νέα
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: νέος
νέαν
 • Parse: Adj: Acc Sing Fem
 • Root: νέος
νεᾶν
 • Parse: Adj: Gen Plur Masc/Fem
 • Root: νέος
νεᾶν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: νεάω
νεᾶν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act inf
  • Part: Fut Act Nom Sing Masc
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: νεάζω
νεάζειν
νεάζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • to be young
  • to act with youthful vigour
 • Cognates: ἀνανεάζω, νεάζω
 • Forms:
  • νεᾶν
   • Verb: Fut Act inf
   • Part: Fut Act Nom Sing Masc
   • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
  • νεάζειν Verb: Pres Act Infin
νεανίᾳ
νεανίαι
νεανίαις
νεανίαν
νεανίας
νεάνιδα
νεάνιδας
νεάνιδες
νεάνιδι
νεάνιδος
νεανίδων
νεανίης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a young man, youth (up to about forty years)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMνεανίας, νεανίηςνεανίαι
GENνεανίουνεανιῶν
DATνεανίᾳνεανίαις
ACCνεανίαννεανίας
VOCνεανίανεανίαι
νεανικῆς
νεανικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: youthful, fresh, active, vigorous
 • Forms:
  • νεανικῆς Adj: Gen Sing Fem
νεᾶνιν
νεανίου
νεᾶνις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: young woman, girl
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνεᾶνιςνεάνιδες
GENνεάνιδοςνεανίδων
DATνεάνιδινεάνισι(ν)
ACCνεᾶνιν, νεάνιδανεάνιδας
VOCνεᾶνινεάνιδες
νεάνισιν
νεανίσκε
νεανίσκοι
νεανίσκοις
νεανίσκον
νεανίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • young man, lad, a youth (under forty)
  • servant
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMνεανίσκοςνεανίσκοι
GENνεανίσκουνεανίσκων
DATνεανίσκῳνεανίσκοις
ACCνεανίσκοννεανίσκους
VOCνεανίσκενεανίσκοι
νεανίσκου
νεανίσκους
νεανίσκῳ
νεανίσκων
νεανιῶν
νέας
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: νέος
νεάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to plow (plough) up anew
 • Forms:
  • νέαν
   • Verb: Pres Act Infin
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • νεᾶν
   • Verb: Pres Act Infin
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
νεβέλ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • bottle, container, wine jar, crock
  • liquid measurement
 • Concord: 1Sam 1:24; 2Sam 16:1; Hos 3:2
νεβροί
νεβρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fawn, young deer
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMνεβρόςνεβροί
GENνεβροῦνεβρῶν
DATνεβρῷνεβροῖς
ACCνεβρόννεβρούς
VOCνεβρένεβροί
νεβρῷ
νεελασα
νεέλασσα
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • joyful, jubilations
  • peacock
 • Concord: Job 39:13
νεεσσαράν
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: retained, detained, servant
 • Concord: 1Sam 21:8 LXX (21:7 MT)
νεζέρ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: diadem, crown, sign of consecration, insignia
 • Concord: 2Kings 11:12
νεῖκος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • legal dispute, legal case
  • contention, strife, quarrel
  • argument
 • Forms:
  • νείκους Noun: Gen Sing Neut
νείκους
νεκρά
νεκράν
νεκράς
νεκρᾶς
νεκροί
νεκροῖς
νεκρόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: νεκρός
νεκρός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • mortal, subject to death
   • dead, lifeless
  • Substantival:
   • corpse, cadaver
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMνεκρόςνεκράνεκρόν
GENνεκροῦνεκρᾶςνεκροῦ
DATνεκρῷνεκρᾷνεκρῷ
ACCνεκρόννεκράννεκρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMνεκροίνεκραίνεκρά
GENνεκρῶν
DATνεκροῖςνεκραῖςνεκροῖς
ACCνεκρούςνεκράςνεκρά
νεκροῦ
νεκρούς
νεκροφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bearing a corpse, corpse bearer
νεκρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be dead, mortify; to deaden, i.e., (figuratively) to subdue
 • Forms:
  • νεκρώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • νενεκρωμένον
   • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
   • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • νενεκρωμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
νεκρῷ
νεκρῶν
νεκρώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: νεκρόω
νέκρωσιν
νέκρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • death, putting to death
  • deadness, mortification
  • dying, decease, impotency
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνέκρωσιςνεκρώσεις
GENνεκρώσεωςνεκρώσεων
DATνεκρώσεινεκρώσεσι(ν)
ACCνέκρωσι(ν)νεκρώσεις
νεμέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: νέμω
νεμήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: νέμω
νεμήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: νέμω
νεμήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: νέμω
νέμηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: νέμω
νεμόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: νέμω
νέμω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to graze, feed, pasture, range
   • to feed on
   • to roam about (like sheep and cattle looking for grass and water)
   • to dispense, divide, assign, delegate
  • Middle:
   • to live in the open (where there is grass and water)
 • Cognates: ἀπονέμω, διανέμω, ἐννέμω, κατανέμω, προσνέμω
 • Forms:
  • ἔνεμε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐνέμεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐνέμετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεμήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐνέμοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • νεμέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • νεμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • νεμήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • νεμήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • νέμηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • νεμόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • νέμων Part: Pres Act Nom Sing Masc
νέμων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: νέμω
νενεκρωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: νεκρόω
νενεκρωμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: νεκρόω
νενευροκοπημένης
νενησμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: νήθω
νενησμένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: νήθω
νενησμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Neut
 • Root: νήθω
νενηστεύκατε
νενίκηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: νικάω
νενικήκατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: νικάω
νενικῆσθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Root: νικάω
νένιπται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: νίπτω
νενόηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: νοέω
νενομοθετημένοις
νενομοθέτηται
νενομοθέτητο
νενουθέτησαι
νεογνά
νεογνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • new-born
  • Substantival:
   • new-born babe
 • Forms:
  • νεογνά Adj: Nom/Acc Plur Neut
νέοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Root: νέος
νέοις
 • Parse: Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: νέος
νεόκτιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: new founded, newly created, newly made
 • Forms:
  • νεοκτίστους Adj: Acc Plur Masc
νεοκτίστους
νεομηνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: new moon, first of the month
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνεομηνίανεομηνίαι
GENνεομηνίαςνεομηνιῶν
DATνεομηνίᾳνεομηνίαις
ACCνεομηνίαννεομηνίας
VOCνεομηνίανεομηνίαι
νεομηνίᾳ
νεομηνίαις
νεομηνίας
νέον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: νέος
νέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: new, young, fresh, regenerate, younger, newer, youngest, newest
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMνέοςνέανέον
GENνέουνέαςνέου
DATνέῳνέᾳνέῳ
ACCνέοννέαννέον
VOCνέενέανέε
Plural
 MascFemNeut
NOMνέοινέαινέα
GENνέωννέωννέων
DATνέοιςνέαιςνέοις
ACCνέουςνέαςνέα
VOCνέοινέαινέα
Comparative
Singular
 MascFemNeut
NOMνεώτεροςνεωτέρανεώτερον
GENνεωτέρουνεωτέραςνεωτέρου
DATνεωτέρῳνεωτέρᾳνεωτέρῳ
ACCνεώτεροννεωτέραννεώτερον
Plural
 MascFemNeut
NOMνεώτεροινεώτεραινεώτερα
GENνεωτέρων
DATνεωτέροιςνεωτέραιςνεωτέροις
ACCνεωτέρουςνεωτέραςνεώτερα
Superlative
Singular
 MascFemNeut
NOMνεώτατοςνεωτάτηνεώτατον
GENνεωτάτουνεωτάτηςνεωτάτου
DATνεωτάτῳνεωτάτῃνεωτάτῳ
ACCνεώτατοννεωτάτηννεώτατον
Plural
 MascFemNeut
NOMνεώτατοινεώταταινεώτατα
GENνεωτάτων
DATνεωτάτοιςνεωτάταιςνεωτάτοις
ACCνεωτάτουςνεωτάταςνεώτατα
νεοσσιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a nest of young birds, a nest
νεοσσοί
νεοσσοῖς
νεοσσόν
νεοσσός, νεοττός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: young (bird)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMνεοσσόςνεοσσοί
GENνεοσσοῦνεοσσῶν
DATνεοσσῷνεοσσοῖς
ACCνεοσσόννεοσσούς
VOCνεοσσένεοσσοί
Masculine
 SingularPlural
NOMνεοττόςνεοττοί
GENνεοττοῦνεοττῶν
DATνεοττῷνεοττοῖς
ACCνεοττόννεοττούς
VOCνεοττένεοττοί
νεοσσούς
νεοσσῶν
νεότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • youth, young girl
  • newness, i.e., youthfulness
  • state of being young
  • acting like a youth
  • time of life when one is young
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνεότηςνεότητες
GENνεότητοςνεοτήτων
DATνεότητινεότησιν
ACCνεότητανεότητας
νεότησιν
νεότητα
νεότητι
νεότητος
νεοττῶν
νέου
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: νέος
νέους
 • Parse: Adj: Acc Plur Masc
 • Root: νέος
νεόφυτα
νεόφυτον
νεόφυτος
νεόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to renovate, renew
  • to plow (plough) up (fallow ground), till, cultivate
 • Cognates: ἀνανεόω
 • Forms:
  • νεώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
νέρτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the lower, nether
  • belonging to the lower world
  • belonging to the underworld
 • Forms:
  • νερτέρων Adj: Gen Plur MFN
νερτέρων
νέσσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ostrich, falcon
νεύει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: νεύω
νευέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: νεύω
νεῦμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a nod, wink, a non-verbal sign (indicating desire or consent)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMνεῦμανεύματα
GENνεύματοςνευμάτων
DATνεύματινεύμασι(ν)
ACCνεῦμανεύματα
νεύμασιν
νεύματι
νεῦρα
νευρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bowstring, string, cord (made of the sinews of an animal)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνευράνευραί
GENνευρᾶς
νευράς
νευρῶν
DATνευρᾷνευραῖς
νευρέαις
ACCνευράννευρᾶς
νευρας
νευρέας
νευραῖς
νευράς
νευρέαις
νευρέας
νεύροις
νευροκοπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hamstring, hough, hock, hobble, cut the sinews of (an animal)
 • Forms:
  • ἐνευροκόπησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνευροκόπησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • νενευροκοπημένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • νευροκοπήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • νευροκοπήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
νευροκοπήσεις
νευροκοπήσουσι(ν)
νεῦρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sinew, nerve
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMνεῦροννεῦρα
GENνεύρουνεύρων
DATνεύρῳνεύροις
ACCνεῦροννεῦρα
νεύρου
νεύρων
νεύσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: νεύω
νεύσῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: νεύω
νεύω
νεφέλαι
νεφέλαις
νεφέλας
νεφέλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cloud, cloudiness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMνεφέληνεφέλαι
GENνεφέληςνεφελῶν
DATνεφέλῃνεφέλαις
ACCνεφέληννεφέλας
VOCνεφέληνεφέλαι
νεφέλῃ
νεφέλην
νεφέλης
νεφελῶν
νέφη
νεφθαι
 • Parse: Transliterated word
 • Meaning: naphtha
 • Concord: 2Macc 1:36
νεφθαρ
 • Parse: Transliterated word
 • Meaning: naphtha
 • Concord: 2Macc 1:36
νέφος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cloud
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMνέφοςνέφη
GENνέφουςνεφῶν, νέφέων
DATνέφεινέφεσι(ν)
ACCνέφοςνέφη
νέφους
νεφροί
νεφροῖς
νεφρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • reins, a kidney (plural), entrails
  • figuratively: the inmost mind, seat of emotions, centre of attitudes and intentions
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMνεφρόςνεφροί
GENνεφροῦνεφρῶν
DATνεφρῷνεφροῖς
ACCνεφρόννεφρούς
VOCνεφρένεφροί
νεφρούς
νεφρῶν
νεφῶν
νεχωθα
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Meaning: spice, treasure (II Kings 20:13; Isa 39:2)
νεώ
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: νεώς
νέῳ
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: νέος
νεωκόρον
νεωκόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worshipper; a temple-servant, i.e., (by implication) a votary
 • Forms:
  • νεωκόρον Adj: Acc Sing Fem
νέωμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: newly plowed land, new-ploughed land, fallow land just broken up
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMνέωμανεώματα
GENνεώματοςνεωμάτων
DATνεώματινεώμασι(ν)
ACCνέωμανεώματα
νεώματα
νέων
 • Parse: Adj: Gen Plur MFN
 • Root: νέος
νεώς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a temple
 • Forms:
  • νεώ Noun: Gen Sing Masc
νεώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: νεόω
νεωστί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: lately, just now, newly, recently, only short while ago
νεώτατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc comp
 • Root: νέος
νεωτέρα
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem Super
 • Root: νέος
νεωτέρᾳ
 • Parse: Adj: Dat Sing Fem Super
 • Root: νέος
νεωτέραις
 • Parse: Adj: Dat Plur Fem
 • Root: νέος
νεωτέραν
 • Parse: Adj: Acc Sing Fem Super
 • Root: νέος
νεωτέρας
 • Parse: Adj: Acc Plur Feminine Comparative
 • Root: νέος
νεωτερίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to attempt anything new
  • to make a violent change, make a revolution against, attempt a revolution, start a radical reform
 • Forms:
  • νεωτερίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
νεωτερικάς
νεωτερικήν
νεωτερικῆς
νεωτερικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: youthful; appertaining to younger persons, i.e., juvenile, natural to a youth
 • Forms:
  • νεωτερικήν Adj: Acc Sing Fem
  • νεωτερικάς Adj: Acc Plur Fem
  • νεωτερικῆς Adj: Gen Sing Fem
νεωτερίσαντες
νεωτερισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • innovation
  • uprising, revolution, rebellion
  • youthful
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMνεωτερισμόςνεωτερισμοί
GENνεωτερισμοῦνεωτερισμῶν
DATνεωτερισμῷνεωτερισμοῖς
ACCνεωτερισμόννεωτερισμούς
VOCνεωτερισμένεωτερισμοί
νεωτερισμούς
νεώτεροι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc Comparative
 • Root: νέος
νεώτερον
 • Parse: Adj: Acc Sing Masc super
 • Root: νέος
νεώτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Comparative
 • Root: νέος
νεωτέρου
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc super
 • Root: νέος
νεωτέρους
 • Parse: Adj: Acc Plur Masc Comparative
 • Root: νέος
νεωτέρῳ
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: νέος
νεωτέρων
 • Parse: Adj: Gen Plur MFN
 • Root: νέος