ἐμμαίνομαι
 • Meaning: to be enraged (against someone)
 • Forms:
  • ἐμμαινόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐμμαινόμενος
ἐμμανεῖς
ἐμμανής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: in madness, frantic, raving, frenzied
 • Forms:
ἐμμείνασαι
ἐμμείνατε
ἐμμείνῃ
ἐμμείνῃς
ἐμμείνωμεν
ἐμμελέστερον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: harmoniously
ἐμμελέτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • instrument for practice
  • something on which art is practised
  • an exercise, a practice
ἐμμελής
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: experience
ἔμμενε
ἐμμένει
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐμμένω
ἐμμενεῖ
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐμμένω
ἐμμένειν
ἐμμενέτω
ἐμμένῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: ἐμμένω
ἐμμένοντες
ἐμμένουσι, ἐμμένουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres/Fut Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐμμένω
ἐμμένω
 • Meaning:
  • Of Place: to stay, remain, stand fast
  • to abide by
  • to persevere in, stand by (something), continue in
  • to cleave to, be true to
  • to stand the test, be valid
  • to keep
  • to live long
 • Forms:
Present
 • ἐμμένουσι(ν) Verb: Pres/Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐμμένουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • ἐμμένουσι Verb: Pres/Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐμμένουσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • ἐμμένῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐμμένῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • ἔμμενε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐμμένει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐμμένειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐμμενέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐμμένοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐμμένων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἐμμένουσι(ν) Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
 • ἐμμένουσι Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
 • ἐμμένῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐμμείνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐμμείνασαι Part: Aor Act Nom Plur Fem
 • ἐμμείνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐμμείνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐμμείνωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐνέμειναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐνεμείνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐνέμεινε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνέμεινε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐμμένων
ἔμμεσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: intermediate, in the midst
 • Forms:
ἐμμέσῳ
ἐμμολυνθήσεται
ἐμμολύνω
 • Active Meaning:
  • to pollute in
 • Passive Meaning:
  • to be polluted by
  • to be polluted with
 • Forms:
  • ἐμμολυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἔμμονον
ἔμμονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • chronic (disease), chronic sickness
  • lasting, abiding by, steadfast
 • Forms: