ἔνθα
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • there, then
  • in the previously mentioned place
  • ἔνθα καὶ ἔνθα = on either side
  • οὐ ... ἔνθα καὶ ἔνθα = not ... to any place
ἐνθάδε
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • at this place, here, there, within
  • to this place, hither
ἔνθεμα
Neuter
 SingularPlural
NOMἔνθεμαἐνθέματα
GENἐνθέματοςἐνθεμάτων
DATἐνθέματιἐνθέμασι(ν)
ACCἔνθεμαἐνθέματα
ἐνθέματι
ἐνθέμια
ἐνθέμιον
Neuter
 SingularPlural
NOMἐνθέμιονἐνθέμια
GENἐνθεμίουἐνθεμίων
DATἐνθεμίῳἐνθεμίοις
ACCἐνθέμιονἐνθέμια
ἔνθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Of Place: from here
  • Of Position: on this side (from speaker's perspective)
  • Of Time: from then
  • ἔνθεν καὶ ἔνθεν = on either side
ἐνθέντες
ἔνθεος
ἔνθεσθε
ἔνθεσμος
ἐνθέσμου
ἐνθέῳ
ἐνθουσιάζουσιν
ἐνθουσιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be devoted, be inspired
  • to be madly taken up by
  • to be possessed by a god
 • Forms:
  • ἐνθουσιάζουσι(ν) Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
ἐνθρονίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to place on a throne, enthrone
 • Cognates: ἐνθρονίζω, θρονίζω
 • Forms:
  • ἐνεθρόνισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐνθρύπτω
ἐνθυμεῖσθε
ἐνθυμέομαι
 • Present
 • ἐνθυμεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • ἐνθυμούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐνθυμουμένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
 • ἐνθυμοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐνεθυμεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἐνθυμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνθυμηθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐνεθυμήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐνεθυμήθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνεθυμήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐνθυμηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐνθυμηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐνθυμηθέντος Verb: Aor Pass Deponent part Gen Sing Masc
 • ἐνθυμηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐνθυμηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐνθυμήθητι Verb: Aor Pass Imp 2nd Sing
 • ἐνθυμηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • Perfect
 • ἐντεθυμημένης Verb: Perf Mid Part Gen Sing Fem
 • ἐντεθύμημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
ἐνθυμηθείς
ἐνθυμηθέντες
ἐνθυμηθέντος
ἐνθυμηθῆναι
ἐνθυμηθῇς
ἐνθυμηθήσεται
ἐνθυμήθητι
ἐνθυμηθῶμεν
ἐνθύμημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a thought, piece of reasoning, argument, idea
  • invention, device, imagination
  • something that a heart desires or is disposed to
 • Cognates: ἐνθύμημα, ἐπιθύμημα
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐνθύμημαἐνθυμήματα
GENἐνθυμήματοςἐνθυμημάτων
DATἐνθυμήματιἐνθυμήμασι(ν)
ACCἐνθύμημαἐνθυμήματα
ἐνθυμήμασιν
ἐνθυμήματα
ἐνθυμήματος
ἐνθυμημάτων
ἐνθυμήσεις
ἐνθυμήσεων
ἐνθυμήσεως
ἐνθύμησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thought, reflection, idea
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐνθύμησιςἐνθυμήσεις
GENἐνθυμήσεωςἐνθυμήσεων
DATἐνθυμήσειἐνθυμήσεσι(ν)
ACCἐνθύμησινἐνθυμήσεις
ἐνθύμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: inward thought, concept, taken to heart, weighing on the mind
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐνθύμιονἐνθύμια
GENἐνθυμίουἐνθυμίων
DATἐνθυμίῳἐνθυμίοις
ACCἐνθύμιονἐνθύμια
ἐνθυμίου
ἐνθυμούμενος
ἐνθυμουμένου
ἐνθυμοῦνται
ἐνθυμόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to provoke to anger, be wroth, enrage, make angry
 • Cognates: θυμόω
 • Forms:
  • ἐνεθυμώθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing