ἔνθα
  • Parse: Adverb
  • Meaning:
    • there, then
    • in the previously mentioned place
    • ἔνθα καὶ ἔνθα = on either side
    • οὐ ... ἔνθα καὶ ἔνθα = not ... to any place
ἐνθάδε
  • Parse: Adverb
  • Meaning:
    • at this place, here, there, within
    • to this place, hither
ἔνθεμα
ἐνθέματι
ἐνθέμια
ἐνθέμιον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
    • socket (of a lampstand)
    • artificial flowers
    • cabin (on the poop of a ship)
  • Cognates: ἀνθέμιον, ἐνθέμιον
  • Forms:
    • ἐνθέμια Noun: Acc Plur Neut
ἔνθεν
  • Parse: Adverb
  • Meaning:
    • Of Place: from here
    • Of Position: on this side (from speaker's perspective)
    • Of Time: from then
    • ἔνθεν καὶ ἔνθεν = on either side
ἐνθέντες
ἔνθεος
ἔνθεσθε
ἔνθεσμος
ἐνθέσμου
top
ἐνθέῳ
ἐνθουσιάζουσιν
ἐνθουσιάζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
    • to be devoted, be inspired
    • to be madly taken up by
    • to be possessed by a god
  • Forms:
    • ἐνθουσιάζουσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
ἐνθρονίζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to place on a throne, enthrone
  • Cognates: ἐνθρονίζω, θρονίζω
  • Forms:
    • ἐνεθρόνισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐνθρύπτω
ἐνθυμεῖσθε
ἐνθυμέομαι
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • Meaning:
    • to reflect on, consider, think (over), conceive, ponder
    • to give serious thought to
    • to conceive mentally
    • to infer, conclude
    • to take to heart, feel irritated
    • to take a liking to
    • to covet, desire
  • Cognates: διενθυμέομαι, ἐνθυμέομαι, προθυμέομαι
  • Forms:
    • ἐνεθυμεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
    • ἐνεθυμήθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
    • ἐνεθυμήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
    • ἐνθυμεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
    • ἐνθυμηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
    • ἐνθυμηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
    • ἐνθυμηθέντος Verb: Aor Pass Deponent part Gen Sing Masc
    • ἐνθυμηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
    • ἐνθυμηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
    • ἐνθυμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
    • ἐνθυμήθητι Verb: Aor Pass Imp 2nd Sing
    • ἐνθυμηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
    • ἐνθυμούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
    • ἐνθυμουμένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
    • ἐνθυμοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
    • ἐντεθυμημένης Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
ἐνθυμηθείς
ἐνθυμηθέντες
ἐνθυμηθέντος
ἐνθυμηθῆναι
top
ἐνθυμηθῇς
ἐνθυμηθήσεται
ἐνθυμήθητι
ἐνθυμηθῶμεν
ἐνθύμημα
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
    • a thought, piece of reasoning, argument, idea
    • invention, device, imagination
    • something that a heart desires or is disposed to
  • Cognates: ἐνθύμημα, ἐπιθύμημα
  • Forms:
    • ἐνθυμήμασιν Noun: Dat Plur Neut
    • ἐνθυμήματα Noun: Acc Plur Neut
    • ἐνθυμήματος Noun: Gen Sing Neut
    • ἐνθυμημάτων Noun: Gen Plur Neut
ἐνθυμήμασιν
ἐνθυμήματα
ἐνθυμήματος
ἐνθυμημάτων
ἐνθυμήσεις
ἐνθυμησέων
ἐνθυμήσεως
ἐνθύμησις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: thought, reflection, idea
  • Forms:
    • ἐνθυμήσεις Noun: Acc Plur Fem
    • ἐνθυμησέων Noun: Gen Plur Fem
    • ἐνθυμήσεως Noun: Gen Sing Fem
top
ἐνθύμιον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: inward thought, concept, taken to heart, weighing on the mind
  • Forms:
    • ἐνθυμίου Noun: Gen Sing Neut
ἐνθυμίου
ἐνθυμούμενος
ἐνθυμουμένου
ἐνθυμοῦνται
ἐνθυμόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to provoke to anger, be wroth, enrage, make angry
  • Cognates: θυμόω
  • Forms:
    • ἐνεθυμώθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing