ἐγχάσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to gape (with open mouth), grin at someone, scoff at someone
  • to long intensely for
 • Cognates: ἀναχάσκω, χάσκω, ἐγχάσκω
 • Forms:
  • ἐγκέχηναν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
ἔγχει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐγχέω
ἐγχειρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take in hand, undertake, attempt
  • to make an attempt, make a beginning
  • to lay hands on
  • to attack
  • to commit
  • to put one's hand in
 • Cognates: χειρέω, ἐγχειρέω, ἐπιχειρέω, κατεγχειρέω
 • Forms:
  • ἐνεχείρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεχείρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐγχείρημα
Neuter
 SingularPlural
NOMἐγχείρημαἐγχειρήματα
GENἐγχειρήματοςἐγχειρημάτων
DATἐγχειρήματιἐγχειρήμασι(ν)
ACCἐγχείρημαἐγχειρήματα
ἐγχειρήματος
ἐγχειρίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • hand weapon (e.g., dagger, knife, axe)
  • hand tool (tool for shaping flint)
  • in the hand
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐγχειρίδιονἐγχειρίδια
GENἐγχειριδίουἐγχειριδίων
DATἐγχειριδίῳἐγχειριδίοις
ACCἐγχειρίδιονἐγχειρίδια
ἐγχειρίζω
ἔγχεον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐγχέω
ἐγχέω
ἐγχρῖσαι
ἐγχρίση
ἐγχρίσῃ
ἔγχρισον
ἐγχρίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to anoint, rub in (oil), i.e., besmear
 • Cognates: διαχρίω, ἐγχρίω, ἐπιχρίω, καταχρίω, χρίω
 • Forms:
  • ἐγχρῖσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐγχρίση Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐγχρίσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἔγχρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐνεχρίοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐγχρονίζει
ἐγχρονιζόντων
ἐγχρονίζω
ἐγχρονίσῃς
ἐγχώριοι
ἐγχωρίοις
ἐγχώριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • local (to the area)
   • indigenous
  • Substantival:
   • local custom
   • native inhabitant, local inhabitant
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐγχώριοςἐγχώριον
GENἐγχωρίου
DATἐγχωρίῳ
ACCἐγχώριον
Plural
 MascFemNeut
NOMἐγχώριοιἐγχώρια
GENἐγχωρίων
DATἐγχωρίοις
ACCἐγχωρίουςἐγχώρια
ἐγχωρίου
ἐγχωρίῳ
ἐγχωρίων