ἔνθα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: there, then
ἐνθάδε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: here, there, hither; within
ἔνθεμα
ἐνθέματι
ἐνθέμια
ἐνθέμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • socket (of a lampstand)
  • artificial flowers
  • cabin (on the poop of a ship)
 • Cognates: ἀνθέμιον, ἐνθέμιον
 • Forms:
  • ἐνθέμια Noun: Acc Plur Neut
ἔνθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Of Place: from here
  • Of Time: from then
ἐνθέντες
ἔνθεος
ἔνθεσθε
ἔνθεσμος
ἐνθέσμου
top
ἐνθέῳ
ἐνθουσιάζουσιν
ἐνθουσιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be devoted, be inspired, be possessed by a god
 • Forms:
  • ἐνθουσιάζουσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
ἐνθρονίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to place on a throne, enthrone
 • Cognates: ἐνθρονίζω, θρονίζω
 • Forms:
  • ἐνεθρόνισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐνθρύπτω
ἐνθυμεῖσθε
ἐνθυμέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to reflect on, consider, think (over), conceive, ponder
  • to covet, desire
 • Cognates: διενθυμέομαι, ἐνθυμέομαι, προθυμέομαι
 • Forms:
  • ἐνεθυμεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἐνεθυμήθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεθυμήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐνθυμεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
  • ἐνθυμηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐνθυμηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐνθυμηθέντος Verb: Aor Pass Deponent part Gen Sing Masc
  • ἐνθυμηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐνθυμηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐνθυμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνθυμήθητι Verb: Aor Pass Imp 2nd Sing
  • ἐνθυμηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • ἐνθυμούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐνθυμουμένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
  • ἐνθυμοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐντεθυμημένης Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
ἐνθυμηθείς
ἐνθυμηθέντες
ἐνθυμηθέντος
ἐνθυμηθῆναι
top
ἐνθυμηθῇς
ἐνθυμηθήσεται
ἐνθυμήθητι
ἐνθυμηθῶμεν
ἐνθύμημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a thought, piece of reasoning, argument, idea
  • invention, device, imagination
 • Cognates: ἐνθύμημα, ἐπιθύμημα
 • Forms:
  • ἐνθυμήμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • ἐνθυμήματα Noun: Acc Plur Neut
  • ἐνθυμήματος Noun: Gen Sing Neut
  • ἐνθυμημάτων Noun: Gen Plur Neut
ἐνθυμήμασιν
ἐνθυμήματα
ἐνθυμήματος
ἐνθυμημάτων
ἐνθυμήσεις
ἐνθυμησέων
ἐνθυμήσεως
ἐνθύμησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thought, reflection, idea
 • Forms:
  • ἐνθυμήσεις Noun: Acc Plur Fem
  • ἐνθυμησέων Noun: Gen Plur Fem
  • ἐνθυμήσεως Noun: Gen Sing Fem
top
ἐνθύμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: inward thought, concept, taken to heart, weighing on the mind
 • Forms:
  • ἐνθυμίου Noun: Gen Sing Neut
ἐνθυμίου
ἐνθυμούμενος
ἐνθυμουμένου
ἐνθυμοῦνται
ἐνθυμόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to provoke to anger, be wroth, enrage, make angry
 • Cognates: θυμόω
 • Forms:
  • ἐνεθυμώθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing