φέγγος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: light, brightness, brilliancy, radiance, splendour, luster
 • Forms:
  • φέγγους Noun: Gen Sing Neut
φέγγους
φείδεσθαι
φείδεσθε
φείδεται
φείδῃ
φειδοῖ
φείδομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to spare
  • to refrain (from doing something), hesitate
 • Forms:
  • ἐφείδετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐφεισάμην Verb: 1Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐφείσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐφείσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐφείσω Verb: 1Aor Mid Ind 2nd Sing
  • φείδεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • φείδεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • φείδεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • φείδῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • φειδόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • φειδόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • φείδονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • φεῖσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • φεισάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • φείσασθαι Verb: 1Aor Mid Infin
  • φείσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • φείσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • φείσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • φείσησθε Verb: 1Aor Aor Mid Subj 2nd Plur
  • φείσηται Verb: Aor Mid Deponent Subj 3rd Sing
  • φείσομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
  • φείσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • φείσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • φεισώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • φείσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
φειδόμενοι
φειδόμενος
φειδομένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sparingly, abstemiously, i.e., stingily
φείδονται
φειδοῦς
φειδώ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sparing, thrift, grudgingly
 • Forms:
  • φειδοῖ Noun: Dat Sing Fem
  • φειδοῦς Noun: Gen Sing Fem
φειδωλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sparing, thrifty, greedy, parsimonious
φεῖσαι
φεισάμενος
φείσασθαι
φείσασθε
φείσεται
φείσῃ
φείσησθε
φείσηται
φείσομαι
φείσονται
φείσωμαι
φεισώμεθα
φείσωνται
φελμουνί
 • Parse: Noun: Dat Sing
 • Meaning: Palmoni
φελόνην
φελόνης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cloak
 • Forms:
  • φελόνην Noun: Acc Sing Fem
φέρε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φέρω
φέρει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
φέρειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: φέρω
φέρεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Pass Infin
 • Root: φέρω
φέρεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
φέρετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: φέρω
φερέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: φέρω
φέρῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
φέρητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: φέρω
φερνή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dowry, bridal price
 • Forms:
  • φερνῇ Noun: Dat Sing Fem
  • φερνήν Noun: Acc Sing Fem
  • φερνῆς Noun: Gen Sing Fem
φερνῇ
φερνήν
φερνῆς
φερνιεῖ
φερνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pay the bridal price
  • to obtain as wife
  • to portion, endow
 • Forms:
  • φερνιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
φερόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: φέρω
φερόμεναι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: φέρω
φερομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: φέρω
φερομένην
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: φέρω
φερομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: φέρω
φερόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: φέρω
φερόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: φέρω
φερόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: φέρω
φερομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Neut
 • Root: φέρω
φερομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: φέρω
φερομένῳ
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: φέρω
φερομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: φέρω
φέρον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • Root: φέρω
φέροντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • Root: φέρω
φέρονται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
φέροντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: φέρω
φέροντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φέρω
φέροντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
 • Root: φέρω
φερόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: φέρω
φέρουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: φέρω
φέρουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: φέρω
φέρουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: φέρω
φερούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: φέρω
φέρουσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
φέρουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
φέρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to bear, carry
   • to bear patiently, endure, tolerate
   • to bring along, bring with
   • to control, restrain (one's anger)
   • to produce, bear (fruit)
   • to drive, move out of position
   • to bring (on), produce, fetch
   • to bring (a word), utter, speak, announce
   • to put forth (a hand or finger)
   • to bring someone, lead someone
   • to lead (somewhere) (as in, this gate leads home)
  • Middle:
   • to give to someone
   • to fling
  • Passive:
   • to be carried
   • to be moved
   • to be shaken (of leaves)
   • to gush out
 • Cognates: ἀναφέρω, ἀποφέρω, διαφέρω, εἰσφέρω, ἐκφέρω, ἐμφέρω, ἐπεισφέρω, ἐπιφέρω, καταφέρω, μεταφέρω, παραφέρω, παρεισφέρω, παρεκφέρω, περιφέρω, προεκφέρω, προσαναφέρω, προσφέρω, προφέρω, συγκαταφέρω, συμπεριφέρω, συμφέρω, συναναφέρω, ὑπερφέρω, ὑποφέρω
 • Forms:
  • ἐνεγκών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐνέγκαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • ἐνέγκαι Verb: 2Aor Act Infin
  • ἐνέγκαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἐνέγκαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐνέγκαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἐνέγκας Verb: Aor Act Part Nom sing, Masc
  • ἐνέγκατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐνεγκάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἔνεγκε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐνεγκεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἐνέγκετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐνέγκῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐνέγκῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐνέγκητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἔνεγκον Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐνεγκόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐνέγκω
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
   • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἐνέγκωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐνέγκωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐνεχθεῖσαν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
  • ἐνεχθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • ἐνεχθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • ἐνεχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐνέχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐνεχθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ἐνήνοχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἐνήνοχας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἐνηνόχατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἐνήνοχεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἔφερε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔφερεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐφερόμεθα Verb: Imp pass Ind 1st. Plur
  • ἔφερον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐφέροντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • ἐφέροσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠνέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠνέχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἤνεγκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠνέγκαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
  • ἤνεγκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠνέγκατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἤνεγκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤνεγκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • οἴσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • οἴσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • οἴσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • οἴσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • οἴσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • οἴσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • οἴσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • φέρειν Verb: Pres Act Infin
  • φέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φέρεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • φέρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • φέρετε
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • φέρε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • φερέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • φέρῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φέρητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • φερόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • φερόμεναι
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • φερομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • φερομένην Verb: Pres Pass Part Acc Sing Fem
  • φερομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • φερόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • φερόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
  • φερόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • φερομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Neut
  • φερομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • φερομένῳ Verb: Pres Pass Part Dat Sing Masc
  • φερομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • φέρον Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • φέροντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • φέρονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • φέροντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • φέροντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • φέροντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
  • φερόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • φέρουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • φέρουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • φέρουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • φερούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • φέρουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φέρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φερώμεθα Verb: Pres Pass Subj 1st. Plur
  • φέρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
φερώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Pass Subj 1st. Plur
 • Root: φέρω
φέρων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φέρω
φεῦγε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φεύγω
φεύγει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: φεύγω
φεύγειν
φεύγεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: φεύγω
φεύγετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φεύγω
φευγέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: φεύγω
φευγέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: φεύγω
φεῦγον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: φεύγω
φεύγοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: φεύγω
φεύγοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: φεύγω
φεύγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: φεύγω
φευγόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: φεύγω
φεύγουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω
φεύγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flee, seek safety in flight
  • to escape
  • to flee from, avoid, shun
  • to guard against
  • to vanish
 • Cognates: ἀποφεύγω, διαφεύγω, ἐκφεύγω, καταφεύγω, προσφεύγω, συμφεύγω
 • Forms:
  • ἔφευγον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἔφυγαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔφυγε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔφυγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔφυγες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔφυγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐφύγοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • πέφευγα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • πέφευγας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • πεφεύγασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • πέφευγεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεφευγότα Verb: Perf Act Part Acc Plur Neut
  • πεφευγότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • φεῦγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • φεύγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φεύγειν Verb: Pres Act Infin
  • φεύγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • φεύγετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • φευγέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • φευγέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • φεῦγον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • φεύγοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • φεύγοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • φεύγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • φευγόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • φεύγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φεύγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • φεύξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • φεύξεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • φεύξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • φευξόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • φεύξονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • φύγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • φυγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • φυγέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • φύγητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • φυγόντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • φυγόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • φύγω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • φύγωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • φυγών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • φύγωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • φύγῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • φύγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
φεύγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: φεύγω
φευκτόν
φευκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • avoidable, avertible
  • shunned
 • Forms:
  • φευκτόν Adj: Acc Sing Masc
φεύξεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: φεύγω
φεύξεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: φεύγω
φεύξῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: φεύγω
φευξόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Root: φεύγω
φεύξονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω