ἐννακισχίλιοι
ἐννακόσια
ἐννακόσιοι
ἐννάτῃ
ἐννάτην
ἐννάτης
ἐννέα
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: nine
ἐννεακαίδεκα
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: nineteen
ἐννεακαιδέκατος
 • Parse: Adj: Ordinal Number
 • Meaning: nineteenth
ἑννεάμηνος
ἐννεμομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ἐννέμω
ἐννέμω
ἐννενηκονταεννέα
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: ninety-nine, ninety and nine, 99
ἐννενηκονταέξ
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: ninety-six, 96
ἐννεοί
ἐννεός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: speechless; dumb (as making signs), i.e., silent from astonishment
 • Forms:
  • ἐνεοί Adj: Nom Plur Masc
  • ἐννεοί Adj: Nom Plur Masc
ἐννεύει
ἔννευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: signal, wave of the hand, gesture
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔννευμαἐννεύματα
GENἐννεύματοςἐννευμάτων
DATἐννεύματιἐννεύμασι(ν)
ACCἔννευμαἐννεύματα
ἐννεύμασιν
ἐννεύω
ἐννεύων
ἐννοέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have in mind, have in one's thoughts, think of, consider, reflect, ponder
  • to understand
  • to conceive in mind, hatch an idea of
  • to intend
 • Cognates: ἀγνοέω, δυσνοέω, ἐννοέω, ἐπινοέω, εὐνοέω, κατανοέω, μετανοέω, νοέω, ὁμονοέω, προνοέω, προσνοέω, συννοέω, ὑπονοέω
 • Forms:
  • ἐννοήσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐνενοήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐνενόησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐννοηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐννοηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐννοήθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἐννοήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐννοηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐννόησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐννοούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
ἐννοηθῇ
ἐννοηθήσεται
ἐννοήθητε
ἐννοήθητι
ἐννοηθῶσιν
ἐννόημα
Neuter
 SingularPlural
NOMἐννόημαἐννοήματα
GENἐννοήματοςἐννοημάτων
DATἐννοήματιἐννοήμασι(ν)
ACCἐννόημαἐννοήματα
ἐννοήματος
ἐννοήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐννοέω
ἐννόησον
ἔννοια
Feminine
 SingularPlural
NOMἔννοιαἔννοιαι
GENἐννοίαςἐννοιῶν
DATἐννοίᾳἐννοίαις
ACCἔννοιανἐννοίας
ἐννοίᾳ
ἔννοιαν
ἐννοίας
ἐννοιῶν
ἔννομος
ἐννόμου
ἐννόμῳ
ἐννόμως
ἐννοούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐννοέω
ἐννοσσεύουσα
ἐννοσσεύσουσι(ν)
ἐννοσσεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make a nest, hatch young in (a nest)
 • Cognates: ἐννοσσεύω νοσσεύω
 • Forms:
  • ἐννοσσεύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἐννοσσεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἐννοσσοποιέω
ἐννοσσοποιησάμενα
ἔννυχα
ἔννυχον
ἔννυχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • at night, before day, by night, nightly
  • nocturnal
 • Forms:
  • ἔννυχα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἔννυχον Adj: Nom/Acc Sing Neut