νέα
 • Parse: Adj: Nom Plur Neut
 • Root: νέος
νέαν
 • Parse: Adj: Acc Sing Fem
 • Root: νέος
νεᾶν
 • Parse: Adj: Gen Plur Fem/Masc
 • Root: νέος
νεᾶν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
 • Root: νεάω
νεᾶν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act inf
  • Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: νεάζω
νεάζειν
νεάζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • to be young
  • to act with youthful vigour
 • Cognates: ἀνανεάζω, νεάζω
 • Forms:
  • νεᾶν
   • Verb: Fut Act inf
   • Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
   • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • νεάζειν Verb: Pres Act Infin
νεανίᾳ
νεανίαι
νεανίαις
νεανίαν
νεανίας
νεάνιδα
νεάνιδας
νεάνιδες
νεάνιδι
νεάνιδος
νεανίδων
νεανίης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a young man, youth (up to about forty years)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMνεανίας, νεανίηςνεανίαι
GENνεανίουνεανιῶν
DATνεανίᾳνεανίαις
ACCνεανίαννεανίας
VOCνεανίανεανίαι
νεανικῆς
νεανικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: youthful, fresh, active, vigorous
 • Forms:
  • νεανικῆς Adj: Gen Sing Fem
νεᾶνιν
νεανίου
νεᾶνις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: young woman, girl
 • Forms:
  • νεάνιδα Noun: Acc Sing Fem
  • νεάνιδας Noun: Acc Plur Fem
  • νεάνιδες Noun: Nom Plur Fem
  • νεάνιδι Noun: Dat Sing Fem
  • νεάνιδος Noun: Gen Sing Fem
  • νεανίδων Noun: Gen Plur Fem
  • νεᾶνιν Noun: Acc Sing Fem
  • νεάνισιν Noun: Dat Plur Fem
νεάνισιν
νεανίσκε
νεανίσκοι
νεανίσκοις
νεανίσκον
νεανίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • young man, lad, a youth (under forty)
  • servant
 • Forms:
  • νεανίσκε Noun: Voc Sing Masc
  • νεανίσκοι
   • Noun: Voc Plur Masc
   • Noun: Nom Plur Masc
  • νεανίσκοις Noun: Dat Plur Masc
  • νεανίσκον Noun: Acc Sing Masc
  • νεανίσκου Noun: Gen Sing Masc
  • νεανίσκους Noun: Acc Plur Masc
  • νεανίσκῳ Noun: Dat Sing Masc
  • νεανίσκων Noun: Gen Plur Masc
νεανίσκου
νεανίσκους
νεανίσκῳ
νεανίσκων
νεανιῶν
νέας
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: νέος
νεάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to plough (plow) up anew
 • Forms:
  • νέαν
   • Verb: Pres Act Infin
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • νεᾶν
   • Verb: Pres Act Infin
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
νεβέλ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • bottle, container, wine jar, crock
  • liquid measurement
 • Concord: 1Sam 1:24; 2Sam 16:1; Hos 3:2
νεβροί
νεβρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fawn, young deer
 • Forms:
  • νεβροί Noun: Nom Plur Masc
  • νεβρῷ Noun: Dat Sing Masc
νεβρῷ
νεελασα, νεέλασσα
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • joyful, jubilations
  • peacock
 • Concord: Job 39:13
νεεσσαράν
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: retained, detained, servant
 • Concord: 1Sam 21:8 LXX (21:7 MT)
νεζέρ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: diadem, crown, sign of consecration, insignia
 • Concord: 2Kings 11:12
νεῖκος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • legal dispute, legal case
  • contention, strife, quarrel
 • Forms:
  • νείκους Noun: Gen Sing Neut
νείκους
νεκρά
νεκράν
νεκράς
νεκρᾶς
νεκροί
νεκροῖς
νεκρόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: νεκρός
νεκρός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • mortal, subject to death
   • dead, lifeless
  • Substantive:
   • corpse, cadaver
 • Forms:
  • νεκρά Adj: Nom Sing Fem
  • νεκράν Adj: Acc Sing Fem
  • νεκράς Adj: Acc Plur Fem
  • νεκρᾶς Adj: Gen Sing Fem
  • νεκροί Adj: Nom Plur Masc
  • νεκροῖς Adj: Dat Plur Masc
  • νεκρόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom Sing Neut
  • νεκροῦ Adj: Gen Sing Masc
  • νεκρούς Adj: Acc Plur Masc
  • νεκρῷ Noun: Dat Sing Masc
  • νεκρῶν Adj: Gen Plur Masc/Neut
νεκροῦ
νεκρούς
νεκροφόρος
νεκρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be dead, mortify; to deaden, i.e., (figuratively) to subdue
 • Forms:
  • νεκρώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • νενεκρωμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • νενεκρωμένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
νεκρῷ
νεκρῶν
νεκρώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: νεκρόω
νέκρωσιν
νέκρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • death, putting to death
  • deadness, mortification
  • dying, decease, impotency
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνέκρωσιςνεκρώσεις
GENνεκρώσεωςνεκρώσεων
DATνεκρώσεινεκρώσεσι(ν)
ACCνέκρωσι(ν)νεκρώσεις
νεμέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: νέμω
νεμήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: νέμω
νεμήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: νέμω
νεμήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: νέμω
νέμηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: νέμω
νεμόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: νέμω
νέμω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to graze, feed, pasture, range
   • to feed on
   • to roam about (like sheep and cattle looking for grass and water)
   • to dispense, divide, assign, delegate
  • Middle:
   • to live in the open (where there is grass and wateer)
 • Cognates: ἀπονέμω, διανέμω, ἐννέμω, κατανέμω, προσνέμω
 • Forms:
  • ἔνεμεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐνέμεσθε Verb: Imp Mid Ind 2nd Plur
  • ἐνέμετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐνεμήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐνέμοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • νεμέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • νεμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • νεμήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • νεμήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • νέμηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • νεμόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • νέμων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
νέμων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: νέμω
νενεκρωμένον
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: νεκρόω
νενεκρωμένου
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: νεκρόω
νενευροκοπημένης
νενησμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
 • Root: νήθω
νενησμένης
 • Parse: Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
 • Root: νήθω
νενησμένου
 • Parse: Verb: Perf Mid part Gen Sing Neut
 • Root: νήθω
νενηστεύκατε
νενίκηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: νικάω
νενικήκατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: νικάω
νενικῆσθαι
νένιπται
 • Parse: Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
 • Root: νίπτω
νενόηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: νοέω
νενομοθετημένοις
νενομοθέτηται
νενομοθέτητο
νενουθέτησαι
νεογνά
νεογνός
νέοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Root: νέος
νέοις
 • Parse: Adj: Dat Plur Masc
 • Root: νέος
νεόκτιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: new founded, newly created, newly made
 • Forms:
  • νεοκτίστους Adj: Acc Plur Masc
νεοκτίστους
νεομηνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: new moon, first of the month
 • Forms:
  • νεομηνίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • νεομηνίαις Noun: Dat Plur Fem
  • νεομηνίας Noun: Gen Sing Fem
νεομηνίᾳ
νεομηνίαις
νεομηνίας
νέον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: νέος
νέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: new, young, fresh, regenerate, younger, newer, youngest, newest
 • Forms:
  • νέα Adj: Nom Plur Neut
  • νέαν Adj: Acc Sing Fem
  • νεᾶν Adj: Gen Plur Fem/Masc
  • νέας
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
  • νέοι Adj: Nom Plur Masc
  • νέοις Adj: Dat Plur Masc
  • νέον
   • Adj: Nom Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • νέου Adj: Gen Sing Masc
  • νέους Adj: Acc Plur Masc
  • νέῳ Adj: Dat Sing Masc
  • νέων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • νεώτατος Adj: Nom Sing Masc comp
  • νεωτέρα Adj: Nom Sing Fem Super
  • νεωτέρᾳ Adj: Dat Sing Fem Super
  • νεωτέραις Adj: Dat Plur Fem
  • νεωτέραν Adj: Acc Sing Fem Super
  • νεωτέρας Adj: Acc Plur Feminine Comparative
  • νεώτεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
  • νεώτερον Adj: Acc Sing Masc super
  • νεώτερος Adj: Nom Sing Masc Comparative
  • νεωτέρου Adj: Gen Sing Masc super
  • νεωτέρους Adj: Acc Plur Masc Comparative
  • νεωτέρῳ Adj: Dat Sing Masc
  • νεωτέρων Adj: Gen Plur Masc
νεοσσιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a nest of young birds, a nest
νεοσσοί
νεοσσοῖς
νεοσσόν
νεοσσός, νεοττός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: young (bird)
 • Forms:
  • νεοσσοί Noun: Nom Plur Masc
  • νεοσσοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • νεοσσόν Noun: Acc Sing Masc
  • νεοσσούς Noun: Acc Plur Masc
  • νεοσσῶν Noun: Gen Plur Masc
  • νεοττῶν Noun: Gen Plur Masc
νεοσσούς
νεοσσῶν
νεότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • youth, young girl
  • newness, i.e., youthfulness
  • state of being young
  • acting like a youth
  • time of life when one is young
 • Forms:
  • νεότησιν Noun: Dat Plur Fem
  • νεότητα Noun: Acc Sing Fem
  • νεότητι Noun: Dat Sing Fem
  • νεότητος Noun: Gen Sing Fem
νεότησιν
νεότητα
νεότητι
νεότητος
νεοττῶν
νέου
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc
 • Root: νέος
νέους
 • Parse: Adj: Acc Plur Masc
 • Root: νέος
νεόφυτα
νεόφυτον
νεόφυτος
νεόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to renovate, renew
  • to plough up (fallow ground), plow up
 • Cognates: ἀνανεόω
 • Forms:
  • νεώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
νέρτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the lower, nether
  • belonging to the lower world
  • belonging to the underworld
 • Forms:
  • νερτέρων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
νερτέρων
νέσσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ostrich, falcon
νεύει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: νεύω
νευέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: νεύω
νεῦμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a nod, wink, a non-verbal sign (indicating desire or consent)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMνεῦμανεύματα
GENνεύματοςνευμάτων
DATνεύματινεύμασι(ν)
ACCνεῦμανεύματα
νεύμασιν
νεύματι
νεῦρα
νευρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bowstring, string, cord (made of the sinews of an animal)
 • Forms:
  • νευραῖς Noun: Dat Plur Fem
  • νευράς Noun: Acc Plur Fem
  • νευρέαις Noun: Dat Plur Fem
  • νευρέας Noun: Acc Plur Fem
νευραῖς
νευράς
νευρέαις
νευρέας
νεύροις
νευροκοπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hamstring, hough, hock, hobble, cut the sinews of (an animal)
 • Forms:
  • ἐνευροκόπησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνευροκόπησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • νενευροκοπημένης Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
  • νευροκοπήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • νευροκοπήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
νευροκοπήσεις
νευροκοπήσουσιν
νεῦρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sinew, nerve
 • Forms:
  • νεῦρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • νεύροις Noun: Dat Plur Neut
  • νεύρου Noun: Gen Sing Neut
  • νεύρων Noun: Gen Plur Neut
νεύρου
νεύρων
νεύσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: νεύω
νεύσῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: νεύω
νεύω
νεφέλαι
νεφέλαις
νεφέλας
νεφέλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cloud, cloudiness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνεφέληνεφέλαι
GENνεφέληςνεφελῶν
DATνεφέλῃνεφέλαις
ACCνεφέληννεφέλας
VOCνεφέληνεφέλαι
νεφέλῃ
νεφέλην
νεφέλης
νεφελῶν
νέφη
νεφθαι
 • Parse: Transliterated word
 • Meaning: naphtha
 • Concord: 2Macc 1:36
νεφθαρ
 • Parse: Transliterated word
 • Meaning: naphtha
 • Concord: 2Macc 1:36
νέφος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cloud
 • Forms:
  • νέφη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • νέφους Noun: Gen Sing Neut
  • νεφῶν Noun: Gen Plur Neut
νέφους
νεφροί
νεφροῖς
νεφρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • reins, a kidney (plural), entrails
  • figuratively: the inmost mind, seat of emotions, centre of attitudes and intentions
 • Forms:
  • νεφροί Noun: Nom Plur Masc
  • νεφροῖς Noun: Dat Plur Masc
  • νεφρούς Noun: Acc Plur Masc
  • νεφρῶν Noun: Gen Plur Masc
νεφρούς
νεφρῶν
νεφῶν
νεχωθα
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Meaning: spice, treasure (II Kings 20:13; Isa 39:2)
νεώ
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: νεώς
νέῳ
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc
 • Root: νέος
νεωκόρον
νεωκόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worshipper; a temple-servant, i.e., (by implication) a votary
 • Forms:
  • νεωκόρον Adj: Acc Sing Fem
νέωμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: new-ploughed (plowed) land, fallow land just broken up
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMνέωμανεώματα
GENνεώματοςνεωμάτων
DATνεώματινεώμασι(ν)
ACCνέωμανεώματα
νεώματα
νέων
 • Parse: Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: νέος
νεώς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a temple
 • Forms:
  • νεώ Noun: Gen Sing Masc
νεώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: νεόω
νεωστί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: lately, just now, newly, recently, only short while ago
νεώτατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc comp
 • Root: νέος
νεωτέρα
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem Super
 • Root: νέος
νεωτέρᾳ
 • Parse: Adj: Dat Sing Fem Super
 • Root: νέος
νεωτέραις
 • Parse: Adj: Dat Plur Fem
 • Root: νέος
νεωτέραν
 • Parse: Adj: Acc Sing Fem Super
 • Root: νέος
νεωτέρας
 • Parse: Adj: Acc Plur Feminine Comparative
 • Root: νέος
νεωτερίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to attempt anything new
  • to make a violent change, make a revolution against, attempt a revolution, start a radical reform
 • Forms:
  • νεωτερίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
νεωτερικάς
νεωτερικήν
νεωτερικῆς
νεωτερικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: youthful; appertaining to younger persons, i.e., juvenile, natural to a youth
 • Forms:
  • νεωτερικήν Adj: Acc Sing Fem
  • νεωτερικάς Adj: Acc Plur Fem
  • νεωτερικῆς Adj: Gen Sing Fem
νεωτερίσαντες
νεωτερισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • innovation
  • uprising, revolution, rebellion
  • youthful
 • Forms:
  • νεωτερισμούς Noun: Acc Plur Masc
νεωτερισμούς
νεώτεροι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc Comparative
 • Root: νέος
νεώτερον
 • Parse: Adj: Acc Sing Masc super
 • Root: νέος
νεώτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Comparative
 • Root: νέος
νεωτέρου
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc super
 • Root: νέος
νεωτέρους
 • Parse: Adj: Acc Plur Masc Comparative
 • Root: νέος
νεωτέρῳ
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc
 • Root: νέος
νεωτέρων
 • Parse: Adj: Gen Plur Masc
 • Root: νέος