ἐνόησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: νοέω
ἐνόησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: νοέω
ἐνόησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: νοέω
ἐνόησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: νοέω
ἐνοικεῖν
ἐνοικειόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to introduce among
  • Passive:
   • to be related to
 • Cognates: οἰκειόω
 • Forms:
  • ἐνοικείωται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
ἐνοικεῖτε
ἐνοικείτω
ἐνοικείωται
ἐνοικέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dwell in, inhabit, live
 • Cognates: διοικέω, ἐγκατοικέω, ἐνοικέω, κατοικέω, μετοικέω, οἰκέω, παροικέω, περιοικέω, συνοικέω
 • Forms:
  • ἐνοικεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐνοικεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐνοικείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐνοικήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐνοικήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐνοικήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐνοικήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐνοικοῦν Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἐνοικοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐνοικοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐνοικοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
  • ἐνοικούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐνοικοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἐνοικοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἐνοικῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐνῴκησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνῴκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐνοικήσει
ἐνοικήσῃ
ἐνοικήσουσι(ν)
ἐνοικήσω
ἐνοικίζω
ἐνοίκισον
ἔνοικος
ἐνοικοῦν
ἐνοικοῦντας
ἐνοικοῦντες
ἐνοικοῦντος
ἐνοικούντων
ἐνοίκους
ἐνοικοῦσα
ἐνοικοῦσιν
ἐνοίκων
ἐνοικῶν
ἐνόμιζε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: νομίζω
ἐνόμιζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: νομίζω
ἐνομίζετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: νομίζω
ἐνομίζομεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: νομίζω
ἐνόμιζον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: νομίζω
ἐνόμισαν
ἐνόμισας
ἐνομοθέτησας
ἐνομοθέτησεν
ἐνόντα
ἐνοξίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to become sour
 • Cognates: ὀξίζω
 • Forms:
  • ἐνοξίσασαν Verb: 1Aor Act Part Acc Sing fem
ἐνοξίσασαν
ἐνόουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: νοέω
ἐνοοῦσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: νοέω
ἐνοπλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to adapt to
   • to take up arms
   • to arm
  • Middle:
   • to arm oneself
  • Passive:
   • to be armed
 • Cognates: ἐνοπλίζω, ἐξοπλίζω, καθοπλίζω, ὁπλίζω
 • Forms:
  • ἐνοπλισάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐνωπλισμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐνωπλισμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
ἐνοπλισάμενοι
ἔνοπλοι
ἔνοπλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • armed, in arms
  • equipped with arms
 • Forms:
  • ἐνόπλων Adj: Gen Plur MFN
  • ἔνοπλοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐνόπλου Adj: Gen Sing Fem
  • ἐνόπλους Adj: Acc Plur Fem
ἐνόπλου
ἐνόπλους
ἐνόπλων
ἐνοπτρίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to see in a mirror, look at
 • Forms:
  • ἐνοπτριζόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
ἐνοπτριζόμεθα
ἐνοράω
ἐνορκίζω
ἐνόρκιον
Neuter
 SingularPlural
NOMἐνόρκιονἐνόρκια
GENἐνορκίουἐνορκίων
DATἐνορκίῳἐνορκίοις
ACCἐνόρκιονἐνόρκια
ἔνορκοι
ἔνορκος
ἐνόρκως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: having sworn, bound by oath, by an oath, on oath
ἑνός
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: εἷς
ἐνόσουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: νοσέω
ἐνόσσευον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: νοσσεύω
ἐνόσσευσαν
ἐνόσσευσεν
ἐνοσφίσαντο
ἐνοσφίσατο
ἑνότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: unity, oneness, unanimity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἑνότηςἑνότητες
GENἑνότητοςἑνοτήτων
DATἑνότητιἑνότησιν
ACCἑνότηταἑνότητας
ἑνότητα
ἑνότητι
ἐνουθέτει
ἐνουθέτεις
ἐνουθέτησας
ἐνοῦσαν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ἔνειμι
ἐνούσης
ἐνοῦσιν
ἐνοχλεῖν
ἐνοχλεῖσθαι
ἐνοχλεῖται
ἐνοχλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to trouble
   • to annoy
   • to disquiet
  • Passive:
   • to be unwell, be ill
   • to suffer from physical ailment
   • to be in trouble
   • to suffer damage or loss
 • Cognates: ἐνοχλέω, ὀχλέω, παρενοχλέω
 • Forms:
  • ἐνοχλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐνοχλεῖσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐνοχλεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνοχλῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐνοχλῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐνοχλῆται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνοχλούμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἐνοχλούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐνοχλοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἠνωχλήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
ἐνοχλῇ
ἐνοχλῆσαι
ἐνοχλῆται
ἐνοχλούμενα
ἐνοχλούμενοι
ἐνοχλοῦσα
ἔνοχοι
ἔνοχον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἔνοχος
ἔνοχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • subject to
  • responsible for
  • answerable to, liable to the imputation of
  • guilty
  • deserving (of punishment or penalty)
  • acquainted with
  • having become captivated and fascinated
 • Forms:
  • ἔνοχοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἔνοχον Adj: Acc Sing Masc
  • ἐνόχου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • ἐνόχους Adj: Acc Plur Masc
ἐνόχου
ἐνόχους
ἑνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to unite, make one
 • Forms:
  • ἡνωμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἑνώθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἡνωμένης Verb: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • ἡνωμένῃ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • ἡνωμένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut