχῆἐντρεχές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐντρεχεῖςἐντρεχῆ
GENἐντρεχῶν
DATἐντρεχέσι(ν)
ACCἐντρεχεῖςἐντρεχῆ
ἔντριτον
ἔντριτος
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἔντριτοςἔντριτον
GENἐντρίτου
DATἐντρίτῳ
ACCἔντριτον
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἔντριτοιἔντριτα
GENἐντρίτων
DATἐντρίτοις
ACCἐντρίτουςἔντριτα
ἔντρομοι
ἔντρομος
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἔντρομοςἔντρομον
GENἐντρόμου
DATἐντρόμῳ
ACCἔντρομον
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἔντρομοιἔντρομα
GENἐντρόμων
DATἐντρόμοις
ACCἐντρόμουςἔντρομα
ἐντροπή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐντροπήἐντροπαί
GENἐντροπῆςἐντροπῶν
DATἐντροπῇἐντροπαῖς
ACCἐντροπήνἐντροπάς
VOCἐντροπήἐντροπαί
ἐντροπήν
ἐντροπῆς
ἐντρύφα
ἐντρυφάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rejoice in, revel in, exult over
  • to poke fun, mock at, scoff at
  • to derive (malicious pleasure from the miser of)
  • to experience delight, delight in
 • Cognates: ἐντρυφάω, κατατρυφάω, τρυφάω
 • Forms:
  • ἐντρύφα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐνετρυφήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐντρυφήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐντρυφήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐντρυφῶν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • ἐντρυφῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ἐντρύφημα
Neuter
 SingularPlural
NOMἐντρύφημαἐντρυφήματα
GENἐντρυφήματοςἐντρυφημάτων
DATἐντρυφήματιἐντρυφήμασι(ν)
ACCἐντρύφημαἐντρυφήματα
ἐντρυφήματα
ἐντρυφήσατε
ἐντρυφήσει
ἐντρυφῶν
ἐντρυφῶντες
ἐντυγχάνει
ἐντυγχάνειν
ἐντυγχάνοντας
ἐντυγχάνοντες
ἐντυγχανόντων
ἐντυγχανούσας
ἐντυγχάνουσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐντυγχάνω
ἐντυγχάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to complain about, appeal
  • to entreat, intercede with, pray
  • to obtain an audience with, get an interview with
  • to meet, turn to, approach, appeal, petition
  • to fall in with, light upon
  • to read
  • to put in a petition
  • to chance upon
  • to converse with, talk to, pray to
 • Forms:
Present
 • ἐντυγχάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐντυγχανούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • ἐντυγχάνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐντυγχάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐντυγχάνειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐντυγχάνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐντυγχανόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἐντυγχάνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐνετύγχανον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐνετύγχανον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
Aorist
 • ἐντυχόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐντύχωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐνέτυχε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνέτυχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐντυχεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ἐντύχωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
ἐντυγχάνων
ἐντυλίσσω
ἐντυπόω
ἐντυχεῖν
ἐντυχία
Feminine
 SingularPlural
NOMἐντυχίαἐντυχίαι
GENἐντυχίαςἐντυχιῶν
DATἐντυχίᾳἐντυχίαις
ACCἐντυχίανἐντυχίας
VOCἐντυχίαἐντυχίαι
ἐντυχίαν
ἐντυχόντες
ἐντύχωμεν
ἐντύχωσιν