ἐνόησα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: νοέω
ἐνόησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: νοέω
ἐνόησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: νοέω
ἐνόησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: νοέω
ἐνοικεῖν
ἐνοικειόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to introduce among
  • Passive:
   • to be related to
 • Cognates: οἰκειόω
 • Forms:
  • ἐνοικείωται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
ἐνοικεῖτε
ἐνοικείτω
ἐνοικείωται
ἐνοικέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dwell in, inhabit, live
 • Cognates: διοικέω, ἐγκατοικέω, ἐνοικέω, κατοικέω, μετοικέω, οἰκέω, παροικέω, περιοικέω, συνοικέω
 • Forms:
  • ἐνοικεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐνοικεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐνοικείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐνοικήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐνοικήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐνοικήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐνοικήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐνοικοῦν Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • ἐνοικοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐνοικοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐνοικοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
  • ἐνοικούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐνοικοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἐνοικοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἐνοικῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐνῴκησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνῴκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐνοικήσει
ἐνοικήσῃ
ἐνοικήσουσιν
ἐνοικήσω
ἐνοικίζω
ἐνοίκισον
ἔνοικος
ἐνοικοῦν
ἐνοικοῦντας
ἐνοικοῦντες
ἐνοικοῦντος
ἐνοικούντων
ἐνοίκους
ἐνοικοῦσα
ἐνοικοῦσιν
ἐνοίκων
ἐνοικῶν
ἐνόμιζε
ἐνόμιζεν
ἐνομίζετο
ἐνομίζομεν
ἐνόμιζον
ἐνόμισαν
ἐνόμισας
ἐνομοθέτησας
ἐνομοθέτησεν
ἐνόντα
ἐνοξίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to become sour
 • Cognates: ὀξίζω
 • Forms:
  • ἐνοξίσασαν Verb: 1Aor Act Part Acc sing fem
ἐνοξίσασαν
ἐνόουν
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
 • Root: νοέω
ἐνοοῦσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: νοέω
ἐνοπλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to adapt to
   • to take up arms
   • to arm
  • Middle:
   • to arm oneself
  • Passive:
   • to be armed
 • Cognates: ἐνοπλίζω, ἐξοπλίζω, καθοπλίζω, ὁπλίζω
 • Forms:
  • ἐνοπλισάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐνωπλισμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐνωπλισμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
ἐνοπλισάμενοι
ἔνοπλοι
ἔνοπλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • armed, in arms
  • equipped with arms
 • Forms:
  • ἐνόπλων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἔνοπλοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐνόπλου Adj: Gen Sing Fem
  • ἐνόπλους Adj: Acc Plur Fem
ἐνόπλου
ἐνόπλους
ἐνόπλων
ἐνοπτρίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to see in a mirror, look at
 • Forms:
  • ἐνοπτριζόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
ἐνοπτριζόμεθα
ἐνοράω
ἐνορκίζω
ἐνόρκιον
Neuter
 SingularPlural
NOMἐνόρκιονἐνόρκια
GENἐνορκίουἐνορκίων
DATἐνορκίῳἐνορκίοις
ACCἐνόρκιονἐνόρκια
ἔνορκοι
ἔνορκος
ἐνόρκως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: having sworn, bound by oath, by an oath, on oath
ἑνός
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: εἷς
ἐνόσουν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: νοσέω
ἐνόσσευον
ἐνόσσευσαν
ἐνόσσευσεν
ἐνοσφίσαντο
ἐνοσφίσατο
ἑνότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: unity, oneness, unanimity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἑνότηςἑνότητες
GENἑνότητοςἑνοτήτων
DATἑνότητιἑνότησιν
ACCἑνότηταἑνότητας
ἑνότητα
ἑνότητι
ἐνουθέτει
ἐνουθέτεις
ἐνουθέτησας
ἐνοῦσαν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ἔνειμι
ἐνούσης
ἐνοῦσιν
ἐνοχλεῖν
ἐνοχλεῖσθαι
ἐνοχλεῖται
ἐνοχλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to trouble
   • to annoy
   • to disquiet
  • Passive:
   • to be unwell, be ill
   • to suffer from physical ailment
   • to be in trouble
   • to suffer damage or loss
 • Cognates: ἐνοχλέω, ὀχλέω, παρενοχλέω
 • Forms:
  • ἐνοχλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐνοχλεῖσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐνοχλεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνοχλῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐνοχλῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐνοχλῆται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνοχλούμενα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
  • ἐνοχλούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐνοχλοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἠνωχλήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
ἐνοχλῇ
ἐνοχλῆσαι
ἐνοχλῆται
ἐνοχλούμενα
ἐνοχλούμενοι
ἐνοχλοῦσα
ἔνοχοι
ἔνοχον
ἔνοχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • subject to
  • answerable to, liable to the imputation of
  • guilty
  • deserving (of punishment or penalty)
  • acquainted with
  • having become captivated and fascinated
 • Forms:
  • ἔνοχοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἔνοχον Adj: Acc Sing Masc
  • ἐνόχου Adj: Gen Sing Masc
  • ἐνόχους Adj: Acc Plur Masc
ἐνόχου
ἐνόχους
ἑνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to unite, make one
 • Forms:
  • ἡνωμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἑνώθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἡνωμένης Verb: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • ἡνωμένῃ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • ἡνωμένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut